Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kauppalaivasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/klaiv/
Aihealue: Liikenne ja matkailu
Sivuavat aihealueet: Liikenne ja matkailu
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Kauppalaivasto sisältää tiedot Suomen liikenneasioiden- ja alusrekisteriin merkittyjen alusten lukumäärästä, brutto- ja nettovetoisuudesta sekä kantavuudesta. Tilastossa on myös tietoja ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista.

Kauppalaivastotilastoilla on tarkoitus palvella mahdollisimman hyvin merenkulkupolitiikan päätöksentekijöitä tuottamalla heidän käyttöönsä tietoa suunnittelua, seurantaa, valvontaa ja päätöksentekoa varten. Lisäksi teollisuus, kauppa, tutkimus ja merenkulkuelinkeino tarvitsevat kauppalaivastoa koskevia tilastotietoja.

Tietosisältö

Kauppalaivastotilastossa on tietoja kaikista Suomessa rekisteröidyistä aluksista. Tilaston tiedot saadaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenteen palveluista annetun lain perusteella (320/2017) ylläpitämän liikenneasioiden rekisterin alustiedoista ja Ahvenanmaan valtionviraston alusrekisterilain perusteella (512/1993) ylläpitämän alusrekisterin tiedoista. Jokainen suomalainen kauppamerenkulkuun käytettävä vähintään 15 metriä pitkä alus on rekisteröitävä liikenneasioiden rekisteriin tai alusrekisteriin. Edellä mainittuihin rekistereihin voidaan lisäksi merkitä omistajan pyynnöstä kaikki vähintään 10 metriä pitkät kauppamerenkulkuun käytettävät alukset.

Kauppa-alusluetteloon merkitään hakemuksesta sellaiset liikenneasioiden rekisterin tai alusrekisterin alukset, joille voidaan valtion varoista myöntää kauppamerenkulun tukea kilpailukyvyn parantamiseksi.

Käytetyt luokitukset

Suomen rekisteröidyllä kauppalaivastolla tarkoitetaan kaikkia liikenneasioiden rekisteriin tai alusrekisteriin rekisteröityjä aluksia aluksen kokoon tai laatuun katsomatta. Varsinaisella kauppalaivastolla tarkoitetaan rekisteröintipakon alaisia aluksia eli aluksia, joiden pituus on vähintään 15 metriä. Varsinaiseen kauppalaivastoon ei kuitenkaan lasketa proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia. Varsinainen kauppalaivasto on jaettu alustyypeittäin neljään pääryhmään: matkustaja-alukset, kuivalastialukset, säiliöalukset ja muut alukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Kaikki Suomen kauppalaivastoa koskevat tiedot saadaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenteen palveluista annetun lain perusteella (320/2017) ylläpitämän liikenneasioiden rekisterin alustiedoista ja Ahvenanmaan valtionviraston alusrekisterilain perusteella (512/1993) ylläpitämän alusrekisterin tiedoista. Edellä mainituissa rekistereissä ovat tiedot kaikista Suomessa rekisteröidyistä aluksista. Aluksen rekisteröintipaikka määräytyy aluksen omistajan ilmoittaman kotipaikan mukaan. Alusrekisterin pitäjinä toimivat Manner-Suomen osalta Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Ahvenanmaan osalta Ahvenanmaan valtionvirasto.

Päivitystiheys

Kuukausittain ja vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kauppalaivaston kuukausitilasto julkaistaan noin kolme viikkoa tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Kauppalaivaston vuositilasto julkaistaan tilastovuoden päättymisen jälkeen helmikuun lopussa ja se sisältää alusrekisterin tilanteen tilastovuoden lopussa.

Aikasarja

Suomen kauppalaivastosta on tuotettu tilastoja jo vuodesta 1918 lähtien.

Asiasanat

kauppalaivasto, varsinainen kauppalaivasto, kauppa-alusluettelo, alusrekisteri, alus, matkustaja-alus, irtolastialus, kuivalastialus, säiliöalus, ro-ro-alus, erikoisalus, proomu, merimies, bruttovetoisuus, nettovetoisuus, kantavuus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/klaiv/yht.html

Lisätietoja

http://www.stat.fi/til/klaiv/yht.html


Päivitetty 03.12.2020