Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Kuluttajahintaindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/khi/
Aihealue: Hinnat ja kustannukset
Sivuavat aihealueet: KansantalousTulot ja kulutus
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Kuluttajahintaindeksi kuvaa kotitalouksien Suomessa ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä. Kuluttajahintaindeksiä käytetään yleisenä inflaation mittarina.

Kuluttajahintaindeksi lasketaan menetelmällä, jossa eri hyödykkeiden hinnat painotetaan yhteen niiden kulutusosuuksilla. Kuluttajahintaindeksin laskemisessa käytetään Laspeyresin hintaindeksikaavaa, jolloin painoina käytettävät kulutusosuudet ovat perusajankohdalta.

Määrävuosin uudistettavat kuluttajahintaindeksit sopivat lyhyen aikavälin tarkasteluihin. Elinkustannusindeksi on käyttäjän kannalta käytännöllisin, sillä indeksiuudistukset eivät katkaise sarjaa. Elinkustannusindeksi 1951:10 =100 on uusimmasta kuluttajahintaindeksistä 2015 = 100 ketjuttamalla laskettu pitkä aikasarja, joten se kehittyy samalla tavalla kuin kuluttajahintaindeksi. Pisteluvut julkaistaan kuukausittain samaan aikaan kuin kuluttajahintaindeksi. Vuokrasopimusten indeksitarkistus, niin asuin- ja liikehuoneistojen kuin maanvuokrienkin, voidaan sitoa elinkustannusindeksiin.

Euroopan unionin jäsenvaltiot tuottavat kansallisen kuluttajahintaindeksin lisäksi yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä (Harmonised Index of Consumer Prices). Sen pääasiallinen käyttötarkoitus on EU-maiden väliset inflaatiovertailut. Euroopan Keskuspankki käyttää yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä rahapolitiikassaan inflaation mittarina.

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin laskentaa ohjaavat EU:n säädökset. EU:n tilastovirasto Eurostat laskee EU- ja EMU-tasoiset kuluttajahintaindeksit (European Index of Consumer Prices ja Monetary Union Index of Consumer Prices) painottamalla jäsenmaiden laskemat yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit yhteen.

Suomen yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi perustuu samoihin paino- ja hintatietoihin kuin kansallinen kuluttajahintaindeksi. Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kehittyy hieman eri tavalla kuin kansallinen kuluttajahintaindeksi, koska sen hyödykevalikoima on suppeampi. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kulutuskäsitteeseen eivät kuulu omistusasuminen, rahapelit, korot ja veroluonteiset maksut. Sen kattavuus kansallisesta indeksistä on vajaat 85 prosenttia.

Tietosisältö

Kuluttajahintaindeksi kuvaa kuluttajahintojen muutosta keskimääräisen kotitalouden kulutusrakenteen mukaisesti. Indeksistä on saatavilla kokonaisindeksin, hyödykeryhmien ja 498 hyödykkeen hintakehitys. Yksittäistä liikettä koskevat hintatiedot ovat salassapidettäviä, eikä niitä luovuteta tunnistettavassa muodossa Tilastokeskuksen ulkopuolelle. Yksityiskohtaiset tiedot keruun kohteena olevista hyödykkeistä ovat myös salassapidettäviä.

Elinkustannusindeksi kuvaa kuluttajahintojen muutosta keskimääräisen kotitalouden kulutusrakenteen mukaisesti. Indeksistä on saatavilla kokonaisindeksin ja kuuden alaryhmän hintakehitys.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kuvaa kuluttajahintojen muutosta EU:ssa harmonisoidun kulutuskäsitteen ja laskentamenetelmän mukaisesti. Se perustuu kuluttajahintaindeksiä varten kerättyihin hintatietoihin, mutta on kattavuudeltaan suppeampi. Mm. korot ja suurin osa omistusasumisen kustannuksista puuttuu yhdenmukaistetusta indeksistä. Kokonaisindeksi ja noin 100 hyödykeryhmittäistä alaindeksiä.

Käytetyt luokitukset

Kuluttajahintaindeksissä ja yhdenmukaisessa kuluttajahintaindeksissä käytetään yksityisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukaista hyödykeluokitusta (COICOP, Classificiation of Individual Consumption by Purpose). Luokittelu on vahvistettu Euroopan Unionin Komission asetuksella (EC) No 2214/96.

Kuluttajahintaindeksissä alueluokituksena käytetään NUTS 2-luokitusta.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksejä varten noin 50 000 hintatietoa noin 2600 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Keruuliikkeet on valittu osin satunnaisotannalla ja osin harkinnanvaraisesti. Lisäksi hintatietoja kerätään keskitetysti Tilastokeskuksessa. Tammikuussa 2019, otettiin käyttöön kassapääteaineisto, joka kattaa päivittäistavarakaupassa myytävien elintarvikkeiden myyntimäärät ja hinnat. Aineisto täydentää osaltaan alueittaista elintarvikkeiden hintakeruuta.

Keskitetysti kerätään myös muiden tilastojen kuten Tilastokeskuksen vuokratilaston, asuntojen hintatilaston, kiinteistöjen hintaindeksin ja rakennuskustannusindeksin tuottamia hintatietoja. Eräät viranomaiset kuten THL, KELA ja Valvira tuottavat tietoja, jotka otetaan osaksi kuluttajahintaindeksin laskentaa.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kuukausittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Indeksit julkaistaan tilastokuukautta seuraavan kuukauden 14. päivänä. Mikäli kyseinen päivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, julkistetaan tilasto lähimpänä arkipäivänä.

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin euroalueen ennakko julkaistaan Eurostatin sivuilla muutama päivä tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Eurostat julkaisee lopulliset yksityiskohtaiset tiedot maittain omassa tiedotteessaan yleensä muutama päivä kansallisen julkistamispäivän jälkeen.

Aikasarja

Kuluttajahintaindeksi COICOP-luokituksella on saatavissa vuodesta 1995 ja vanhalla luokituksella vuodesta 1981 alkaen.

Elinkustannusindeksi on laskettu vuodesta 1951 lähtien kuukausittain. Erikoistilauksesta on saatavissa tietoja vuodesta 1914 lähtien.

Yhdenmukaistetusta kuluttajahintaindeksistä on saatavissa tietoja vuodesta 1996 lähtien.

Asiasanat

elinkustannukset, elinkustannusindeksi, hinnat, hintaindeksit, indeksit, inflaatio, kansainvälinen vertailu, kuluttajahinnat, kuluttajahintaindeksi, rahanarvonkerroin, yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/khi/yht.html


Päivitetty 13.01.2022