Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kuolleet

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/kuol/
Aihealue: Väestö
Sivuavat aihealueet: Terveys
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Kuolleiden tilastoissa ovat kuolinpäivänään vakinaisesti Suomessa asuneet henkilöt. Kuolleita tilastoidaan mm. iän, sukupuolen, siviilisäädyn, äidinkielen ja kansalaisuuden mukaan. Tietoja henkilöiden kuolinsyistä ei löydy kuolleiden tilastosta, vaan terveystilastoihin kuuluvasta Kuolemansyytilastosta.

Tietosisältö

Tilastossa on Suomessa kuolleiden henkilöiden väestötietoja, kuten ikä, sukupuoli, siviilisääty, kieli, kansalaisuus, syntymävaltio, syntymäkotikunta, asuinkunta ja lasten lukumäärä. Nämä tiedot ovat kuolinpäivän tilanteen mukaisia. Kuolinhetkellä naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olleista henkilöistä on lisäksi heidän puolisonsa ikä ja avioliiton/rekisteröidyn parisuhteen kesto. Tilasto sisältää myös tietoja kuolleisuudesta, imeväiskuolleisuudesta ja perinataalikuolleisuudesta. Väestön ja kuolleiden ikä- ja sukupuolijakaumatietojen avulla lasketaan vuosittain elinajanodote sekä kuolemanvaaraluvut iän ja sukupuolen mukaan.

Käytetyt luokitukset

Tietoja on saatavilla erilaisilla kuntajakoon perustuvilla aluejaoilla. Kansalaisuus, syntymävaltio ja kieli on vuodesta 1999 lähtien luokiteltu ISO-standardien mukaan. Sitä aikaisemmin käytössä olivat Tilastokeskuksen omat luokitukset. Ikä luokitellaan 1- tai 5-vuotisluokkiin.

Maakunta- ja tilastollinen kuntaryhmitys -luokituksia on käytetty vuodesta 1997 lähtien. Tätä ennen käytettiin läänejä maakunnan ja kuntamuotoa tilastollisen kuntaryhmityksen sijasta. Vuodesta 1999 lähtien kuolleiden tilastossa on käytetty tilastovuotta seuraavan kalenterivuoden alussa voimaan astunutta aluejakoa.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Suomen väestötilasto perustuu Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmään. Kuolemasta on viipymättä ilmoitettava lääkärille tai poliisille. Terveydenhuollon toimintayksikön tai lääkärin on ilmoitettava tieto kuolemasta väestötietojärjestelmään (Laki 1065/2009). Poikkeustapauksessa poliisi voi laatia kuolinselvityksen, jonka jälkeen tieto voidaan tallentaa väestötietojärjestelmään. Digi- ja väestötietovirasto toimittaa tiedot Tilastokeskukselle.

Päivitystiheys

Lopullinen tilasto julkaistaan kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kalenterivuoden lopullinen tilasto valmistuu seuraavan kalenterivuoden huhtikuussa ellei toisin mainita. Ennakkotieto kuolleiden määrästä julkaistaan kuukausittain sähköisessä muodossa Tilastokeskuksen ”Väestön ennakkotilasto” -sivuilla. Lopullinen tilasto kuolleiden määrästä julkaistaan Tilastokeskuksen internetsivuilla huhtikuussa.

Aikasarja

Suomessa vuosittain kuolleiden henkilöiden määrästä koko maan tasolla on saatavilla tietoa sähköisessä muodossa vuodesta 1749 lähtien ja sukupuolen mukaan vuodesta 1751 lähtien. Kuolleiden määrä kuukausittain on saatavilla vuodesta 1945 lähtien sekä sukupuolen mukaan 5-vuotisikäryhmittäin vuodesta 1951 ja 1-vuotisikäryhmittäin vuodesta 1980 lähtien. Kuolleiden määrä kunnittain on saatavilla vuodesta 1951 lähtien ja kuolleet kunnittain 5-vuotisikäryhmittäin vuodesta 1975 lähtien. Vastasyntyneen elinajanodote on saatavilla vuodesta 1751 ja elinajanodote- ja kuolemanvaaralukuja 1-vuotisikäryhmittäin vuodesta 1986 lähtien.

Asiasanat

elinajanodote, imeväiskuolleisuus, kuolleisuus, lapsikuolleisuus, perinataalikuolleisuus, väestö, väestönmuutokset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/kuol/yht.html


Päivitetty 23.04.2020