Dokumentation som var i kraft 11.6.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

I statistiken Energipriser presenteras centrala priser på energi och energiprodukter samt energiskatter och avgifter av skattenatur.

Statistiken innehåller uppgifter om priser på förnybara och fossila bränslen, om elpriser för Finlands hushålls- och företagskunder och om storleken hos punkt- och mervärdesskatter och avgifter av skattenatur som gäller energikällor i konsumentpriserna.

Statistisk enhet

Uppgifter produceras om
  • priser på bränslen i energiproduktion
  • partimarknadspriset på el
  • användarpriser på el, fjärrvärme och naturgas
  • konsumentpriser på bränslen

Måttenhet

cent/kWh
€/MWh
€/t
€/1000 m3 (0 ℃)
cent/l
cent/kg
Årsförändring %
Kvartalsförändring %
Skatt %

Referensperiod

Kvartal, månad

Referensområde

Vad gäller energiproduktion, företags- och konsumentpriser är referensområdet Finland, vad gäller marknadspriserna det marknadsområde som granskas.

Sektortäckning

Statistikcentralens bränsleklassificering med tresiffernivå innehåller 39 klasser. Klassificeringen beskriver de bränslen som används i energiproduktion och i industriella processer, och deras egenskaper såsom värmevärden och utsläppskoefficienter.

Följande bränslen som används vid energiproduktion har valts till statistiken Energipriser: stenkol (1212), naturgas (131 eller 1311), frästorv (211), stycketorv (212) och skogsflis (3112, 3113, 3114). Dessa bränslens andel av alla bränslen som används i el ocjh värmeproduktion beror på året och varierar mellan 45 och 75 %.

Marknadspriset på el beskrivs bäst av elbörsen Nord Pools områdespris för Finland. Cirka 75 procent av den el som används i Finland kommer via Nord Pools dagsmarknad.

Företagen och konsumenterna köper utöver bränslen även el och fjärrvärme. De viktigaste konsumentbränslena är motorbensin, diesel och lätt brännolja. Priset på naturgas, el och fjärrvärme publiceras per konsumenttyp.

Tidstäckning

Bränslen i energiproduktionen:
•    Stenkol och naturgas - sedan år 1998
•    Skogsflis, frästorv och stycketorv - sedan år 1999

Elmarknadspriset:
•    sedan år 1997

Företags- och konsumentpriser:
•    Motorbensin, diesel och lätt brännolja - sedan år 1988
•    Användarpriser på el  - sedan år 1992
Motorbensin, diesel och lätt brännolja - sedan år 1988
•    Användarpriser på el  - sedan år 1992  

Användarpriser på fjärrvärme (företags- och konsumentpriser):
•    Energiindustrin publicerar priser på fjärrvärme för olika slags värmekunder. Definitioned förändrades i juli 2010, då jämförlsebar pristidserie börjar.

Distributionsfrekvens

Uppgifter produceras kvartalsvis.

Begrepp

Olja

Innehåller följande bränsleklassificeringens klasser:
- Raffinerigas (1111)
- Gasol, flytgas (1112)
- Industribensin (1121)
- Flygbensin (1123)
- Flygfotogen (1131)-
- Annat fotogen, petroleum (1132)
- Lätt brännolja, tunn eldningsolja (1134)
- Motorbrännolja (1135)
- Andra mellantjocka oljor (1139)
- Tung brännolja, tjockolja, svavelhalt < 1 % (1141)
- Tung brännolja, tjockolja, svavelhalt > 1 % (1142)
- Andra tjocka oljor (1143)
- Petroleumkoks (1150)
- Retur- och spilloljor (1160)
- Andra oljeprodukter (1190)

Träbaserade bränslen

Innehåller följande bränsleklassificeringens klasser:
- Vedträn, långved och småved (3111)
- Helträds- eller slanflis (3112)
- Flis eller kross av hyggesrester (3113)
- Bark (3121)
- Sågspån, kutterspån o.a. spån (3122)
- Flis eller kross av trärester (3123)
- Trärestprodukter från industrin, ospecificerade (3128)
- Övriga restprodukter av trä (3129)
- Avlutar från träförädlingsindustrin (3130)
- Övriga bi- och avfallsprodukter från träförädlingsindustrin (3140)
- Återvinningsträ (3150)
- Träpelletar och -briketter (3160).

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Prisuppgifterna för statistiken insamlas från olika slags källor, så felkällorna och exaktheten varierar mellan olika energiprodukter och i fråga om el även mellan konsumentgrupperna. En del priser insamlas ur helhetsmaterial, en del som urval. I helhetsmaterial, såsom statistiken över tullens utrikeshandel, uppstår fel på grund av registreringsfel. Även begreppens innehåll kan förändras över tid, om marknadsstrukturen förändras.

Aktualitet

Uppgifterna har publicerats enligt publiceringskalenderns datum.

Punktlighet

Statistikhelheten har publicerats utan fördröjning. Vad gäller en enskilda prisuppgifter har det inte alltid varit möjligt att få uppgifterna före publiceringsdatumet till exempel på grund av systemändringar hos leverantören.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Statistiken över energipriser tjänar nationella behov och de definitioner som används avviker från Eurostats definitioner.  Till exempel konsumentpriserna på el som rapporteras till Eurostat enligt konsumtionsnivån insamlas från stora energisäljare per konsumtionsklass, medan energipriserna i statistiken är Energimyndighetens typkonsumentpriser.

Använd gärna de priser som Eurostat och IEA publicerat vid internationella jämförelser.

Jämförbarhet över tid

När uppgifternas innehåll förändras betydligt, separeras uppgiften till en egen variabel.
Vad gäller priser som kalkylerats för olika konsumenttyper för fjärrvärme, naturgas och el har det inte inträffat stora förändringar i marknaden för naturgas och fjärrvärme, så tidsserierna beskriver utvecklingen väl fram till år 2020. Däremot avreglerades elmarknaden i medlet av 1990-talet, vilket lett till att logiken i hur marknaden fungerar förändrats, till att andelen el som säljas med leveransskyldiga tariffer sjunkit och till att användarpriserna inte längre är representativa på samma sätt som innan marknaden avreglerades. Vad gäller företag övergick man år 2007 till de priser som Statistikcentralen insamlar i stället för de leveransskyldigas priser.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

För prisuppgifter om bränslen inom energiproduktionen används följande källor:
•    stenkol: Tullens utrikeshandelsstatistik
•    naturgas:Statistikcentralens insamling från år 2021, Energimyndighetens priser på naturgas till år 2019
•    skogsflis: FOEX Indexes Ab:s
•    torv: Statistikcentralens insamling från år 2019,  till år 2019 Bioenergi rf:s uppgifter
Källan för partimarknadspriset på el är Nord Pool.
Källorna för användarpriserna är följande:
•    el:
  • konsumentpriser: Energimyndighetens leveransskyldiga typkonsumentpriser
  • företagspriser: Statistikcentralens datainsamling
•    fjärrvärme: Energiindustrins typanvändarpriser
•    naturgas: Energimyndighetens typanvändarpriser
•    konsumentpriser på flytande bränsle: Statistikcentralens datainsamling

Datainsamlingsmetod

Datainsamlingsmetoden är olika för olika energiprodukter. Närmare uppgifter om Statistikcentralens egna insamlingar finns i dokumentationen om konsument- och producentprisindexen, i fråga om övriga energiprodukter fås information från informationsleverantören.

Frekvens för datainsamling

En del uppgifter insamlas månatligen, en del kvartalsvis. Priserna på fjärrvärme är tillgängliga bara två gånger per år.

Metoder

Databehandling

Behandlingen av uppgifter är olika för olika energiprodukter. Behandlingsbeskrivningar av Statistikcentralens egna insamlingar finns i dokumentationen om konsument- och producentprisindexen, i fråga om övriga energiprodukter hos informationsleverantören.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Ekonomistatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

The compilation of statistics is guided by the Statistics Act. The Statistics Act contains provisions on collection of data, processing of data and the obligation to provide data. Besides the Statistics Act, the Data Protection Act and the Act on the Openness of Government Activities are applied to processing of data when producing statistics. 

Statistics Finland compiles statistics in line with the EU’s regulations applicable to statistics, which steer the statistical agencies of all EU Member States.  

Further information: Statistical legislation  

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi

Sekretess – behandling av uppgifter

I statistiken går det inte att identifiera enskilda uppgiftslämnare.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik 

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter. 

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna i statistiken över energipriser har i huvudsak insamlats ur offentliga källor och uppgifterna kan sökas i dessa källor innan statistiken publiceras. Helheten Energipriser publiceras samtidigt för alla användare.

Ändringar i statistiken

Ändringsmeddelande

Statistikexperter

Ville Maljanen
överaktuarie
029 551 2691

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna