Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemistä Tilastokeskukselle sekä kertoa, millaisia tietoja Tilastokeskus käsittelee.

Kuvaus auttaa sinua osoittamaan ja yksilöimään tarvitsemasi tiedot, jotta Tilastokeskus voi etsiä, koota ja toimittaa tiedot sinulle mahdollisimman nopeasti ja kattavasti. Tarvittaessa avustamme sinua haluamiesi tietojen yksilöinnissä, jotta oikeat asiakirjat voidaan toimittaa sinulle.

Asiarekisteri

Tilastokeskus ylläpitää asiarekisteriä vireille pannuista asioista, niiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Tietoa asiarekisteristä voi hakea esimerkiksi asianumerolla, asian tai asiakirjan otsikolla, asiakirjan lähettäjän tai laatijan nimellä sekä päivämäärätiedoilla.

Pääasiallisena asiarekisterinä toimii valtionhallinnon yhteinen asianhallintajärjestelmä VirastoVahva. Tarkempaa tietoa VirastoVahvan sisällöstä löydät tukiprosessien tietovarantojen kuvauksesta (ks. alla kohta Tietovarannot).

Oikeus saada tietoja asiakirjasta

Sinulla on oikeus saada tieto viranomaisen hallussa olevasta julkisesta asiakirjasta (julkisuuslaki 8 §) sekä itseäsi koskevasta asiakirjasta (julkisuuslaki 11 § ja 12 §). Tilastokeskuksen hallussa on sekä julkisia että salassa pidettäviä asiakirjoja. Asiakirjan salassapidolle tulee aina olla laissa säädetty peruste. Tilastojen laatimista varten annetut asiakirjat ovat salassa pidettäviä (julkisuuslaki 24 §,1. momentin 16. kohta).

Tilastotarkoituksiin saatuja tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille vain tilastolaissa tai muussa, erityisesti valtion tilastotointa koskevassa laissa säädetyin perustein, taikka sen henkilön nimenomaisella suostumuksella, jota tiedot koskevat. Tilastokeskus julkaisee yleiseen käyttöön tarkoitettua tilastotietoa verkkosivuillaan.

Voit pyytää tietoja toimittamalla tietopyynnön Tilastokeskuksen kirjaamoon. Tietopyyntöihin vastataan pääsääntöisesti 14 vuorokauden kuluessa. Katso kirjaamon yhteystiedot täältä.

Omien tietojen tarkastaminen

Sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja Tilastokeskus on tallentanut sinusta rekistereihinsä. Voit pyytää omien tietojen tarkastamista lähettämällä allekirjoitetun, kirjallisen pyynnön Tilastokeskuksen kirjaamoon. Voit käyttää siihen valmista lomaketta (pdf).

Katso kirjaamon yhteystiedot täältä.

Tietovarannot

Tilastokeskus on laatinut kuvaukset hallinnoimistaan tilastotuotannon sekä tukiprosessien tietovarannoista. Kuvaukset sisältävät tiedon tietovarannon käyttötarkoituksesta, sen sisältämistä tietoaineistoista, siihen liittyvistä tietojärjestelmistä sekä tietojen saatavuudesta. Tietovarantojen kuvauksia täydennetään tälle sivulle.