Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kotitalouksien varallisuus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/vtutk/
Aihealue: Tulot ja kulutus
Sivuavat aihealueet: Elinolot
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Varallisuustutkimus kuvaa kotitalouksien varallisuutta: sen kokonaismäärää, rakennetta ja jakautumista eri väestöryhmien kesken. Erilaisten varallisuusmuotojen lisäksi tutkimuksessa on tietoja myös muista kotitalouksien taloudelliseen asemaan vaikuttavista asioista, kuten tuloista ja veloista.

Tietosisältö

Keskeinen tietosisältö vuoden 2009 varallisuustutkimuksessa on reaalivarallisuus, joka käsittää kotitalouksien omistamien asuntojen ja vapaa-ajanasuntojen arvon, kulkuvälineiden arvon sekä maa- ja metsäomaisuuden. Lisäksi tietosisältöön kuuluu rahoitusvarallisuus, joka käsittää talletukset, pörssiosakkeet, muut osakkeet, rahasto-osuudet ja eläkevakuutussäästöt.

Tutkimuksessa on tietoja myös veloista ja tuloista. Kohdeperusjoukon muodostavat vuoden 2009 lopussa Suomessa vakinaisesti asuvat yksityiset kotitaloudet, laitoskotitaloudet eivät kuulu joukkoon. Perusaineisto on salainen. Tietojärjestelmässä tuotetaan tunnistamattomassa muodossa oleva palveluaineisto, jonka käyttöön tarvitaan käyttölupa.

Käytetyt luokitukset

Alueluokitukset (kaikki kuntajaotukseen perustuvat aluejaot). Muut keskeiset luokitukset: kotitaloustyyppi, sosioekonominen asema, viitehenkilön ikä, koulutusaste, kotitalouden tulo- ja varallisuusdesiiliryhmät, asuntotiedot.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Vuoden 2009 Varallisuustutkimuksessa on käytetty niin sanottua rekisterimenetelmää. Tutkimusaineisto perustuu Tilastokeskuksen tulonjakotilaston yhteyteen laadittuun aineistoon, johon kuului 10 989 kotitaloutta. Tiedot kotitalouden rakenteesta, luokittelutiedot sekä tulo- ja velkatiedot saadaan tulonjakotilastosta. Varallisuustiedot saadaan erilaisilla estimointimenetelmillä, joissa lähdeaineistona on rekisteriaineistoja. Mm. asuntojen omistustiedot saadaan Väestötietojärjestelmän rakennuksia ja asuntoja kuvaavista tiedoista ja verohallituksen osakehuoneistorekisterin tiedoista, joiden mukaan asunnot hinnoitellaan markkina-arvoon hintatilastojen perusteella. Ajoneuvojen arvo on muodostettu Ajoneuvorekisterin ja Tullihallituksen hintajärjestelmän tiedoista. Veneiden omistustiedot perustuvat vesikulkuneuvorekisteriin. Noteerattujen osakkeiden arvo on muodostettu arvo-osuusrekisteriä ja OMX:n hintatietoja käyttäen. Tilastokeskuksella ei ole käytettävissä talletuksia koskevia rekisteritietoja, joten talletustiedot muodostettiin mallitusprosessilla hyödyntämällä vuoden 2004 varallisuustutkimuksen tietoja. Estimoinnissa käytetyt varallisuusarvot skaalattiin vastaamaan vuoden 2009 tasoa käyttäen rahoitustilinpidosta saatavaa kotitalouksien talletuskannan muutosprosenttia. Vuoden 2004 varallisuustutkimus tehtiin haastattelemalla kotitalouksia, jolloin Tilastokeskus on viimeksi kerännyt kotitalouksien talletustiedot.

Päivitystiheys

Seuraavan varallisuustutkimuksen ajankohtaa ei ole päätetty.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Vuoden 2009 varallisuustutkimuksen tulokset julkaistaan vuonna 2011.

Aikasarja

Säästämis- ja velkaantumistutkimus 1987 ja 1988, Varallisuustutkimus 1994, Varallisuustutkimus 1998, Asumis- ja varallisuustutkimus 2004.

Asiasanat

arvopaperit, kotitaloudet, perinnöt, sijoitustoiminta, sosioekonominen asema, säästäminen, tulot, varallisuus, velat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/vtutk/yht.html


Päivitetty 25.05.2020