PÄRE-tietojärjestelmä vastaa ilmastonmuutoksen, kiertotalouden ja energiamurroksen tuomiin tietotarpeisiin 

Ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden ja energiamurroksen myötä energiaa, jätteitä ja päästöjä koskevat päätöksenteon tietotarpeet ovat voimakkaassa kasvussa. Esimerkiksi kansallisten energia-, kiertotalous- ja ilmastosuunnitelmien seurannan ja politiikkatoimien valmistelussa tarvitaan entistä laajempaa, oikea-aikaista ja yhdenmukaista tietopohjaa.

Tilastokeskuksen nykyinen energia-, jäte- ja kasvihuonekaasutietoihin keskittyvä tietojärjestelmä on vanhentunut sekä teknologian että toiminnallisuuden osalta. Toimintaympäristön muutoksiin vastaamiseksi Tilastokeskus selvittää edellytyksiä toteuttaa päästö-, jäte- ja energiatietojen sisältö- ja tietojärjestelmähanke PÄRE. Hankkeen siirtyminen suunnittelu- ja kartoitusvaiheesta toteutusvaiheeseen edellyttää ulkopuolista rahoitusta, jota parhaillaan etsitään.

PÄRE-hankkeen tavoitteet

  • PÄRE-hankkeen tavoitteena on toteuttaa kokonaisvaltainen energia-, jäte- ja kasvihuonekaasutilastojen tietojärjestelmä- ja toimintatapauudistus, jonka avulla voidaan vastata nykyisiin ja tuleviin raportoinnin ja päätöksenteon tietotarpeisiin.
  • Uudistus tuo tarkennuksia moniin nykyisiin tietosisältöihin, kuten biopolttoaineisiin sekä toimiala- ja käyttökohdekohtaisiin päästöihin.
  • PÄRE-tietojärjestelmä mahdollistaa myös kokonaan uusien tietosisältöjen tarjoamisen. Menetelmien kehittäminen ja yhtenäistäminen mahdollistaa uusien tietolähteiden sujuvan hyödyntämisen. Tehostettu tuotantoprosessi lisää tuntuvasti asiakkaiden saamaa hyötyä, kun pystytään tuottamaan nykyistä ajantasaisempaa, laadukkaampaa ja koherentimpaa tietoa.
  • Uusia tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi palvelualojen energiankäytön seurannassa, päästökaupan ulkopuolisten päästöjen tarkentamisessa tai yhdyskunta- ja rakennusjätteiden laajemmassa ja tarkemmassa seurannassa.
  • Tietojärjestelmäuudistus parantaa tiedon hankinnan, käsittelyn ja analyysin sekä prosessin seurannan laatua ja tehokkuutta.  

Asiakkaiden tarpeet ja käyttäjälähtöisyys ohjaavat PÄRE-tietojärjestelmän suunnittelua

Kevään 2021 aikana käynnistettiin asiakastarvekartoitus, jonka tavoitteena oli tunnistaa asiakkaiden tieto- ja palvelutarpeita. Kysely lähetettiin 17 yhteistyöorganisaation lähes 50 yhteyshenkilölle. Kyselyn vastausaste oli 100 %.

Kesän ja syksyn 2021 aikana kyselyn tulokset analysoitiin ja koostettiin siten, että tuloksia voidaan hyödyntää sekä PÄRE-tietojärjestelmän että tilastojen sisällön kehittämisessä.

Tutustu kyselyn tuloksista koottuun raporttiin (pdf).   

 

Lisätietoja:
Suvi Ervamaa, projektipäällikkö, suvi.ervamaa@stat.fi, 029 551 3449
Timo Kareinen, tuoteomistaja, timo.kareinen@stat.fi, 029 551 3563
Jukka Pakola, Energia, ympäristö ja kasvihuonekaasut -ryhmän päällikkö, jukka.pakola@stat.fi, 029 551 2982