Handelsflottan

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/klaiv/index_sv.html
Ämnesområdet: Transport och turism
Tangerande ämnesområde: Transport och turism
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över handelsflottan omfattar uppgifter om antalet fartyg, fartygens brutto- och nettodräktighet samt dödvikt, som finns införda i trafik- och transportregistret och fartygsregistret. Statistiken innehåller också uppgifter om fartygen i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart.

Syftet med statistiken över Finlands handelsflotta är att på bästa möjliga sätt betjäna beslutsfattarna i sjöfartspolitiska frågor genom att ta fram information för planering, uppföljning, övervakning och beslutsfattande. Även industrin, handeln, forskningen och sjöfartsnäringen har behov av statistiska uppgifter om handelsflottan.

Uppgiftsinnehåll

I statistiken över handelsflottan finns uppgifter om alla fartyg som är registrerade i Finland. De statistiska uppgifterna fås med stöd av lagen om transportservice (320/2017) ur fartygsuppgifterna i Transport- och kommunikationsverket Traficoms trafik- och transportregister och uppgifterna i fartygsregister som Statens ämbetsverk på Åland upprätthåller med stöd av fartygsregisterlagen (512/1993). Varje finskt fartyg som används i handelssjöfart och vars längd är minst 15 meter ska registreras i trafik- och transportregistret eller fartygsregistret. I ovan nämnda register kan dessutom fartyg som används i handelssjöfart och vars längd är minst 10 meter införas på ägarens begäran.

I förteckningen över handelsfartyg anges på begäran sådana fartyg i trafik- och transportregistret eller i fartygsregistret som av statens medel kan beviljas stöd för handelssjöfart för förbättrande av konkurrenskraften.

Klassificeringar

Med Finlands registrerade handelsflotta avses alla fartyg som är införda i det finska trafik- och trans-portregistret eller i det finska fartygsregistret, oavsett fartygets storlek och typ. Med den egentliga handelsflottan avses registreringspliktiga fartyg, dvs. fartyg med en längd på minst 15 meter. Den egentliga handelsflottan inkluderar dock varken pråmar eller övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri. Den egentliga handelsflottan är indelad i fyra huvudgrupper enligt fartygstyp: passagerarfartyg, torrlastfartyg, tankfartyg och övriga fartyg.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Alla statistiska uppgifter om Finlands handelsflotta fås med stöd av lagen om transportservice (320/2017) ur fartygsuppgifterna i Transport- och kommunikationsverket Traficoms trafik- och transportregister och uppgifterna i fartygsregistret som Statens ämbetsverk på Åland upprätthåller med stöd av fartygsregisterlagen (512/1993). I ovan nämnda register finns uppgifter om alla fartyg som är registrerade i Finland. Fartygets registreringsort bestämns enligt den hemort som fartygets ägare har uppgett. Registeransvarig för fartygsregistret är Transport- och kommunikationsverket Traficom för Fastlandsfinlands del och Statens ämbetsverk på Åland för Ålands del.

Uppdateringsfrekvens

Månatligen och årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Månadsstatistiken över handelsflottan publiceras omkring tre veckor efter utgången av statistikmånaden. Årsstatistiken över handelsflottan publiceras i slutet av februari efter utgången av statistikåret och den inbegriper fartygsregistrets situation i slutet av statistikåret.

Tidsserie

Statistik över Finlands handelsflotta har förts alltsedan år 1918.

Nyckelord

handelsflotta, den egentliga handelsflottan, förteckningen över handelsfartyg, fartygsregister, fartyg, passagerarfartyg, bulkfartyg, torrlastfartyg, tankfartyg, roro-lastfartyg, specialfartyg, pråm, bruttodräktighet, nettodräktighet, dödvikt

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/klaiv/yht_sv.html

Mera information

http://www.stat.fi/til/klaiv/yht_sv.html


Senast uppdaterad 03.12.2020