Vastuullisuus

Vastuullinen Tilastokeskus

Tilastokeskuksessa tehtävänämme on jalostaa eri tietolähteistä kertyvää tietoa tilastoiksi ja yhteiskunnalliseksi tiedoksi sekä tuoda tieto kaikkien suomalaisten hyödyksi. Haluamme tehdä parhaamme, jotta Suomen tulevaisuutta voidaan rakentaa tiedon varaan.

Vastuullisuus on keskeinen osa perustoimintaamme, ja vastuullinen tiedontuotanto heijastuu myös toimintamme arvoissa, joita ovat

 • puolueettomuus 
 • avoimuus 
 • jatkuva parantaminen 
 • arvostus.

Myös strategiamme ohjaa vastuullista tilastotuotantoa. Voit tutustua siihen tarkemmin strategiasivullamme.

Vastuullisuus ja laatu tilastotuotannossa

Vastuullisena toimijana noudatamme yhteisiä pelisääntöjä. Suomen virallisten tilastojen tuottajana olemme sitoutuneet noudattamaan kansainvälisiä tilastojen tuotannon käytännesääntöjä, laatukriteereitä ja -suosituksia sekä laadunvarmistusperiaatteita. Tällaisia ovat muun muassa Suomen virallisen tilaston laatulupaus, Euroopan tilastojen käytännesäännöt sekä niihin pohjautuva laadunvarmistuskehikko (Quality Assurance Framework, QAF).

Vastuullisuusraportit

Vastuullisuusraportissa Tilastokeskuksen toimintaa peilataan YK:n kestävän kehityksen indikaattoreihin. Vastuullisuusraportoinnin kohteiksi on linjattu kolme kestävän kehityksen tavoitetta:

 • hyvä koulutus (tavoite 4)
 • rauha ja oikeudenmukaisuus (tavoite 16)
 • yhteistyö ja kumppanuus (tavoite 17).

Ympäristövastuu ja Green Office ‑ympäristöjärjestelmä

Tilastokeskus on tehnyt pitkäjänteistä ja monipuolista työtä ympäristökuormituksensa vähentämiseksi. Valtion toimitilastrategian mukaisesti pyrimme hiilineutraaliuteen vuonna 2035. Olemme sitoutuneet myös muihin strategiassa esiin nostettuihin toimenpiteisiin. Olemme vaikuttaneet aktiivisesti ja pitkäjänteisesti sekä omiin että koko toimitilakiinteistömme ympäristöratkaisuihin.

Valtion matkustusstrategian mukaisesti pyrimme lisäämään ympäristöturvallisuutta ensisijaisesti matkustusmääriä vähentämällä, matkustustavan tarkoituksenmukaisella valinnalla ja suosimalla etäkokouksia.

WWF:n Green Office logo.

 

Tilastokeskus on ollut Green Office ‑toimisto vuodesta 2009. WWF Green Office ‑järjestelmä on toimistoille tarkoitettu ympäristöjärjestelmämalli, jonka tavoitteina ovat päästöjen vähentäminen, luonnonvarojen säästäminen ja kestävien kulutustapojen edistäminen.

Tilastokeskus täyttää järjestelmän mukaiset kymmenen ympäristökriteeriä. Näitä ovat muun muassa uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön suosiminen, tehokas kierrätys ja lajittelu, kestävän liikkumisen periaatteiden huomioon ottaminen ja sitoutuminen ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen.

Tilastokeskus on vähentänyt huomattavasti energiankäyttöään viime vuosina uusien tilaratkaisujen avulla ja panostanut ympäristöystävälliseen energiaan. Kiinteistössämme on myös omat aurinkopaneelit, jotka tuottavat kulutuksesta ja säästä riippuen sähköstämme noin 14,5 %. Tilastokeskuksen sähkö on täysin vihreää sähköä ja tiloissa käytettävä kaukokylmä on hiilineutraalia. Tilastokeskuksen käyttämä kaukolämpö on 100 % uusiutuvaa.

Jatkamme Green Officen periaatteiden mukaista työtä organisaatiossamme tulevinakin vuosina. 

Vastuullisuus työnantajana

Tilastokeskuksen toiminnan tärkein resurssi on osaava henkilökuntamme. Sosiaalisessa vastuussamme korostuukin huolenpito henkilökunnasta. Pidämme huolta henkilöstömme osaamisesta, terveydestä ja hyvinvoinnista.

Kehitämme ja johdamme työyhteisöämme seuraavin arvolähtöisin tavoittein:

 • Uudistumme ja kokeilemme rohkeasti.
 • Näytämme suuntaa ja teemme valintoja.
 • Rakennamme luottamusta ja arvostusta.
 • Onnistumme yhdessä ja vaikutamme ulospäin.

Edistämme työmme arjessa sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tasa-arvoa edistävää ja syrjintää ehkäisevää työtä linjaa Tilastokeskuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Tasa-arvon tilaa kartoitetaan säännöllisesti muun muassa palkkakartoitusten sekä henkilöstö- ja tasa-arvokyselyjen avulla. Kartoituksissa ei ole havaittu palkkaukseen liittyvää syrjintää. Häirintään ja epäasialliseen kohteluun puutumme välittömästi.

Henkilöstön osaamisen kehittämisellä vastaamme muuttuviin yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Painotamme henkilöstön kehittämisessä strategisten osaamisten kehittämistä.

Tavoitteemme on, että Tilastokeskus tarjoaa kaikin puolin hyvät edellytykset työntekoon. Toimitilamme ovat turvalliset ja viihtyisät. Joustava hybridityöskentely on meille arkea.