Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Matkailutilinpito

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/matp/
Aihealue: Kansantalous
Sivuavat aihealueet: Liikenne ja matkailu
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2020.

Kuvaus

Matkailun satelliittitilinpito (Tourism Satellite Account, TSA) on tilastojärjestelmä, jossa matkailun taloudellisia vaikutuksia kuvataan monipuolisesti ja kattavasti. Se on kehitetty laajassa kansainvälisessä yhteistyössä, jonka tuloksena YK, WTO (World Tourism Organization), OECD ja EU hyväksyivät vuonna 2000 suosituksen matkailun satelliittitilinpidosta. Matkailun satelliittitilinpidosta käytetään myös nimeä matkailutilinpito.

Tietosisältö

Matkailutilinpito kuvaa matkailun asemaa osana Suomen kansantaloutta. Kansantalouden tilinpito on kansantalouden kuvauksen ydin ja matkailutilinpito on sitä täydentävä ja tarkentava "satelliitti". Kansainvälisen matkailutilinpitosuosituksen mukaisista taulukoista Suomen matkailutilinpidossa tuotetaan taulukot 1 (ulkomaisten matkailijoiden kulutus Suomessa), 2 (kotimaisten matkailijoiden kulutus Suomessa), 4 (matkailijoiden kulutus Suomessa tuotteittain ja matkailumuodoittain), 5 (matkailuelinkeinon tuotanto- ja tulonmuodostustaulukko), 6 (kotimainen matkailutarjonta ja -kysyntä tuotteittain), 7 (matkailutyövoima) ja 10 (matkailun fyysiset indikaattorit).

Käytetyt luokitukset

Pohjana ovat kansantalouden tilinpidon tarjonta- ja käyttötaulukoissa käytettävät taloustoimi-, toimiala- ja tuoteluokitukset. Matkailutilinpidon erityisten tietotarpeiden takia toimiala- ja tuoteluokille tehdään uudelleenryhmittelyjä ja erittelyjä, jotta varsinaisen ydintilinpidon tiedot saadaan vastaamaan matkailun satelliittitilinpidon vaatimuksia.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Matkailutilinpito on johdettu tilasto, jonka laadinnassa käytetään useita Tilastokeskuksen ja muiden laatijoiden tuottamia tilastoaineistoja. Kansantalouden tilinpidon tarjonta- ja käyttötaulukot antavat kehikon matkailu- ja muiden tuotteiden tarjonnalle ja käytölle. Rajahaastattelututkimuksen, suomalaisten matkatutkimuksen ja muiden tietolähteiden avulla selvitetään, mikä on matkailun osuus niiden tuotteiden käytöstä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Ennakolliset vuotta t koskevat tiedot päivitetään huhtikuussa t+2 ja vuoden t lopulliset tiedot huhtikuussa t+3.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Huhtikuu.

Aikasarja

Taulukot on tuotettu vuodesta 1995 lähtien ja tuoreimmat vuositiedot päivitetään jatkuvasti.

Asiasanat

kansantalouden tilinpito, kulutus, kulutusmenot, matkailu, matkailutilinpito, rahankäyttö

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/matp/yht.html

Lisätietoja

Matkailutilinpidon vuosien 1995-2001 lopulliset taulukot ja vuoden 2002 ennakolliset taulukot tuotettiin vuoden 2004 aikana toteutetussa Suomen matkailun satelliittitilinpitohankkeessa, jonka kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan unioni rahoittivat. Tilaston toteutuksesta vastasi Tilastokeskus. Hankkeen loppuraportti on julkaistu kauppa- ja teollisuusministeriön sarjassa (KTM Rahoitetut tutkimukset 8/2004).


Päivitetty 17.03.2021