Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Rautatietilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/rtie/
Aihealue: Liikenne ja matkailu
Sivuavat aihealueet: Liikenne ja matkailu
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Rautatietilasto on Suomen rautateiden perustilasto, joka sisältää sekä rataverkkoa että rautatieliikennettä koskevia tietoja. Tilastossa kuvataan aikasarjoin ja rataosittain rautateiden tilaa. Tilasto palvelee liikennealan toimijoita tuottamalla heidän käyttöönsä tilastotietoja suunnittelua, seurantaa, valvontaa ja päätöksentekoa varten.

Tietosisältö

Tilastossa on aikasarjatietoa rataverkosta ja rautateiden liikenteestä. Tilasto sisältää tietoja radoista, liikennekalustosta, junaliikenteestä, henkilöliikenteestä, tavaraliikenteestä, rahoituksesta ja onnettomuuksista. Tiedot kattavat koko Suomen rautatiejärjestelmän.

Ratojen osalta esitetään rataverkon pituudet jaoteltuna raiteiden määrän, rataluokituksen ja ratojen toiminnallisen luokituksen mukaan. Osasta tiedoista esitetään aikasarjat.

Rautatiekaluston osalta tilastossa on vetokalusto veturityypeittäin, henkilöliikenteen vaunut ja matkustajapaikkojen lukumäärä sekä tavaraliikenteen vaunut ja vaunujen kuljetuskykyä kuvaavat kantavuustonnit.

Junaliikenteen osalta esitetään tärkeimmät juna- ja vetokalustosuoritteet aikasarjana.

Henkilöliikenteen matkat ja tavaraliikenteen kuljetusmäärät esitetään aikasarjana.

Rautateihin liittyvistä onnettomuuksista esitetään lukumäärät jaoteltuna onnettomuustapauksen laatuun sekä kuolleisiin ja vakavasti loukkaantuneisiin.

Käytetyt luokitukset

EU:n rautateiden tilastoasetuksessa (2018/643) on annettu luokitukset ja määritelmät, joiden mukaan jäsenmaat tuottavat rautateiden tilastoja. Niitä on tarkennettu Kansainvälisen rautatieliiton (UIC) toimesta.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Rataan liittyvät tiedot ovat peräisin Väyläviraston ratatietokannoista. Niiden tiedot päivitetään vuosittain vastaamaan rataverkon kunnossapitoja investointitöiden aikaansaamia muutoksia. Liikenteeseen ja kalustoon liittyvät tiedot ovat pääsääntöisesti peräisin liikennöitsijöiden jatkuvasti päivittyvistä tilastotietokannoista, joita on lukumäärältään useita kymmeniä. Osa tiedoista liittyy myynninseurantaan, osa erillisiin rekistereihin.

Päivitystiheys

Vuosittain. Henkilö- ja tavaraliikenteen osalta tietoja julkaistaan myös neljännesvuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Rautatietilasto julkaistaan vuosittain elokuun loppuun mennessä ja se sisältää edellisen vuoden lopulliset vuositiedot. Henkilö- ja tavaraliikenteen suoritteita julkaistaan myös neljännesvuosittain noin kolme kuukautta tilastoneljänneksen päättymisen jälkeen.

Aikasarja

Rautatietilastoa on ylläpidetty vuodesta 1933 lähtien ja sitä ennen Rautatietilastot ilmestyivät Rautatiehallituksen tuottamina Rautatiehallituksen kertomuksina vuodesta 1873 vuoteen 1932 asti.

Asiasanat

raideliikenne, rautatie, ratapituus, raidepituus, veturi, vaunu, junakilometri, bruttotonnikilometri, vaunuakselikilometri, henkilökilometri, tonnikilometri, veturikilometri

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/rtie/yht.html

Lisätietoja

http://stat.fi/til/rtie/yht.html


Päivitetty 01.07.2020