Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ajankäyttö

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/akay/
Aihealue: Elinolot
Sivuavat aihealueet: Kulttuuri ja viestintä
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Ajankäyttötutkimus on haastattelututkimus, johon osallistuvat pitävät kahden vuorokauden ajan tarkkaa kirjaa ajankäytöstään. Eri toimintoihin käytetyn ajan lisäksi selvitetään ajankäytön päivä- ja viikkorytmejä sekä yhdessäoloa. Käyttölupamahdollisuus on saatavissa tieteellistä tutkimusta varten.

Tietosisältö

Tutkimuksella selvitetään mm. työaikaa, kotitöihin, nukkumiseen ja ruokailuun kulunutta aikaa, vapaa-ajan harrastuksia sekä yhdessäoloa ja toimintopaikkaa. Lisäksi tutkitaan ajankäytön rytmejä vuorokauden, viikonpäivän ja vuodenajan mukaan.

Taulukoidut tiedot ovat julkisia. Perusaineisto on salainen.

Käytetyt luokitukset

Vastaajien omin sanoin kirjoittamat toiminnot on koodattu 146-luokkaisen toimintoluokituksen mu-kaisesti. Ajankäyttötietojen taustamuuttujina ovat mm. pääasiallinen toiminta, ikä, elinvaihe, koulu-tusaste, sosioekonominen asema, kuntamuoto, suuralue, lääni, vuodenaika, viikonpäivä.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Laaja haastattelututkimus, jonka tiedot kerätään päiväkirjoilla ja haastatteluin. Osa luokittelutiedoista saadaan hallinnollisista rekistereistä (väestörekisteri, verohallituksen verotietokanta, tutkintorekisteri).

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Noin kymmenen vuotta.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Vuoden 2009-2010 ajankäyttötutkimuksen tulokset julkaistaan vuonna 2011.

Aikasarja

Tietoja vuosilta 1979, 1987-88 ja 1999-2000.

Asiasanat

aikakauslehdet, ajankäyttö, arkielämä, elokuvat, elämäntapa, harrastajateatterit, harrastukset, Internet, kirjastot, kirjat, konsertit, kotityö, kulttuuri, kulttuuriharrastukset, kulttuuriosallistuminen, kulttuuritapahtumat, kuvataide, liikunta, lukeminen, museot, musiikki, ooppera, opiskelu, osallistuminen, radio, sanomalehdet, sosiaalinen media, sosiaaliset suhteet, sosioekonominen asema, taideharrastukset, tanssi, televisio, tietokoneet, tietotekniikka, työaika, vapaa-aika, vapaaehtoistyö, vuorokausirytmi

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/akay/yht.html

Lisätietoja

Tutkimus on osa harmonisoitua eurooppalaista ajankäyttötutkimusta, joka toteutetaan useassa Euroopan maassa.


Päivitetty 13.06.2018