Befolkningens utbildningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/vkour/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över befolkningens utbildningsstruktur beskriver de examina som 15 år fyllda avlagt efter grundskolan, mellanskolan eller folkskolan. Utöver ett flertal uppgifter som beskriver utbildningen omfattar statistiken uppgifter om personernas ålder, kön, modersmål, nationalitet, omflyttning osv.

Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens examensregister. Personerna har klassificerats efter utbildningsnivå och högsta/senast avlagda yrkesmässiga examen.

I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på konfidentiella. Statistiken som tagits fram på basis av dem är i regel offentlig.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken omfattar uppgifter om de personer som avlagt examen vid gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, universitet och högskolor samt om de personer som avlagt yrkesinriktad grundexamen som fristående examen, yrkes- eller specialyrkesexamen. Examensregistret bygger på de examensuppgifter som samlades in i samband med folkräkningen år 1970. Uppgifterna uppdateras årligen.

Klassificeringar

Statistikmaterialen omfattar Statistikcentralens, utbildningsförvaltningens och internationella klassificeringar av utbildningsområden och -nivåer, klassificeringar av läroanstalter samt olika regionala och demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifter om studentexamina fås av studentexamensnämnden. Uppgifter om andra examina fås direkt av läroanstalterna: yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, universitet och högskolor. Uppgifter om officersexamina fås av huvudstaben. Uppgifter om de examina som avlagts utomlands fås av Utbildningsstyrelsen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och ur arbetsministeriets register över arbetssökande. Uppgifter om befolkningsförändringar fås av Befolkningsregistercentralen.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistiken produceras årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken färdigställs i november året efter statistikåret.

Tidsserie

Examensregistret bygger på de examensuppgifter som samlades in i samband med folkräkningen år 1970. Efter det har uppgifterna uppdaterats årligen.

Nyckelord

examina, examinerade, utbildning, utbildningsnivå

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/vkour/yht_sv.html


Senast uppdaterad 22.08.2018