Deltagande i vuxenutbildning: dokumentation för statistiken

Dokumentation som var i kraft 22.9.2023

Begrepp

Arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesinriktad vuxenutbildning)

Distinktionen mellan arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning respektive allmänbildande (intresseinriktad) vuxenutbildning baserar sig på intervjupersonens egen bedömning av utbildningens syfte.

Deltagande i utbildning

Inom ramen för Vuxenutbildningsundersökningen utreds deltagande i alla former av organiserad utbildning, inte enbart vuxenutbildning eller utbildning som ordnats speciellt för vuxna. Frågor om intervjupersonens tidigare utbildning gällde personens högsta examen och deltagande i arbets- eller yrkesinriktad utbildning samt utbildning som personen erhållit utomlands. Deltagande i vuxenutbildning utreddes närmare för den tolvmånadersperiod som föregick intervjun.

Till utbildning räknades alla former av studier som omfattade minst sex timmar. Också avbrutna studier medräknades, om personen hade deltagit i utbildningen i minst sex timmars tid. Till utbildning räknades sådan verksamhet med ett specifikt utbildningssyfte som ordnats enligt en fastställd läroplan eller ett undervisningsprogram av en ansvarig utbildningsanordnare eller organisatör. Informationsmöten eller marknadsföringsjippon räknades inte som utbildning.

Deltagardag

Med deltagardag avses antalet dagar då personen varit i utbildning (deltagit i undervisning) under de senaste 12 månaderna, inte utbildningens eller kursens totala längd. Till deltagardagar räknas inte den tid som gått åt för att resa till kursplatsen eller den tid som använts för uppgifter eller övningar som utförts hemma. En deltagardag är sex timmar lång.

Livslångt lärande

Med livslångt lärande avses allt lärande under en människas livstid som syftar till att utveckla hennes kunskaper och färdigheter inom privatlivet, samhällslivet, det sociala livet och/eller arbetslivet.

Personalutbildning (utbildning som bekostas av arbetsgivaren)

Inom vuxenutbildningsundersökningen betraktas all sådan utbildning som helt eller delvis bekostas av arbetsgivaren som personalutbildning, oberoende av utbildningens innehåll. Utbildningen kan vara helt bekostad av arbetsgivaren, vilket innebär att deltagarna inte använder sin egen fritid eller semester för utbildningen, och att arbetsgivaren står för alla kostnader för utbildningen.

Som utbildning som delvis bekostas av arbetsgivaren räknas all sådan utbildning där arbetsgivaren betalar en del av kostnaderna och/eller där utbildningen helt eller delvis ges på arbetstid, men där arbetstagaren dessutom använder en del av sin egen fritid/semester eller studieledighet för utbildningen och/eller själv betalar en del av kostnaderna för sina studier.

I undersökningen ingår frågor om kostnader och tidsanvändning endast beträffande sådan arbets- eller yrkesinriktad utbildning som ordnas av vuxenutbildningsorganisationer.

Självstudier

Med självstudier avses i Vuxenutbildningsundersökningen sådan inlärning av nya kunskaper eller färdigheter som äger rum utanför den formbundna (formella eller icke-formella) organiserade utbildningen. En person kan bedriva självstudier under relativt fria former, antingen på egen hand eller tillsammans med arbetskamrater eller bekanta. Studierna bör omfatta minst 20 timmar per år. Så kallat tillfällighetslärande räknas inte som självstudier.

Utbildning inom ramen för skolsystemet

Med utbildning inom ramen för skolsystemet avses huvudsakligen:
- för ungdomar avsedd utbildning vid gymnasium, yrkesläroanstalt, högskola eller universitet
- yrkesexamensinriktad utbildning vid folkhögskola, musikinstitut eller idrottsutbildningscenter
- vidareutbildning (forskarutbildning) vid universitet (högskola).

Vuxenutbildning

Med vuxenutbildning avses ordnandet av handledda studietillfällen för vuxna som efter tidigare avslutad eller avbruten utbildning inom ramen för skolsystemet i regel är eller har varit verksamma i arbetslivet. Kännetecknande för vuxenutbildningen är att utbildningen är ordnad och organiserad speciellt med tanke på vuxna. Vuxenutbildning kan skilja sig från den utbildning som ges inom ramen för skolsystemet ifråga om t.ex. undervisningstidpunkten och undervisningssättet. Inom vuxenutbildningsundersökningen har avgränsningen av vuxenutbildningen gjorts på basis av den organisation (läroanstalt, utbildningsföretag e.dyl. utbildningsanordnare) som har hand om undervisningen.

Uppgiftsinsamlingsblanketten innehåller frågor om läroanstaltstyper och utbildningsorganisationer, vilket gör det möjligt att definiera begreppet vuxenutbildning ur olika synvinklar.

Vuxenutbildning helt i egen regi

Med yrkesinriktad vuxenutbildning helt i personens egen regi avses all sådan arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning som inte bekostas av personens arbetsgivare eller fackförbund, och för vilken han eller hon inte har utnyttjat sin arbetstid.

Principer och riktlinjer

Organisation

Tilastokeskus

Lagstiftning och andra överenskommelser

Tilastojen laadintaa ohjaa valtion tilastotoimen yleislaki, tilastolaki (280/2004, muut 361/2013). Tiedonantajilta kerätään vain ne välttämättömät tiedot, joita ei saada hallinnollisista aineistoista. Indeksisarjat julkaistaan niin, että niistä ei voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja tai kehitystä.

Principer för dataskydd

Tilastotarkoituksiin kerätyn tiedon tietosuoja taataan ehdottomasti tilastolain (280/2004), henkilötietolain (532/1999) ja lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) vaatimusten mukaisesti. Tietoaineistot on suojattu käsittelyn kaikissa vaiheissa tarvittavin fyysisin ja teknisin ratkaisuin. Tilastokeskus on laatinut yksityiskohtaiset määräykset ja ohjeet tietojen luottamukselliseen käsittelyyn. Henkilökunnalla on pääsy vain työtehtävien kannalta välttämättömiin tietoihin. Tiloihin, joissa yksikkötason aineistoa käsitellään, ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Henkilökunnan jäsenet ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen palvelukseen tullessaan. Tietosuojan tahallisesta rikkomisesta seuraa rangaistus.

Principer för offentliggörande

Tilastokeskuksen julkistamiskalenterissa kerrotaan etukäteen kaikki vuoden aikana julkaistavat tilastotiedot ja julkaisut. Tilastojulkistukset löytyvät kohdasta tilastokohtaiset julkaisut. Tilastotiedot julkistetaan internetissä klo 8, ellei toisin mainita. Kalenteria päivitetään arkipäivisin. Tilastokeskuksen seuraavan vuoden julkistamiskalenteri julkaistaan vuosittain joulukuussa.

Kvalitetssäkring

Tilastokeskus noudattaa tilastoja laatiessaan Euroopan tilastojen käytännesääntöjä (Code of Practice, CoP) ja niihin pohjautuvaa laadunvarmistuskehikkoa (Quality Assurance Framework, QAF). Käytännesäännöt koskevat tilastoviranomaisten riippumattomuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä prosessien ja julkaistavan tiedonlaatua. Periaatteet ovat yhteensopivat YK:n tilastokomission hyväksymien virallisen tilaston periaatteiden kanssa ja täydentävät niitä. Myös Suomen virallisen tilaston laatukriteerit ovat yhteensopivat Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa. Periaatteet ovat myös yhteensopivat Euroopan laatupalkintoperiaatteiden (EFQM) kanssa.

Asiasta kerrotaan enemmän Tilastokeskuksen laadunhallinnan sivulla.

Tilastokeskuksessa tehdään vuosittain tilastojen läpivalaisuja, joilla osaltaan varmistetaan tilastojen laatua.

Statistikexperter

Helena Niemi
överaktuarie
029 551 2488

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna