Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/cvts/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Yritysten henkilöstökoulutus (CVTS) -tilastossa kerätään tietoja yritysten henkilöstölleen tarjoaman koulutuksen määrästä, laadusta ja kustannuksista sekä yritysten koulutusstrategioista.

Yritysten henkilöstökoulutustutkimus tehtiin ensimmäisen kerran (CVTS1) vuonna 1994 vuotta 1993 koskien. Tutkimus toteutettiin silloin 12 Euroopan unionin jäsenmaassa, eikä Suomi osallistunut tiedonkeruuseen. Järjestyksessä toisen Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimuksen (CVTS2) tiedot kerättiin vuonna 2000. Tästä eteenpäin tiedonkeruu on toteutettu noin viiden vuoden.

Suomessa tutkimuksen tietojen julkaisemisesta on vastannut Tilastokeskus.

Tietosisältö

Tutkimuksella selvitetään työnantajan kustantamaan koulutukseen osallistujien ja koulutuspäivien määrää mm. sukupuolen, koulutuksen järjestäjän ja koulutusalan mukaan. Lisäksi selvitetään koulutuksen kustannukset kustannustekijöittäin, käytetyt koulutusmuodot, yrityksen koulutusperiaatteita, koulutuksen muutostrendejä sekä koulutuksen järjestämisen esteitä.

Perusaineisto on salassa pidettävää. Erityisen lupamenettelyn kautta tutkimuslaitokset ja -ryhmät voivat saada käyttöoikeuden tunnistamattomaan yksikkötason aineistoon.

Käytetyt luokitukset

Yrityksen toimiala ja kokoluokka.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilaston tiedonkeruun otoskehikko käsitti kaikki vähintään kymmenen työntekijän yksityisen sektorin yritykset pois lukien maa- ja metsätalousala, koulutusala, sosiaali- ja terveysala sekä julkinen hallinto.

Vuoden 2015 tiedonkeruussa tutkimuskehikko kattoi 17 359 yritystä, joista otokseen poimittiin noin 3 000 yritystä. Otos poimittiin satunnaisotantana kolmen kokoluokan ja 20 toimialaluokan muodostamissa ositteissa, kuitenkin siten, että mukaan otettiin kaikki yli 250 työntekijän yritykset. Tiedot kerättiin yrityksille kohdennetulla web-tiedonkeruuna, jota täydennettiin muistutuksilla.

Tiedonkeruut on toteutettu parlamentin ja komission asetuksiin perustuen kaikissa nykyisissä EU:n jäsenmaissa sekä muutamissa muissa Euroopan valtioissa. Yritysten henkilöstökoulutus -tilaston tiedonkeruun käytännön toteutus (aikataulu, sisältö, otos, laaturaportointi) vuotta 2015 koskien määriteltiin Komission asetuksessa (EU) No 1153/2014.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Suomessa tiedonkeruu toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2000, josta eteenpäin tietoja on kerätty komission erikseen määräämänä aikana noin viiden vuoden välein.

Seuraava tiedonkeruu toteutetaan vuonna 2021 vuotta 2020 koskien samojen Euroopan parlamentin ja komission asetusten pohjalta kuin edellinen tiedonkeruu vuodelta 2015.

Valmistumis- tai julkistamisaika

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tilaston tuloksia on raportoitu tilaston kotisivulla http://tilastokeskus.fi/til/cvts/index.html

Aikasarja

Suomea koskien tiedot ovat vuosilta 1999, 2005, 2010 ja 2015. Joidenkin EU maiden osalta tietoja on myös vuodelta 1993.

Eurostat on julkaissut useita EU-tason tietoja käsitteleviä tiedotteita ja julkaisuja sekä aikasarjatietoja vuodesta 2005 lähtien. Ks. https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/database

Asiasanat

aikuiskoulutus, henkilöstökoulutus, itseopiskelu, kansainvälinen vertailu, koulutuksen järjestäjät, koulutus, koulutuskustannukset, koulutusmenot, koulutusmuodot, kurssikoulutus, tietotekniikka, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/cvts/yht.html


Päivitetty 18.03.2020