Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/jtume/index_sv.html
Ämnesområdet: Offentlig ekonomi
Tangerande ämnesområde: Nationalräkenskaper
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis. Det är fråga om härledd statistik som baserar sig nationalräkenskaperna, dvs. man har härlett statistik baserad på nationalräkenskaperna ur den sektorvisa primärstatistiken. Statistiken har sammanställts för att utveckla uppföljningen av konjunkturerna för den offentliga sektorn. EU:s stabiliserings- och tillväxtpakt och ECB kräver aktuell och tillförlitlig uppföljning av den offentliga sektorns ekonomi.

Uppgiftsinnehåll

De kvartalsvisa tidsserierna över den offentliga sektorns inkomster och utgifter sektorvis enligt EU:s nationalräkenskapssystem. Transaktionerna inom den offentliga sektorn har konsoliderats när det gäller kapitalinkomster och -utgifter samt andra transfereringar och kapitaltransfereringar. Sektorer • S13 Offentlig sektor • S1311 Staten • S1313 Lokalförvaltning • S13141 Arbetspensionsanstalter • S13149 Övriga socialskyddsfonder Inkomster • D2R Skatter på produktion och import • D29R Övriga produktionsskatter • D4R Kapitalinkomst • D41R Erhållna räntor efter FISIM-justering • D411R Erhållna faktiska räntor • D5R Direkta inkomst- och förmögenhetsskatter osv. • D61R Socialskyddsavgifter • D7R Andra löpande transfereringar • D9R Mottagna kapitaltransfereringar • D91R Kapitalskatter • P11R Marknadsproduktion • P12R Produktion för egen slutlig användning • P131R Försäljning av icke-marknadsproduktion • OTRR Inkomster totalt Utgifter • D1K Utbetalda löner och kollektiva avgifter • D29K Övriga produktionsskatter • D3K Subventioner • D4K Kapitalutgifter • D41K Betalda räntor efter FISIM-justering • D411K Betalda faktiska räntor • D5K Löpande inkomst- och förmögenhetsskatter osv. • D62K Sociala förmåner, andra än i natura • D63K Sociala naturaförmåner • D631K Sociala naturaförmåner – icke marknadsproduktion • D7K Andra löpande transfereringar • D73K Löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen • D9K Betalda kapitaltransfereringar • D92K Investeringsbidrag • D99K Övriga kapitaltransfereringar • NP1K Nettoanskaffning av naturtillgångar • P2K Insatsförbrukning • P5K Bruttoinvestering • OTEK Utgifter totalt

Saldoposter • B8GT Sparande, brutto • B9T Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) • P3K Konsumtionsutgifter Övriga poster • P51CR Kapitalförslitning

Klassificeringar

Klassificeringarna i denna statistik bygger på Europeiska nationalräkenskapssystemet för år 2010 (ENS2010). Som klassificeringar har man använt sektorindelningen och klassificeringen av ekonomiska transaktioner.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Sammanställandet av kvartalsräkenskaperna bygger på statistik över den ekonomiska utvecklingen, som Statistikcentralen och övriga ämbetsverk producerar. Den härleds ur primärstatistik enligt Europeiska nationalräkenskapssystemets klassificeringar, definitioner och metoder.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Mindre än tre månader efter utgången av varje kvartal.

Tidsserie

Statistikens tidsserier börjar från år 1999.

Nyckelord

beskattning, inkomster, kommunekonomi, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentliga sektorns utgifter, offentliga utgifter, skatteinkomster, socialskyddsavgifter, socialskyddsfonder, statsekonomi, utgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/jtume/yht_sv.html


Senast uppdaterad 30.09.2014