Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Sijoituspalveluyritykset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/spy/
Aihealue: Rahoitus ja vakuutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Tilastokeskus on julkaissut neljännesvuosi- ja vuositilinpäätöstilastoja sijoituspalveluyrityksistä vuoden 1998 lopun tilanteesta alkaen. Uusia IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaisia tilinpäätöstietoja on julkaistu vuodesta 2005 lähtien. Sijoituspalveluyritys on sijoituspalveluyrityslain mukaista arvopaperivälitys-, markkinatakaus-, arvopaperikaupinta-, emissionjärjestämis- ja omaisuudenhoitotoimintaa Suomessa harjoittava instituutio, jolla on lain edellyttämä sijoituspalvelutoimilupa. Sijoituspalveluyritystoimintaa harjoittavat Suomessa kotimaisten sijoituspalveluyritysten lisäksi myös ulkomaisten sijoituspalveluyritysten Suomessa toimivat sivukonttorit.

Tietosisältö

Kaikkien Suomessa toimivien sijoituspalveluyritysten toimintaa kuvaavia tietoja, kuten tuloslaskelmat, taseet, henkilökunta- ja konttoriverkostotiedot, hoitokulut sekä muut ryhmän toiminnalle tyypilliset tilinpäätöstiedot. Sijoituspalveluyrityksiä tarkastellaan tilinpäätöstilastoissa itsenäisistä instituutioista/päätöksentekoyksiköistä muodostuvina ryhminä, ei konserneina. Yksikkökohtaisia tietoja ei sijoituspalveluyrityksistä julkaista, vaan ne ovat salassapidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Tilinpäätöskaavat perustuvat valtiovarainministeriön asetukseen luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä sekä Rahoitustarkastuksen em. asetusta täydentävään määräykseen. Tiedonkeruussa käytetyt yksityiskohtaisemmat luokitukset ja käsitteet pohjautuvat Virati-luokituksiin ja -määrittelyihin (Virati = Rahoitustarkastuksen, Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen viranomaistiedonkeruuta koordinoiva yhteistyöryhmä).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kerätään Tilastokeskuksen ja Rahoitustarkastuksen yhteisenä suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomeen rekisteröidyiltä sijoituspalveluyrityksiltä, näiden omistusyhteisöiltä ja ulkomaisten yritysten sijoituspalvelutoimintaa Suomessa harjoittavilta sivukonttoreilta. Tiedot kerätään sähköisesti.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tärkeimmät tiedot ilmestyvät neljännesvuosittain. Osa tarkemmista erittelyistä päivitetään kuitenkin vain vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Rahalaitokset painojulkaisu ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Neljännekset 1-3 ilmestyvät noin kolmen kuukauden viiveellä. Neljännen neljänneksen julkaisu siältää laajemmat tiedot koko vuodelta ja se ilmestyy noin viiden kuukauden viiveellä. Tarkat julkistamispäivät ilmoitetaan etukäteen tilaston kotisivulla.

Aikasarja

Sijoituspalveluyritysten tilinpäätösraportoinnissa otettiin käyttöön uusi IAS/IFRS-tilinpäätösstandardi vuoden 2005 alusta. Tätä ennen yhtenäisellä tilinpäätöskaavalla tuotetut tilinpäätöstiedot sijoituspalveluyrityksistä on saatavissa vuosilta 1998–2004 neljännesvuosittain sekä vuositilinpäätöksinä. Aiemmilta vuosilta ei yhtenäisiä koottuja tilinpäätöstietoja ole saatavissa.

Asiasanat

arvopaperit, sijoituspalvelut, sijoituspalveluyritykset, taseet, tilinpäätös, tuloslaskelmat, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/spy/yht.html


Päivitetty 18.04.2016