Tidsanvändning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/akay/index_sv.html
Ämnesområdet: Levnadsförhållanden
Tangerande ämnesområde: Kultur och massmedier
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Undersökningen om tidsanvändning är en intervjuundersökning, där deltagarna under en tvådygnsperiod noggrant för bok över sin tidsanvändning. Undersökningen klarlägger hur deltagarna fördelar sin tid på olika aktiviteter, dags- och veckorytmen i tidsanvändningen samt social samvaro. Tillstånd att använda uppgifterna kan erhållas för vetenskapliga undersökningar.

Uppgiftsinnehåll

Med hjälp av undersökningen utreder man bl.a. arbetstiden, hur mycket tid som används för att sova och äta, för olika hushållsarbeten, fritidssysselsättningar och social samvaro samt platsen för aktiviteten. Dessutom undersöker man dygns-, vecko- och årstidsrytmen i tidsanvändningen.

Tabelluppgifterna är offentliga. Primärmaterialet är sekretessbelagt.

Klassificeringar

De aktiviteter som intervjupersonerna beskrivit med egna ord har kodats enligt en indelning i 146 klasser. Bakgrundsvariabler för tidsanvändningsuppgifterna är bl.a. huvudsaklig aktivitet, ålder, livsskede, utbildningsnivå, socioekonomisk ställning, kommunform, storområde, län, årstid, veckodag.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

En omfattande intervjuundersökning, där uppgifterna samlas in genom dagböcker och intervjuer. En del av klassificeringsuppgifterna fås ur administrativa register (befolkningsregistret, skattestyrelsens skattedatabas, examensregistret).

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Ungefär tio år.

Färdigställs eller offentliggörs

Resultaten av undersökningen av tidsanvändningen för år 2009-2010 offentliggöras i år 2011.

Tidsserie

Uppgifter för åren 1979, 1987-88 och 1999-2000.

Nyckelord

amatörteatrar, arbetstid, bibliotek, bildkonst, böcker, dagstidningar, dans, datateknik, datorer, deltagande, dygnsrytm, filmer, fritid, frivilligt arbete, hemarbete, hobbyer, internet, konserter, konstintressen, kultur, kulturdeltagande, kulturevenemang, kulturintressen, levnadssätt, läsning, motion, museer, musik, opera, radio, sociala medier, sociala relationer, socioekonomisk ställning, studier, television, tidsanvändning, tidskrifter, vardagsliv

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/akay/yht_sv.html

Mera information

Undersökningen för åren 1999–2000 ingår i den harmoniserade europeiska undersökningen om tidsanvändning, som genomförs i flera länder i Europa.


Senast uppdaterad 13.06.2018