Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Energian hankinta ja kulutus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ehk/
Aihealue: Energia
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Tilastossa esitetään tietoja energian kokonaiskulutuksesta, sähkön tuotannosta ja kokonaiskulutuksesta sekä energian tuonnista ja viennistä.

Tietosisältö

Energian kokonaiskulutus esitetään polttoaineittain ja energialähteittäin koko maan tasolla Suomessa. Sähkön hankinta kuvataan tuotantomuodoittain. Energiatuotteiden tuonti- ja vientitiedot esitetään maittain perustuen Tullin Ulkomaankauppatilastoon.

Käytetyt luokitukset

Tilastokeskuksen polttoaineluokitus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Osa tiedoista perustuu Tilastokeskuksen omaan tiedonkeruuseen eri yrityksistä. Muita tietolähteitä ovat mm. Energiateollisuus ry, Energiamarkkinavirasto, Säteilyturvakeskus, Turveteollisuusliitto ry, Tullihallituksen Ulkomaankauppatilasto, Öljyalan Keskusliitto.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Energian kulutuksen ja hankinnnan ennakkotiedot julkistetaan neljännesvuosittain; maaliskuu, kesäkuu, syyskuu ja joulukuu.

Lopulliset energian kulutus- ja hankintatiedot julkstetaan vuosittain joulukuussa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Vuosineljännesten ennakolliset energian hankinta ja kulutustilastotiedot valmistuvat ja julkaistaan 2,5 kuukautta vuosineljänneksen päättymisen jälkeen: kesä-, syys-, joulu- ja maaliskuussa. Vuoden lopulliset tiedot julkaistaan 11 kuukautta viitevuoden päättymisen jälkeen.

Aikasarja

Tilastokeskus on julkaissut tietoja vuoden 2005 toisesta neljänneksestä lähtien. Tätä vanhemmat tiedot ovat perustuneet Kauppa- ja teollisuusministeriön laatimiin tilastoihin ja ne on julkaistu Energiakatsauksen tilastoliitteessä.

Asiasanat

energia, energialähteet, energiankulutus, kaukolämpö, kivihiili, maakaasu, polttoaineet, puupolttoaineet, päästöt, sähkö, sähköntuotanto, tuonti, turve, uusiutuvat energialähteet, vesivoima, vienti, ydinenergia, öljy

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ehk/yht.html


Päivitetty 08.12.2021