Konsumentprisindex

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/khi/index_sv.html
Ämnesområdet: Priser och kostnader
Tangerande ämnesområde: NationalräkenskaperInkomst och konsumtion
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen för varor och tjänster som köps av hushållen i Finland. Konsumentprisindexet används som en allmän inflationsmätare.

Konsumentprisindexet beräknas med en metod enligt vilken priserna på olika varor vägs samman med deras andel av konsumtionen. Konsumentprisindexet beräknas enligt Laspeyres' prisindexformel, varvid konsumtionsandelarna som används som vikter gäller för bastidpunkten.

Konsumentprisindexen som revideras med vissa års intervall lämpar sig för granskning på kort sikt. Levnadskostnadsindexet är det mest praktiska indexet ur användarens synvinkel, eftersom indexrevideringarna inte bryter serien. Levnadskostnadsindexet 1951:10 =100 är en lång tidsserie som med hjälp av kedjning beräknats på basis av det senaste konsumentprisindexet 2015=100. Det utvecklas därför på samma sätt som konsumentprisindexet. Indextalen för levnadskostnadsindexet publiceras varje månad samtidigt som konsumentprisindexet. Indexrevideringen av hyresavtal för både bostads- och affärslägenheter samt för arrenden, kan bindas till levnadskostnadsindexet.

Europeiska unionens medlemsstater producerar utöver det nationella konsumentprisindexet ett harmoniserat konsumentprisindex (Harmonised Index of Consumer Prices). Indexets huvudsakliga användningssyfte är att jämföra inflationen i de olika EU-länderna. Europeiska centralbanken använder ett harmoniserat konsumentprisindex som inflationsmätare i sin penningpolitik.

På det harmoniserade konsumentprisindexet tillämpas EU:s rättsakter. Genom vägning av medlemsstaternas harmoniserade konsumentindex beräknar EU:s statistikbyrå Eurostat index på EU- och EMU-nivå (European Index of Consumer Prices och Monetary Union Index of Consumer Prices).

Finlands harmoniserade konsumentprisindex baserar sig på samma vikt- och prisuppgifter som det nationella konsumentprisindexet. Det harmoniserade konsumentprisindexet utvecklas på ett lite annat sätt än det nationella, eftersom dess varusortiment är mindre. Det harmoniserade konsumentprisindexets konsumtionsbegrepp omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor eller avgifter av skattenatur. Dess täckning är något under 85 procent av det nationella indexet.

Uppgiftsinnehåll

Konsumentprisindexet beskriver förändringen av konsumentpriser enligt det genomsnittliga hushållets konsumtionsstruktur. Prisutvecklingen för totalindexet, varugrupper och 498 varor erhålls på basis av indexet. Prisuppgifter som gäller enskilda affärer är sekretessbelagda och lämnas inte ut i identifierbar form till någon utanför Statistikcentralen. Detaljerade uppgifter om de varor som är föremål för datainsamling är också sekretessbelagda.

Levnadskostnadsindexet beskriver förändringen av konsumentpriser enligt hushållets genomsnittliga konsumtionsstruktur. Prisutvecklingen för totalindexet och sex undergrupper erhålls på basis av indexet.

Det harmoniserade konsumentprisindexet beskriver förändringen av konsumentpriser enligt det konsumtionsbegrepp och de kalkylmetoder som harmoniserats inom EU. Det bygger på de prisuppgifter som samlats in för konsumentprisindexet, men täckningen är mer begränsad. Bl.a. räntekostnaderna och större delen av kostnaderna för ägarboende ingår inte i det harmoniserade indexet. Ett totalindex och omkring 100 underindex efter varugrupp.

Klassificeringar

Konsumentprisindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet används varuindelning efter användningsändamål för privat konsumtion (COICOP, Classificiation of Individual Consumption by Purpose). Indelningen har bekräftats i EU-kommissionens förordning (EC) nr 2214/96.

I konsumentprisindexet används NUTS 2-indelningen som regionindelning.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

För indexen samlar Statistikcentralens intervjuare in omkring 50 000 prisuppgifter i ungefär 2 600 affärer i mitten av varje månad. Affärerna har delvis tagits ut slumpmässigt och delvis efter prövning. Dessutom samlas prisuppgifter in centraliserat av Statistikcentralen. I januari 2019 togs ett material som baserar sig på kassaterminaldata i bruk. Det täcker försäljningsvolymer och priser på livsmedel som säljs i dagligvaruhandeln. Materialet kompletterar för sin del den regionvisa insamlingen av livsmedelspriser.

Prisuppgifter i andra statistikgrenar, bl.a. i Statistikcentralens hyresstatistik, statistik över bostadspriser, fastighetsprisindex och byggnadskostnadsindex samlas också in centraliserat. Vissa myndigheter, som THL, FPA och Valvira, producerar information som ingår i beräkningen av konsumentprisindexet.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Indexen publiceras den 14:e i månaden efter statistikmånaden. Om den 14:e är en lördag, söndag eller helgdag, offentliggörs statistiken följande vardag.

Euroområdets preliminära uppgifter om det harmoniserade konsumentprisindexet publiceras på Eurosats sidor några dagar efter utgången av statistikmånaden. Eurostat publicerar de slutliga, detaljerade uppgifterna landvis i sitt eget meddelande, i allmänhet några dagar efter den nationella publiceringsdagen.

Tidsserie

Konsumentprisindexet med COICOP-klassificering är tillgängligt fr.o.m. år 1995 och enligt den gamla klassificeringen fr.o.m. 1981.

Levnadskostnadsindexet har beräknats månatligen fr.o.m. år 1951. Uppgifter fr.o.m. år 1914 fås på specialbeställning.

Uppgifter om det harmoniserade konsumentprisindexet är tillgängliga fr.om. år 1996.

Nyckelord

harmoniserat konsumentprisindex, index, inflation, internationell jämförelse, koefficient för penningvärde, konsumentpriser, konsumentprisindex, levnadskostnader, levnadskostnadsindex, priser, prisindex

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/khi/yht_sv.html


Senast uppdaterad 13.01.2022