Förtjänstnivåindex

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ati/index_sv.html
Ämnesområdet: Löner och arbetskraftskostnader
Tangerande ämnesområde: Arbetsmarknaden
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Förtjänstnivåindexet mäter löntagarnas ordinarie arbetstid och indexet omfattar också löntagarnas resultatpremier samt engångsposter som grundar sig på avtal.

I primärmaterialet ingår omkring två tredjedelar av Finlands heltidsanställda löntagare. De näringsgrensvisa löntagargrupperna sammanvägs i indexet med fasta lönesummevikter. Som en biprodukt fås löntagarnas medelinkomst enligt olika klassificeringar. Uppgifterna i primärmaterialet är sekretessbelagda på enhetsnivå.

Uppgiftsinnehåll

Förtjänstnivåindexet beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av de heltidsanställda löntagarnas medelinkomst för ordinarie arbetstid efter sektor, näringsgren och löntagargrupp. Skatter eller arbetstagarnas socialskyddsavgifter har inte avdragits från medelinkomsten. De preliminära indextalen bygger på uppskattningar av avtalseffekterna och löneglidningarna. På basis av indexmaterialet räknas dessutom uppgifter om medelinkomster efter arbetsgivarsektor och näringsgren.

Klassificeringar

Förtjänstnivåindex: Arbetsgivarsektor, näringsgren, timavlönade/månadsavlönade och kön.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Förtjänstnivåindexet bygger huvudsakligen på de inkomstuppgifter som arbetsgivarorganisationerna samlar in från sina medlemmar. Inom småföretagsdominerade näringsgrenar utnyttjas också Statistikcentralens egen enkät.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Timanställda inom den privata sektorn två gånger om året och övriga löntagargrupper en gång om året.

Färdigställs eller offentliggörs

Förtjänstnivåindex: Förhandsuppgifterna publiceras ungefär en och en halv månad efter utgången av varje kvartal. Uppgifterna preciseras så småningom i kommande publikationer. Varje års index blir slutliga senast följande år på hösten.

Tidsserie

Förtjänstnivåindex: Fortlöpande förtjänstnivåindex finns fr.o.m. år 1948.

Nyckelord

förtjänstnivåindex, index, inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, yrken

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ati/yht_sv.html

Mera information

Gamla förtjänstnivåindex räknas med hjälp av det nyaste indexet. Gamla index är 1938=100 och 1964=100 samt från år 1975 med fem års intervaller.


Senast uppdaterad 12.01.2018