Dokumentation som var i kraft 9.12.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken över industrins energianvändning beskriver industrins energianvändning enligt energikälla, näringsgren och område.

Statistikens population

Populationen i statistiken över industrins energianvändning utgörs av arbetsställena inom näringsgrenarna B (utvinning av material) och C (tillverkning).

Statistisk enhet

Statistikens grundenhet är arbetsstället.

Måttenhet

Uppgifterna publiceras i joule (terajoule TJ, petajoule PJ) och wattimmar (gigawattimme GWh). Utifrån uppgifterna i statistiken produceras uppgifter också för internationell rapportering, och då är rapporteringsenheten ofta fysiska enheter, såsom tusen ton.

Referensperiod

Statistikens referensperiod är ett år.

Referensområde

Uppgifterna täcker geografiskt hela Finland. Uppgifter produceras på landskapsnivå (NUTS3).

Sektortäckning

Statistiken över industrins energianvändning täcker energiförbrukningen vid arbetsställena inom näringsgrenarna B och C.

Tidstäckning

Uppgifter i statistiken över industrins energianvändning är tillgängliga från och med år 2007. Uppgifterna i hela tidsserien kan revideras i samband med en ny publicering.

Distributionsfrekvens

Uppgifterna publiceras årligen I samband med publiceringen är det möjligt att tidigare års uppgifter uppdateras.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Statistikens tillförlitlighet påverkas av svarsbortfallet och den under- eller överestimering av energiförbrukningen inom industrin vilken den eventuellt orsakar. I den enkät som ligger till grund för statistiken förmodas det att alla arbetsställen där sällan använda bränslen används är med. Om detta inte är fallet, underestimerar statistiken användningsmängden av bränslena i fråga. Eventuella felkällor omfattar också fel i uppgiftslämnarnas svar vilka inte upptäckts vid materialgranskningen och problem i anknytning till de balansgränser som gäller anläggningsområden som består av flera arbetsställen.

På grund av det mycket begränsade urvalet av arbetsställen som sysselsätter under tio personer kan mera detaljerade tabeller innehålla inkonsekvenser i anknytning till urvalsundersökningen. Därför är det möjligt att värdet 0 förekommer i vissa tabellceller i urvalsundersökningen. Detta innebär att inte ett enda arbetsställe valts till urvalet, trots att det i cellen i fråga i verkligheten kan förekomma en liten energianvändning.

Ändringarna i industrins energianvändning påverkas också av strukturella ändringar i anknytning till arbetsställenas ägande. Om exempelvis ett kraftverk verkar i anslutning till ett industriellt arbetsställe, finns uppgifterna om det med beroende på om kraftverket är i samma ägo som industrianläggningen eller om kraftverket är i extern ägo. Om en anläggning som varit i extern ägo överförs till industrianläggningens ägo, hör de bränslen som kraftverket använt till industrins energiförbrukning i stället för den tidigare energisektorn.

Regionala uppgifter efter energikälla är förknippade med så mycket slumpmässighet och osäkerhet att regionala uppgifter från och med uppgifter om år 2013 publiceras enbart om den totala energianvändningen och den totala elförbrukningen.

Aktualitet

Uppgifterna publiceras omkring 11 månader efter utgången av statistikåret.

Punktlighet

Det förekommer ingen fördröjning i publicering av uppgifterna om industrins energianvändning. Uppgifterna har publicerats på de datum som anges i publiceringskalendern.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

I den internationella rapporteringen skiljer man på användningen av bränsle beroende på om det handlar om förbrukning inom industrin eller transformationssektorn. I den internationella statistiken över industrins energianvändning är fördelningsgrunden arbetsställets näringsgren, varför siffrorna i den nationella statistiken inte direkt kan jämföras med till exempel de siffror om Finland som Eurostat rapporterar.

Jämförbarhet över tid

Tidsserierna över industrins energianvändning är tidsmässigt jämförbara från och med år 2007. Uppgifterna publiceras årligen. I samband med publiceringen är det möjligt att tidigare års uppgifter uppdateras.

Enhetlighet över statistikområdena

Siffrorna i statistiken avviker i viss mån från de siffror för industrin som rapporterats i annan energistatistik. En del av siffrorna i statistiken stäms av mot siffrorna i övrig statistik, medan en del baserar sig på material som samlats in genom en urvalsundersökning. Därför uppstår skillnader på grund av både olika beräkningsmetoder och källmaterial som avviker från varandra.

Intern enhetlighet

Siffrorna för industrins energianvändning är internt enhetliga.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Det finns en egen datainsamling för statistiken, med tre urvalsgrupper: stora, medelstora och små aktörer. De stora aktörerna, det vill säga de viktigaste energianvändarna, omfattar arbetsställen för företag som sysselsätter över 1 000 personer, hör till stamnätsindustrin, omfattas av utsläppshandeln och miljötillstånd samt använder ett sällsynt bränsle. Dessa väljs till datainsamlingen med sannolikheten ett. Ett slumpmässigt urval görs för medelstora företag, det vill säga företag som sysselsätter över 10 personer och inte hör till stratumet med stora företag. Ett urval görs under bestämda år av små företag, det vill säga företag som sysselsätter mindre än 10 personer, under mellanåren imputeras uppgifter om dessa företags arbetsställen med last observation carried forward (LOCF)-metoden. Statistiken drar också nytta av administrativa register: material om utsläppshandeln och uppgifter ur miljöförvaltningens tillståndsregister. Därtill används också uppgifter från ett material om energieffektivitetsavtal som Motiva samlat in.

Datainsamlingsmetod

Datainsamlingen sker i huvudsak med en webblankett, men en del av företagen med flera arbetsställen ger centraliserat uppgifterna om alla sina arbetsställen på en Excel-blankett. Registermaterial som samlas in av andra myndigheter skickas till Statistikcentralen enligt överenskommen tidsplan.

Frekvens för datainsamling

Uppgifterna samlas in varje år.

Metoder

Databehandling

I materialet korrigeras observerade fel manuellt, uppgifter om de viktigaste uppgiftslämnarna som saknas imputeras och svarsuppgifterna i det slumpmässiga urvalet upphöjs till hela populationens nivå med höjningskoefficienter enligt urvalsdesignen.

Datavalidering

Vid valideringen av materialet används jämförelser med andra material, tidigare perioder samt andra observationer av materialet. Uppgifterna från de viktigaste uppgiftslämnarna gås igenom i detalj.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Ekonomi- och miljöstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas.

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)

Sekretess – behandling av uppgifter

Uppgifter publiceras enbart på sådan näringsgrens-, bränsleklassificerings- och landskapsnivå, från vilken det inte är möjligt att identifiera eller dra slutsatser om uppgifter om en enskild uppgiftslämnare. Den allmänna principen är att informationen är sekretessbelagd om den består av svar som getts av färre än tre uppgiftslämnare.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Kvalitetsbedömning

Kvaliteten på statistiken över industrins energianvändning bedöms i flera faser av statistikprocessen. Årligen görs jämförelser med uppgifterna i övrig energistatistik.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi) 

Statistikcentralen genomför årligen genomlysningar av statistik, med vilka man för sin del säkerställer kvaliteten på statistiken.

Statistiken över industrins energianvändning är officiell statistik. Finlands officiella statistik (FOS) är en omfattande statistiksamling som beskriver utvecklingen av och läget i samhället. Den omfattar nästan 300 statistikgrenar inom 26 ämnesområden. Producenterna av Finlands officiella statistik har godkänt ett gemensamt kvalitetslöfte där de förbinder sig till gemensamma kvalitetsmål och gemensamma kvalitetssäkringsåtgärder. Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik är förenliga med riktlinjerna för europeisk statistik. I handboken Laatua tilastoissa (ung. Kvalitet inom statistiken) beskrivs den goda praxis som följs i statistiken (http://www.stat.fi/org/periaatteet/laatuatilastoissa.html).

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras.

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

Statistikexperter

Sami Heikkinen
överaktuarie
029 551 3494

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna