Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/jali/
Aihealue: Julkinen talous
Sivuavat aihealueet: Kansantalous
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto sisältää tietoja Suomen julkisen talouden alijäämästä ja velasta. EU:n jäsenmaat raportoivat EU-komissiolle kahdesti vuodessa nk. EDP-alijäämä- ja velkatiedot, joita käytetään EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen yhteydessä arvioitaessa jäsenmaiden julkisen talouden tilaa. Raportointi on osa niin kutsuttua liiallisten alijäämien menettelyä (=Excessive Deficit Procedure, EDP). Alijäämäraportointi perustuu EU:n kansantalouden tilinpitojärjestelmään EKT 2010 ja erilliseen EU:n asetukseen. Eri maiden toimittamat tiedot ovat keskenään vertailukelpoisia.

Tietosisältö

Tietojärjestelmä sisältää tietoja Suomen julkisyhteisöjen alijäämästä ja bruttovelasta ja niiden muutokseen vaikuttaneista tekijöistä sekä tietoja valtionhallinnon, paikallishallinnon ja sosiaaliturvarahastojen EDP-alijäämien ja budjettialijäämien eroista.

Tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Euroopan tilinpitojärjestelmä EKT 2010; Eurostat 2013

Sektoriluokitus 2012; Käsikirjoja 5, Tilastokeskus

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Raportin laadinnassa käytetään tietolähteenä Valtiokonttorin raportteja sekä kansantalouden tilinpidon ja rahoitustilinpidon julkisyhteisöjä koskevia tietoja.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tiedot raportoidaan komissiolle kahdesti vuodessa (maaliskuun lopussa ja syyskuun lopussa).

Valmistumis- tai julkistamisaika

Edellistä vuotta koskevat alustavat ennakkotiedot julkistetaan 1.3. mennessä. Mikäli maaliskuun aikana saadaan käyttöön tarkentuneita lähdeaineistoja, tietoja voidaan päivittää maaliskuun lopussa. Syyskuun lopussa julkaistaan tarkistetut tiedot.

Aikasarja

Sekä EDP-alijäämästä että -velasta on saatavissa aikasarja vuodesta 1975 lähtien.

Asiasanat

julkinen sektori, julkinen talous, julkinen velka, julkisyhteisöt, kunnallistalous, sosiaaliturvarahastot, valtionvelka, velat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/jali/yht.html


Päivitetty 30.01.2020