Hushållens förmögenhet

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/vtutk/index_sv.html
Ämnesområdet: Inkomst och konsumtion
Tangerande ämnesområde: Levnadsförhållanden
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Förmögenhetsundersökningen beskriver hushållens förmögenhet: den totala förmögenheten, dess sammansättning och fördelning mellan olika befolkningsgrupper. Utöver olika förmögenhetsformer upptas också uppgifter om annat som påverkar hushållens ekonomiska situation, t.ex. inkomster och skulder.

Uppgiftsinnehåll

Ett centralt uppgiftsinnehåll i förmögenhetsundersökningen år 2009 är realförmögenhet, som omfattar värdet av hushållens bostäder och fritidsbostäder, färdmedel samt jord- och skogstillgångar. Dessutom omfattar uppgiftsinnehållet finansieringstillgångar till vilka hör insättningar, börsaktier, andra aktier, fondandelar och pensionsförsäkringsbesparingar.

Dessutom omfattar undersökningen också uppgifter om skulder och inkomster. Målpopulationen består av privata hushåll som bor permanent i Finland i slutet av år 2009, storhushållen hör inte till populationen. Primärmaterialet är sekretessbelagt. I datasystemet produceras material i icke-identifierbar form och för användningen av det behövs särskilt tillstånd.

Klassificeringar

Regionala indelningar (alla indelningar som baserar sig på indelning efter kommun). Övriga centrala klassificeringar: hushållstyp, socioekonomisk ställning, referenspersonens ålder, utbildningsnivå, decilgrupper för hushållens inkomster och förmögenhet, bostadsuppgifter.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

I undersökningen år 2009 användes en s.k. registermetod. Undersökningsmaterialet baserar sig på material som framställts i samband med Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik och som omfattade 10 989 hushåll. Uppgifter om hushållens struktur, klassificeringsuppgifter samt uppgifter om inkomster och skulder erhålls ur inkomstfördelningsstatistiken. Förmögenhetsuppgifterna erhålls med olika estimeringsmetoder, där källmaterialet utgörs av registermaterial. Bl.a. uppgifterna om bostadsägande baserar sig på uppgifter om byggnader och bostäder i befolkningsdatasystemet och uppgifter i skatteförvaltningens register över aktielägenheter enligt vilka bostäderna prissätts till marknadspris på basis av prisstatistiken. Fordonsvärdet har bildats på basis av uppgifterna i Fordonsregistercentralens och Tullstyrelsens prissystem. Uppgifterna om båtägande baserar sig på farkostregistret. Värdet av de noterade aktierna har bildats på basis av värdeandelsregistret och OMX:s prisuppgifter. Statistikcentralen har inte tillgång till registeruppgifter om insättningar, vilket innebär att uppgifterna om insättningar har bildats genom en modelleringsprocess, där uppgifterna från förmögenhetsundersökningen för år 2004 användes. De förmögenhetsvärden som användes i estimeringen skalades för att motsvara 2009 års nivå genom användningen av förändringsprocenten för hushållens bestånd av insättningar som erhålls ur finansräkenskaperna. Förmögenhetsundersökningen för år 2004 gjordes genom att intervjua hushåll, då Statistikcentralen senast samlat in uppgifter om hushållens insättningar.

Uppdateringsfrekvens

Tidpunkt för nästa förmögenhetsundersökning har inte fastställts.

Färdigställs eller offentliggörs

Resultaten från förmögenhetsundersökningen år 2009 publiceras år 2011.

Tidsserie

Undersökning om sparande och skuldsättning år 1987 och 1988, Förmögenhetsundersökningen 1994, Förmögenhetsundersökningen 1998, Undersökning om boende och förmögenhet 2004.

Nyckelord

arv, förmögenhet, hushåll, inkomster, placeringsverksamhet, skulder, socioekonomisk ställning, sparande, värdepapper

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/vtutk/yht_sv.html


Senast uppdaterad 25.05.2020