PÄRE-tietojärjestelmä vastaa ilmastonmuutoksen, kiertotalouden ja energiamurroksen tuomiin tietotarpeisiin 

Ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden ja energiamurroksen myötä energiaa, jätteitä ja päästöjä koskevat päätöksenteon tietotarpeet ovat voimakkaassa kasvussa. Esimerkiksi kansallisten energia-, kiertotalous- ja ilmastosuunnitelmien seurannan ja politiikkatoimien valmistelussa tarvitaan entistä laajempaa, oikea-aikaista ja yhdenmukaista tietopohjaa.

Tilastokeskuksen nykyinen energia-, jäte- ja kasvihuonekaasutietoihin keskittyvä tietojärjestelmä on vanhentunut sekä teknologian että toiminnallisuuden osalta. Toimintaympäristön muutoksiin vastaamiseksi Tilastokeskus toteuttaa päästö-, jäte- ja energiatietojen sisältö- ja tietojärjestelmähanke PÄREen. Hanke toteututetaan vuosina 2021–2024.

PÄRE-hankkeen tavoitteet

  • PÄRE-hankkeen tavoitteena on toteuttaa kokonaisvaltainen energia-, jäte- ja kasvihuonekaasutilastojen tietojärjestelmä- ja toimintatapauudistus, jonka avulla voidaan vastata nykyisiin ja tuleviin raportoinnin ja päätöksenteon tietotarpeisiin.
  • Uudistus tuo tarkennuksia moniin nykyisiin tietosisältöihin, kuten biopolttoaineisiin sekä toimiala- ja käyttökohdekohtaisiin päästöihin.
  • PÄRE-tietojärjestelmä mahdollistaa myös kokonaan uusien tietosisältöjen tarjoamisen. Menetelmien kehittäminen ja yhtenäistäminen mahdollistaa uusien tietolähteiden sujuvan hyödyntämisen. Tehostettu tuotantoprosessi lisää tuntuvasti asiakkaiden saamaa hyötyä, kun pystytään tuottamaan nykyistä ajantasaisempaa, laadukkaampaa ja koherentimpaa tietoa.
  • Uusia tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi palvelualojen energiankäytön seurannassa, päästökaupan ulkopuolisten päästöjen tarkentamisessa tai yhdyskunta- ja rakennusjätteiden laajemmassa ja tarkemmassa seurannassa.
  • Tietojärjestelmäuudistus parantaa tiedon hankinnan, käsittelyn ja analyysin sekä prosessin seurannan laatua ja tehokkuutta.  

 

Lisätietoja

Suvi Ervamaa, projektipäällikkö, suvi.ervamaa@stat.fi, 029 551 3449
Timo Kareinen, tuoteomistaja, timo.kareinen@stat.fi, 029 551 3563
Jukka Pakola, Energia, ympäristö ja kasvihuonekaasut -ryhmän päällikkö, jukka.pakola@stat.fi, 029 551 2982