Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Väestön koulutusrakenne

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/vkour/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Väestön koulutusrakennetilasto kuvaa 15 vuotta täyttäneen väestön peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun jälkeen suorittamia tutkintoja. Useiden koulutusta kuvaavien tietojen lisäksi tilastossa on tietoja tutkinnon suorittaneiden iästä, sukupuolesta, äidinkielestä, kansalaisuudesta, muuttoliikkeestä jne.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tutkintorekisteriin. Tutkinnon suorittaneet on luokiteltu koulutusasteittain korkeimman/viimeksi suoritetun ammatillisen tutkinnon mukaan

Tilastolain mukaisesti tilaston perustana olevat henkilötiedot ovat salaisia. Niistä tehdyt tilastot ovat pääsääntöisesti julkisia.

Tietosisältö

Tilasto sisältää tietoja lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneista sekä näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneista. Tutkintorekisterin perustana on vuoden 1970 väestölaskennassa kerätyt tutkintotiedot, joita päivitetään vuosittain.

Käytetyt luokitukset

Tilastoaineistot sisältävät Tilastokeskuksen, opetushallinnon ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset, oppilaitosta kuvaavat luokitukset sekä erilaiset alue- ja demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Ylioppilastutkinnoista saadaan tiedot ylioppilastutkintolautakunnalta. Muista tutkinnoista saadaan tiedot suoraan oppilaitoksilta: ammatillisista oppilaitoksista, ammattikorkeakouluista, yliopistoista ja korkeakouluista. Pääesikunnalta saadaan tiedot upseerien tutkinnoista. Ulkomailla suoritetuista tutkinnoista saadaan tietoja Opetushallitukselta, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta ja työministeriön työnhakijarekisteristä. Väestönmuutostiedot saadaan Väestörekisterikeskukselta.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilasto valmistuu tilastovuotta seuraavan vuoden marraskuussa.

Aikasarja

Tutkintorekisterin perustana on vuoden 1970 väestölaskennassa kerätyt tutkintotiedot. Sen jälkeen rekisteriä on päivitetty vuosittain.

Asiasanat

koulutus, koulutustaso, tutkinnon suorittaneet, tutkinnot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/vkour/yht.html


Päivitetty 22.08.2018