Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/jtume/
Aihealue: Julkinen talous
Sivuavat aihealueet: Kansantalous
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto kuvaa julkisyhteisöjen tuloja ja menoja neljännesvuosittain. Tilasto on kansantaloudentilinpidon mukainen johdettu tilasto eli sektorikohtaisista perustilastoista on johdettu kansantaloudentilinpidon mukainen tilasto. Tilasto on luotu julkisyhteisöjen suhdanneseurannan kehittämiseksi EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen sekä EKP:n edellyttämää julkisen sektorin talouden ajantasaista ja luotettavaa seurantaa varten.

Tietosisältö

EU:n kansantalouden tilinpitojärjestelmän mukaiset neljännesvuosittaiset aikasarjat julkisyhteisyhteisöjen tuloista ja menoista sektoreittain. Julkisyhteisöjen väliset taloustoimet on sulautettu omaisuustulojen, omaisuusmenojen, muiden tulonsiirtojen sekä pääomansiirtojen osalta.

Sektorit

  • S13 Julkisyhteisöt - S1311 Valtionhallinto - S1313 Paikallishallinto - S13141 Työeläkelaitokset - S13149 Muut sosiaaliturvarahastot

Tuloja

  • D2R Saadut tuotannon ja tuonnin verot –- D29R Muut tuotantoverot –- D4R Omaisuustulot - D41R Saadut korot FISIM-oikaisun jälkeen - D411R Saadut todelliset korot –- D5R Saadut tulo-, varallisuus-, ym. välittömät verot –- D61R Saadut sosiaaliturvamaksut –- D7R Saadut muut tulonsiirrot –- D9R Saadut pääomansiirrot –- D91R Saadut pääomaverot –- P11R Markkinatuotos –- P12R Tuotos omaan loppukäyttöön –- P131R Markkinattomien tuotteiden myynnit –- OTRR Kokonaistulot

Menoja

  • D1K Maksetut palkansaajakorvaukset - D29K Muut tuotantoverot –- D3K Tukipalkkiot –- D4K Omaisuusmenot –- D41K Maksetut korot FISIM-oikaisun jälkeen –- D411K Maksetut todelliset korot –- D5K Maksetut tulo-, varallisuus-, ym. juoksevat verot –- D62K Maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet –- D63K Maksetut luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot –- D631K Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot - markkinaton tuotanto –- D7K Maksetut muut tulonsiirrot –- D73K Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot –- D9K Maksetut pääomansiirrot –- D92K Maksetut investointiavustukset –- D99K Muut pääomansiirrot –- NP1K Luonnonvarojen nettohankinta –- P2K Välituotekäyttö –- P5K Pääoman bruttomuodostus –- OTEK Kokonaismenot

Tasapainoeriä

  • B8GT Säästö, brutto –- B9T Nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto –- P3K Kulutusmenot

Muita eriä

  • P51CR Kiinteän pääoman kuluminen

Käytetyt luokitukset

Tämän tilaston luokitukset perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään vuodelta 2010 (EKT2010). Käytettyjä luokituksia ovat sektoriluokitus sekä taloustoimiluokitus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Laadinta perustuu erilaisiin taloudellista kehitystä kuvaaviin tilastoihin, joita Tilastokeskus ja muut laitokset tuottavat. Tilasto on Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän luokitusten, määritelmien sekä menetelmien mukaisesti perustilastoista johdettu tilasto.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Neljännesvuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Vajaa kolme kuukautta kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen.

Aikasarja

Tilaston aikasarjat alkavat vuodesta 1999.

Asiasanat

julkinen sektori, julkinen talous, julkiset menot, julkisyhteisöjen menot, julkisyhteisöt, kunnallistalous, menot, sosiaaliturvamaksut, sosiaaliturvarahastot, tulot, valtiontalous, verotulot, verotus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/jtume/yht.html


Päivitetty 30.09.2014