Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Neljännesvuositilinpito

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ntp/
Aihealue: Kansantalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Kansantalouden neljännesvuositilinpito kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpito, mutta aggregoidummalla tasolla. Tilastoinnissa noudatetaan Euroopan tilinpitojärjestelmää EKT 2010, josta annettu Euroopan unionin neuvoston asetus hyväksyttiin vuonna 2013. Taloutta kuvataan niin tuotannon, kysynnän kuin tulonmuodostuksen näkökulmista. Tarkastelu sisältää sekä käypähintaiset että ketjutetut volyymitiedot, joissa viitevuotena on 2010. Tiedoista ilmenee mm. miten Suomen bruttokansantuote on kehittynyt vuosineljänneksittäin, mitkä toimialat ovat kasvaneet ja kuinka paljon, onko tuotantoa kasvattanut esimerkiksi vienti vai investoinnit, miten kotita-louksien kulutus on muuttunut edellisestä neljänneksestä, paljonko palkat ovat nousseet viime vuodesta.

Tietosisältö

Kokonaistaloudellinen kehitys vuosineljänneksittäin kansantalouden tilinpidon mukaisin käsittein. Al-kuperäiset, kausitasoitetut sekä trendisarjat. Käypähintaiset ja viitevuoden 2010 hintaiset tiedot. Ai-kasarjat alkavat vuodesta 1990. Tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Luokitukset ovat EKT 2010 mukaisia. Toimialaluokitus: tilasto tehdään 21 toimialan tarkkuudella koko maan tasolla. Kiinteän pääoman bruttomuodostus: tietoja jaettuna varaluokituksen mukaisesti raken-nuksiin, koneisiin, laitteisiin ja kuljetusvälineisiin sekä henkisiin omaisuustuotteisiin. Kotitalouksien kulutuksessa kestävyysluokkajako (kestävät-, puolikestävät-, lyhytikäiset tavarat, palvelut sekä turis-mimenot nettona).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Laadinta perustuu erilaisiin taloudellista kehitystä kuvaaviin tilastoihin, joita Tilastokeskus ja muut laitokset tekevät.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Neljännesvuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Valmistuu 65 päivää kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen.

Aikasarja

Tietoja vuodesta 1990 lähtien.

Asiasanat

arvonlisäys, bruttokansantulo, bruttokansantuote, investoinnit, julkiset menot, kansantalouden tilinpito, kansantalous, kansantulo, kulutus, kysyntä, suhdannevaihtelut, tarjonta, tuotanto

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ntp/yht.html


Päivitetty 04.10.2019