Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ttvi/
Aihealue: Teollisuus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuuden kuukausittaisen kiinteähintaisen tuotoksen muutosta. Tilaston tarkoituksena on antaa nopeaa ja luotettavaa tietoa teollisuuden suhdannekehityksestä tarkalla toimialatasolla.

Tietosisältö

Perusjoukkona ovat kaikki teolliset toimipaikat ja yritykset. Liikevaihtoa käyttävissä toimialoissa on mukana kaikki yritykset. Teollisuustuotannon volyymi-indeksin oma tiedonkeruu perustuu toimialoista tehtyyn otantaan, jossa on mukana jalostusarvoltaan toimialojen suurimpia yrityksiä.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on otostilasto, oman tiedonkeruun osalta. Liikevaihtotietojen osalta volyymi-indeksissä käytetään kokonaisaineistoa. Otokseen valituilta tiedonantajilta tiedustellaan kuukausittain toimipaikan tai oikeudellisen yksikön tuottamien hyödykkeiden tuotantomääriä tai vaihtoehtoisesti kokonaistuotannon arvoa, tuotettujen teollisten palveluiden arvoa ja kaupallisen toiminnan marginaalia. Alle 50 hengen yritysten osalta Tilastokeskuksen omaa tiedonkeruuta täydennetään käyttäen Verohallinnon oma-aloitteisia verotietoja (aikaisemmin kausiveroaineisto). Niillä toimialoilla, joilla käytetään liikevaihtotietoja tai indeksejä, laskenta perustuu muutosestimointiin. Tietoja ei voida laskea suoraan summaamalla, koska aineisto on uusimpien kuukausien osalta keskeneräinen: koossa on vain osa yrityksistä. Menetelmässä vertaillaan tarkasteltavan kuukauden ja edellisen vuoden vastaavan kuukauden vertailukelpoisia havaintoja huomioimalla muun muassa yritysjärjestelyt ja kirjanpitoon liittyvät raportointikäytännön muutokset. Indeksit lasketaan kuukausittain uudelleen kunnes aineisto on lopullinen.

Uusimpien kuukausien indeksien laskennassa on käytetty apuna menetelmällistä aikasarjamallinnusta. Tämä pienentää aineiston hitaasta kertymisestä johtuvia revisioita. Tilaston tuorein kuukausi julkaistaan noin puolentoista kuukauden viiveellä. Vähittäiskaupan ja päivittäistavarakaupan osalta tuorein kuukausi tosin julkaistaan jo vajaan kuukauden viiveellä. (Tarkempi kuvaus teollisuuden liikevaihtokuvaajan laatu- ja menetelmäselosteissa)

Tilaston laskenta aloitetaan laskemalla yksittäisten toimipaikkojen tai oikeudellisten yksiköiden volyymin muutokset. Näin menetellään, jotta määrä- ja arvotiedoista saadaan muodostettua yksikäsitteinen toimipaikan tai oikeudellisen yksikön kehitystä kuvaava luku. Hyödykekohtaiset tiedot painotetaan yhteen käyttämällä kunkin hyödykkeen painona edellisen vuoden tuotannon arvoa. Arvotiedot deflatoidaan tässä vaiheessa. Suomessa teollisuustuotannon volyymi-indeksi lasketaan muuttuvapainoisena ketjuindeksinä, jossa laskennassa käytettävä painorakenne päivitetään vuosittain. Jatkuvan päivityksen etuna on, että tilasto heijastaa teollisuuden rakennemuutoksia mahdollisimman nopeasti. Haittana on muun muassa se, että indeksipisteluvut voivat tarkentua lähes kaksi vuotta taaksepäin.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkaisussa käytetty toimialaluokitus: Toimiala TOL 2008 2015=100

BCD Koko teollisuus B Kaivostoiminta ja louhinta 07 Metallimalmien louhinta C Teollisuus C Teollisuus pl. Sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) 10 Elintarvikkeiden valmistus 10-11 Elintarviketeollisuus 11 Juomien valmistus 13 Tekstiilien valmistus 13-15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus 14 Vaatteiden valmistus 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut): olki- ja punontatuotteiden valmistus 16-17 Metsäteollisuus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 19-22 Kemianteollisuus 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 24 Metallien jalostus 24-30 Metalliteollisuus 24-30_33 Metalliteollisuus Metalliteollisuus (24-30) pl. eletroniikka- sähkötuotteiden valmistus (26-27) 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 25,28,29,30,33 Kone- ja metallituoteteollisuus 26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 28_33 Koneteollisuus 29-30 Kulkuneuvojen valmistus 31 Huonekalujen valmistus 32 Muu valmistus 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet Investointitavarat Kestokulutustavarat Muut kulutustavarat 07_24 Metallien louhinta ja metallien jalostus 07_24- 30_33 Teknologiateollisuus

Käytetyt luokitukset

(Prodcom) pohjalta teollisuuden suhdannetilaston tarpeisiin tehtyä sovellusta, toimialaluokitusta (TOL 2008) ja käyttötarkoitusluokitusta (MIG). Käyttötarkoitusluokituksen tarkoituksena on ryhmitellä tarkimmat toimialatasot niille tyypillisten tuotteiden käyttötarkoituksen mukaan. Luokituksessa käytetään viittä ryhmää: Energiatuotteet, raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet, investointitavarat, kestokulutustavarat sekä muut kulutustavarat. Toimialaluokituksen pohjalta muodostetaan lisäksi muutamia tärkeiksi koettuja summatasoja. Näitä ovat esimerkiksi metsäteollisuus, kemianteollisuus, metalliteollisuus sekä muu metalliteollisuus.

Toimialaluokitus 2008: Käsikirjoja 4, Tilastokeskus 2008.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto kattaa TOL 2008 –toimialaluokituksen pääluokat B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta julkaistaan myös pääluokkien alasarjat vähintään toimialaluokituksen kaksinumerotasolla. Alkuperäisten indeksisarjojen lisäksi julkaistaan työpäiväkorjatut sarjat, kausitasoitetut sarjat ja trendisarjat. Kausitasoitus tehdään Tramo-Seats-menetelmällä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kuukausittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilastoajanjakson päättymistä seuraavan kuukauden 10. arkipäivä.

Aikasarja

Indeksin perusvuosi on 2015 (2015=100). Aikasarjoja on erikseen tilattavissa vuodesta 1954 alkaen.

Asiasanat

hyödykkeet, indeksit, suhdannevaihtelut, teollisuus, toimialat, tuotanto, tuotteet, volyymi-indeksit

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/yht.html


Päivitetty 04.10.2019