Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ansiotasoindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ati/
Aihealue: Palkat ja työvoimakustannukset
Sivuavat aihealueet: Työmarkkinat
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Ansiotasoindeksi mittaa kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä. Ansiotasoindeksissä ovat mukana tulospalkkiot ja työehtosopimuksiin perustuvat kertaerät, jotka on kirjattu kalenterivuosittaisina keskiarvoina vuoden kullekin neljännekselle. Työpanosyksiköksi on ansiotasoindeksistä 2015=100 lähtien määritelty kunkin alan säännöllinen työaika kuukaudessa.

Perusaineistossa on mukana noin kaksi kolmasosaa Suomen kokoaikaisista palkansaajista. Toimialoittaiset palkansaajaryhmät painotetaan indeksissä yhteen ketjuindeksin periaatteita soveltaen siten, että palkkasummapainot vaihtuvat vuosittain, mutta painorakenne on sama vuoden sisäisillä neljänneksillä. Perusaineiston yksikkökohtaiset tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietosisältö

Ansiotasoindeksi kuvaa kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä neljännesvuosittain sektoreittain, toimialoittain sekä tunti- ja kuukausipalkkaisille erikseen. Keskiansioista ei ole vähennetty veroja eikä työntekijän sosiaaliturvamaksuja. Ennakolliset indeksipisteluvut perustuvat sopimusvaikutus- ja liukuma-arvioihin. Ansiotasoindeksin tilastossa julkaistaan myös neljännesvuosittaisia keskiansiotietoja työnantajasektoreittain ja sukupuolittain. Keskiansiotiedot on laskettu siten, että alakohtaisten palkkatilastojen kerran vuodessa saatavista keskiansiotiedoista lasketaan neljännesvuosittaiset keskiansiot ansiotasoindeksin avulla.

Käytetyt luokitukset

Ansiotasoindeksi: Työnantajasektori, toimiala, palkansaajaryhmä, sukupuoli ja ammatin pääluokka.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Ansiotasoindeksi: Perustuu pääosin työnantajajärjestöjen jäseniltään keräämiin ansiotietoihin. Pienyritysvaltaisilla toimialoilla hyödynnetään myös Tilastokeskuksen omaa tiedustelua.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Ansiotasoindeksiin päivitetään toteutunut ansiokehitys kerran vuodessa alakohtaisten palkkatilastojen valmistuttua (yksityisen sektorin kuukausi- ja tuntipalkat, kuntasektorin palkat ja valtion kuukausipalkat).

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ansiotasoindeksi: Ennakkotiedot julkaistaan noin puolitoista kuukautta kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen. Tiedot tarkentuvat seuraavissa julkaisuissa vähitellen. Kunkin vuoden indeksit tulevat lopullisiksi viimeistään seuraavan vuoden syksyllä.

Aikasarja

Ansiotasoindeksi: Yhtäjaksoisia ansiotasoindeksejä on olemassa vuodesta 1948 lähtien.

Asiasanat

ammatit, ansiokehitys, ansiotaso, ansiotasoindeksi, indeksit, julkinen sektori, keskipalkka, palkansaajat, palkat, toimialat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ati/yht.html

Lisätietoja

Vanhoja ansiotasoindeksejä lasketaan uusimman indeksin avulla. Vanhoja indeksejä ovat 1938=100 ja 1964=100 sekä vuodesta 1975 lähtien viiden vuoden välein.


Päivitetty 12.01.2018