Dokumentation som var i kraft 21.8.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Med anhängiggjorda konkurser och företagssaneringar avses företag, sammanslutningar och fysiska personer för vilka det under referenstiden har ansökts om konkurs eller företagssanering. Med slutbehandlade företagssaneringar avses de företagssaneringsärenden som slutbehandlats i tingsrätterna. Med avslutade konkurser avses konkursansökningar som har slutbehandlats i tingsrätterna. Utöver ansökningarna om företagssanering statistikförs även andra företagssaneringsärenden som behandlats i tingsrätterna. Med antalet anställda avses antalet årsverken i de företag för vilka det ansökts om konkurs eller företagssanering.

Flera borgenärer kan under ett och samma år ansöka om konkurs eller företagssanering för samma företag. Antalet ansökningar är alltid större än det antal anhängiggjorda konkurser och företagssaneringar som framkommer i statistiken.

När en ansökan statistikförs som en anhängiggjord konkurs eller företagssanering, de nya ansökningarna om samma företag beaktas inte under de följande 12 månaderna. Övriga ansökningar som inkommer under kalenderåret gällande samma företag eller sammanslutning visas enbart som slutbehandlade ärenden i statistiken.

Uppgifterna om slutbehandlade konkurser och företagssaneringar beskriver en annan population än de anhängiggjorda konkurserna och företagssaneringarna. Slutbehandlade ärenden omfattar ärenden som anhängiggjorts redan före statistikåret och på motsvarande sätt blir en del av de ärenden som anhängiggjorts under statistikåret slutbehandlade först under de kommande åren.

De regionala uppgifterna baserar sig på arbetsställets belägenhetskommun när det gäller företag med endast ett arbetsställe. För företag med flera arbetsställen som alla ligger i en och samma kommun används på motsvarande sätt belägenhetskommunen för företagets arbetsställen. Företag som verkar i flera kommuner klassificeras så som tidigare på basis av hemkommun. I övriga fall används gäldenärens hemkommun som grund för regionala uppgifter. Uppgifter om företagets arbetsställe och hemkommun fås från Statistikcentralens företagsregister. I statistik som publicerats före 2004 var underlaget för regionala uppgifter alltid företagets hemkommun.

En ny form av företagssanering blev möjlig fr.o.m. juli 2022, nämligen tidig företagssanering.
Ansökan om tidig företagssanering kan göras redan före egentlig insolvens. Under ett pågående tidigt företagssaneringsförfarande kan man övergå till ett normalt företagssaneringsförfarande. Inom ramen för statistiken publiceras det totala antalet företagssaneringar samt antalet tidiga företagssaneringar specificerat.

Beskrivning av statistiken

Det huvudsakliga datainnehållet i statistiken över konkurser och företagssaneringar gäller antalet ansökningar om konkurs och företagssanering och antalet företag som är föremål för dessa i hela Finland. Antalen klassificeras efter de domkretsar som behandlar ansökningarna och domstolarnas avgöranden samt efter uppgifterna om geografiskt läge, näringsgren och juridisk form för de företag som är föremål för ansökningarna.

Statistikens population

När det gäller anhängiggjorda konkurser är populationen i statistiken de konkursansökningar som lämnats in till tingsrätterna.

När det gäller avslutade konkurser är populationen i statistiken de konkursansökningar som avgjorts i tingsrätterna.
När det gäller anhängiggjorda företagssaneringar är population i statistiken de ansökningar om företagssanering som lämnats in till tingsrätterna.

För slutbehandlade företagssaneringsärendens del är populationen i statistiken de företagssaneringsärenden som avgjorts i tingsrätterna.

Statistisk enhet

De centrala observationsenheterna för företagssaneringar (anhängiggjorda företagssaneringar och avslutade företagssaneringar) är rättsfallen. Det gäller fall som gjorts anhängiga i tingsrätterna och avgjorts där.

De centrala observationsenheterna för konkurser (anhängiggjorda konkurser och avslutade konkurser) är rättsfallen. Det gäller fall som gjorts anhängiga i tingsrätterna och avgjorts där.

I fråga om anhängiggjorda konkurser och företagssaneringar är även företag en observationsenhet. Även om en anhängiggjord konkurs eller företagssanering å ena sidan är ett rättsfall, är också fråga om ett företag (samma företag finns endast en gång i statistiken över anhängiggjorda konkurser eller företagssaneringar oberoende av antalet ansökningar). I fråga om avslutade konkurser och företagssaneringar är inte företagen på motsvarande sätt observationsenheter för statistiken.

Ansökan för ett företag identifieras i första hand med FO-numret i materialet. Sekundära identifieringsmetoder är företagets namn eller eventuella identifieringsuppgifter för företagaren, eller en kombination av dessa (t.ex. namn eller personbeteckning). I det registermaterial som statistiken baserar sig på ingår alla ansökningar som lämnats in under året. Bakgrundsuppgifterna om de företag som bildats ur registermaterialet sammanslås i första hand med hjälp av FO-numret.

Tidstäckning

I fråga om anhängiggjorda företagssaneringar börjar statistiken från ingången av 2003. Detta gäller såväl års- som månadsuppgifter. Av antalet konkursansökningar publiceras månatligen en tidsserie fr.o.m. år 1986.

Materialet om anhängiggjorda ärenden preciseras i samband med kontroller och rättelser. Siffrorna rättas huvudsakligen till redan under följande statistikmånad. De förändringar som rättelserna orsakar är sett till de totala antalen ringa, och de har ingen betydelse för helhetsbilden av fenomenet.

Statistiken över slutbehandlade konkurser och företagssaneringsärenden börjar från och med 2009. Det är fråga om årsstatistik och de publicerade uppgifterna är slutliga.

Distributionsfrekvens

Statistiken över anhängiggjorda konkurser publiceras månatligen.

Uppgifterna om slutbehandlade konkurser publiceras årligen.

Uppgifterna om anhängiggjorda företagssaneringar publiceras kvartalsvis.

Slutbehandlade företagssaneringsärenden publiceras årligen.

Begrepp

Anhängiggjord företagssanering

Med anhängiggjorda företagssaneringar avses i Statistikcentralens konkursstatistik alla företag, samfund (juridiska personer), dödsbon och privatpersoner för vilka det under kalenderåret har ansökts om företagssanering.

Ett ärende statistikförs som anhängiggjord företagssanering första gången en ansökan i ärendet inlämnas. Ansökan om företagssanering kan göras för samma företag flera gånger under kalenderåret, varför endast den första ansökan tas upp i statistiken över ansökningar om företagssanering. Det totala antalet ansökningar är alltid större än antalet anhängiggjorda företagssaneringar som redovisas i statistiken.

Anhängiggjord konkurs

Med anhängiggjorda konkurser avses i Statistikcentralens konkursstatistik alla företag, samfund, dödsbon och privatpersoner som under kalenderåret har sökts i konkurs. Ett ärende statistikförs som anhängiggjord konkurs första gången en konkursansökan i ärendet inlämnas.

Eftersom en enskild gäldenär kan sökas i konkurs av flera borgenärer är det totala antalet ansökningar alltid större än antalet anhängiggjorda konkurser som redovisas i statistiken.

Arbetsplats som är hotad på grund av konkurs

Med hotade arbetsplatser avses antalet anställda i de företag och andra juridiska personer som har sökts i konkurs under kalenderåret.

Om antalet anställda är okänt, antas att antalet anställda är 1.

Avslutad konkurs

Med avslutad konkurs avses i Statistikcentralens konkursstatistik ett konkursärende som är slutbehandlat vid tingsrätten.

Företagssanering

Lagen om företagssanering (1993) syftar till att rätta till den ekonomiska situationen för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter. Företagssaneringsförfarandet är ett alternativ till konkurs. Målet med förfarandet är att ge livsdugliga företag möjlighet att fortsätta med sin verksamhet. Domstolen avgör om företaget har möjligheter att fortsätta med sin verksamhet efter en sanering.

Konkurs

Konkurs är ett insolvensförfarande som omfattar gäldenärens samtliga skulder, och som innebär att gäldenärens egendom används till att betala konkursfordringarna. När konkursen börjar, fråntas gäldenären bestämmanderätten över egendomen. Domstolen utser en boförvaltare som svarar för skötseln av egendomen och konkursboet. Egendomen säljs och tillgångarna används för betalning av skulderna.

Konkurs som anhängiggjorts av borgenär

Avser konkurser där ansökan om konkurs har gjorts av borgenär.

Konkursbo

Denna juridiska form används om konkursboet ber om ett FO-nummer och det beviljas ett FO-nummer. I annat fall ändras inte företagets juridiska form i samband med en konkurs.

Konkursdom

Med konkursdom avses i Statistikcentralens konkursstatistik en konkursansökan som lett till konkursdom i tingsrätten.

Konkursgäldenär

Med konkursgäldenär avses i statistiken en fysisk person eller en juridisk person (företag e.dyl.) som har sökts i konkurs.

Konkurssökande

Beslut om att sätta en gäldenär i konkurs fattas av domstol. Konkursansökan kan göras av borgenär(er), eller av gäldenären själv. I statistiken upptas ansökningar gjorda av dödsbodelägare ofta som en separat underkategori inom kategorin konkursansökningar som gjorts av gäldenären själv.

Tidig företagssanering

Tidig företagssanering är en form av företagssanering som man kan ansöka om vid hot om insolvens.

Om företaget under förfarandet konstateras vara insolvent, kan förfarandet fortsätta som normal företagssanering.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Statistiken Konkurser och företagssaneringar, över både anhängiggjorda och slutbehandlade konkurser, är statistik som baserar sig på (register)material från tingsrätternas ärendehanteringssystem. Statistiken beskriver det granskade fenomenet så som det har sparats i systemet som ligger till grund för statistiken. De främsta felkällorna i statistiken är eventuella fel i basmaterialet eller fel som uppstår vid behandlingen av materialet.

Ett centralt sätt att bedöma uppgifternas noggrannhet är att granska statistikmaterialet i förhållande till källmaterialet. Ett annat sätt är att granska kvartals- eller årsuppgifterna i förhållande till tidigare kvartal eller år.

Aktualitet

Uppgifterna om anhängiggjorda konkurser publiceras månatligen cirka 2–3 veckor efter utgången av den månad då konkursen blev anhängig.

Uppgifterna om anhängiggjorda företagssaneringar publiceras kvartalsvis omkring 2–3 veckor från utgången av kvartalet.
Statistiken över slutbehandlade ärenden publiceras årligen cirka 6 månader efter utgången av statistikåret. 

Publiceringsdatumen finns i Statistikcentralens publiceringskalender.

Revidering av uppgifter

Uppgifterna om anhängiggjorda konkurser och företagssaneringar preciseras på grund av att källmaterialet preciseras. Uppgifterna preciseras alltid i samband med följande offentliggörande, om det skett förändringar i källmaterialet.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Statistiken är regionalt jämförbar för hela tidsserien. 

Jämförbarhet över tid

Statistikens tidsserier är huvudsakligen jämförbara från år till år. Siffrorna är dock inte helt jämförbara. De totala antalen anhängiggjorda konkurser eller företagssaneringar har inte förändrats på års- eller kvartalsnivå. Bara uppgifter som beskriver huvudnäringsgrenen och den juridiska formen har statistikförts på ett annat sätt än tidigare.

Enhetlighet över statistikområdena

De månadsuppgifter (anhängiggjorda konkurser), kvartalsuppgifter (anhängiggjorda företagssaneringar) och årsuppgifter (slutbehandlade konkurser och företagssaneringar) som offentliggörs i statistiken framställs ur samma statistikmaterial genom olika processer. Dessa statistikgrenar beskriver samma tema ur olika synvinklar, och är alltså inte helt enhetliga sinsemellan.

Intern enhetlighet

Statistikens anhängiggjorda ansökningar och slutbehandlade ärenden (årsstatistik) är inte helt enhetliga sinsemellan. Dessa statistikgrenar beskriver samma tema ur olika synvinklar. I statistiken över anhängiggjorda ärenden presenteras antalet företag som varit föremål för ansökan under året. I statistiken över slutbehandlade ärenden presenteras antalet ärenden som slutbehandlats i tingsrätterna under året.

Populationerna för ovannämnda statistikgrenar är alltså olika, då den ena redogör för antalet företag och det andra för antalet rättsfall. Eftersom flera ansökningar eller andra ärenden kan riktas mot samma företag under ett och samma år, är antalet ansökningar som ingår i årsstatistiken (slutbehandlade) alltid större än antalet berörda företag.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Statistiken över konkurser och företagssaneringar baserar sig på registermaterial från tingsrätternas ärendehanteringssystem (Tuomas). Primärmaterialet fås varje månad från Rättsregistercentralen.

De företagsuppgifter som används för statistiken fås ur Statistikcentralens företagsregister och uppgifterna uppdateras månatligen i samband med att statistikmaterialet bildas.

Datainsamlingsmetod

Materialet fås en gång i månaden som linjeöverföring från Rättsregistercentralen. Leveranserna av materialet och praxis för följande år avtalas en gång per år (i slutet av året).

Frekvens för datainsamling

Primäruppgifterna samlas in en gång per månad.
 

Metoder

Databehandling

Materialet från Rättsregistercentralen behandlas månatligen enligt samma process. Materialet kombineras med uppgifter ur Statistikcentralens system för företagsstatistik. Eventuella brister i basmaterialet kompletteras huvudsakligen med uppgifter som fås ur YTY eller FODS.

Datavalidering

Data valideras med hjälp av etablerade granskningsrutiner i samband med statistikframställningen.
 

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Ekonomisk statistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  
I fråga om konkurser tillämpas följande förordningar:

  • Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik (nr 2019/2152)
  • EU-kommissionens genomförandeförordning (nr 2020/1197)

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik 

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter. 

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi) 

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Statistikexperter

Mira Kuussaari
överaktuarie
029 551 3538

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna