Dokumentation som var i kraft 21.3.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken över företagsstöd sammanställer uppgifter om stöd som olika institutioner delat ut till företag. Företagsstöd anses vara befogade för att rätta till snedvridningar på marknaden. I enlighet med Europeiska unionens principer ska konkurrensen vara fri och företagsstöd anses snedvrida konkurrensen. Därför har utdelningen av företagsstöd begränsats. Det finns inga internationella regelverk för statistikföring av företagsstöd. Statistiken över företagsstöd ingår i Finlands officiella statistik.

I statistiken över företagsstöd redovisas förändringen över tid och fördelningen av företagsstöd efter näringsgren och företagens storleksklass. Dessutom jämförs storleksklassen och omsättningen hos de företag som fått företagsstöd med alla företag i företagsregistret.
 

Statistikens population

Populationen är företag som verkar i Finland och är berättigade till företagsstöd.

Statistisk enhet

Företagsstödets mottagare, det vill säga en juridisk enhet.

Måttenhet

Stöden uppges i euro och stödmottagarna granskas till antal och förhållanden.

Referensperiod

Statistikens referensperiod är ett kalenderår.

Referensområde

Företagsstöden synas på hela Finlands nivå och inga regionala klassificeringar finns.

Sektortäckning

Statistiken innehåller uppgifter om direkta företagsstöd som utbetalas av de institutioner som finansierar företagsstödet – arbets- och näringsministeriet (ANM), Business Finland, Finnvera och jord- och skogsbruksministeriet (JSM). Innan ANM inledde sin verksamhet i början av 2008 var det handels- och industriministeriet (HIM) och arbetsministeriet (AM) som beviljade företagsstöd. Statistiken över företagsstöd täcker inte alla stöd som företagen får. Till exempel ingår inte skattestöd, kommunernas företagsstöd eller jordbruksstöd i statistiken. Inte heller internationaliseringsstöd eller stöd ur Europeiska socialfonden statistikförs.

ANM:s företagsstöd kan delas in i lönesubventioner, startpeng, internationaliseringsstöd, stöd från NTM-centralerna och energistöd. Stöden från Finnvera består av lån och borgen som beviljas. Vid Business Finland ingår nationella bidrag och lån för forskning och utveckling. I uppgifterna om företagsstöd på JSM:s förvaltningsområde ingår enbart egentliga stöd som beviljats företag och inte jordbruksstöd. Uppgifterna täcker alla program som JSM administrerar. I uppgifterna ingår inte allmänna utvecklingsprojekt för utveckling av företagsverksamhet eller projekt kring utveckling av verksamheten inom någon specifik kategori av företag.

I fråga om år 2020–2021 ingår i statistiken de specialstöd som betalats på grund av coronapandemin: Business Finlands störningsfinansiering och störningslån, NTM-centralernas störningsfinansiering, Finnveras lån och borgen på grund av konjunkturförsvagningen samt KEHA-centrets stöd till företag inom restaurangbranschen. Här ingår också Statskontorets kostnadsstöd, ersättningar för stängning, evenemangsgaranti och ersättning för icke täckta fasta kostnader.
 

Tidstäckning

Statistiken har utkommit sedan kalenderåret 2008 (statistikåret 2006). Uppgifterna publiceras sedan statistikåret 2004.

Distributionsfrekvens

Statistiken publiceras årligen.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Det finns inexaktheter i de siffror som beräknas efter näringsgren och företagets storleksklass eftersom bakgrundsuppgifter inte hittas för alla företag i materialet.

Aktualitet

Uppgifterna om statistikåret publiceras med omkring 5 månaders eftersläpning.

Punktlighet

Statistiken över företagsstöd har publicerats enligt tidsplanen.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Det finns inga internationella anvisningar, föreskrifter eller rekommendationer för statistikföring av företagsstöd. Definitionerna av företagsstöd och sätten att mäta dem varierar mellan olika länder. Därför är inte statistiken direkt jämförbar mellan olika länder.

Jämförbarhet över tid

En så jämförbar tidsserie som möjligt har utarbetats utifrån uppgifterna i statistiken sedan 2004. De viktigaste uppgifterna i tidsserien publiceras i samband med den årliga statistiken. Det finns inte internationella jämförelsedata att få för statistiken. Sammanslagningen av HIM och AM till ANM kan något försämra statistikens jämförbarhet över tid. De olika stödtyperna (lån, borgen, direkta stöd) är inte direkt jämförbara sinsemellan. Byten och förändringar i fråga om stödgrunderna under en programperiod påverkar
i viss mån jämförbarheten, särskilt i tidsserier. Projektstöd ingår i JSM:s uppgifter före statistikåret 2010, vilket bidrar till att försämra jämförbarheten för tidsserien. Sedan 2013 har de direkta stöden utökats med energistöd från arbets- och näringsministeriet. Åren 2020–2021 utdelades särskilda stöd på grund av coronapandemin.
 

Enhetlighet över statistikområdena

Ett element i Statistikcentralens statistik över forsknings- och utvecklingsverksamhet är företag som fått forsknings- och utvecklingsstöd från Business Finland. Dessa stöd ingår i materialet som används för statistiken över företagsstöd.

Intern enhetlighet

Databasen över företagsstöd omfattar alla direkta stöd samt lån och borgen som beviljats och betalats ut under statistikåret. De årliga beloppen av beviljade och utbetalda stöd skiljer sig eftersom utbetalningen av stöd som beviljats kan fördela sig på flera år eller på grund av att beviljat stöd inte betalas ut i sin helhet eller återindrivs om stödmottagaren inte uppfyller eller bryter mot de villkor som beviljaren satt upp eller sina egna löften. Därför tas vanligtvis enbart utbetalda men inte beviljade direkta stöd upp i statistikpublikationen.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Statistiken baserar sig på administrativt material som fås från stödgivarna.

Datainsamlingsmetod

Stödgivarna överför materialet till Statistikcentralen som linjeöverföring.

Frekvens för datainsamling

Uppgiftslämnarna lämnar in materialet till Statistikcentralen årligen.

Metoder

Databehandling

Materialen för olika stödgivare kombineras efter företag. Uppgifter ur företagsregistret kopplas till materialet, till exempel antalet anställda och omsättning. Företagsregisterinformationen fås i huvudsak från skatteförvaltningens register och genom egna förfrågningar. De stödbelopp som beräknas utifrån materialet jämförs med motsvarande belopp för föregående år.

Datavalidering

Riktigheten i det material som inkommer kontrolleras. Variablernas format kontrolleras och onödiga variabler avlägsnas. FO-numren kontrolleras så att de följer det föreskrivna formatet. Vid behov redigeras materialet så att de olika stödformerna kan urskiljas. Stöd som beviljats till den offentliga sektorn utelämnas om de förekommer. Onödiga upprepningar raderas om samma stöd förekommer flera gånger.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Ekonomisk statistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Sekretess – behandling av uppgifter

Materialet rapporteras i ett format som gör att enskilda stödmottagare inte kan identifieras. Materialet behandlas enbart av personer som behöver företagsstödsmaterialet för sitt arbete. I material som lämnas in till forskartjänsterna är företagsnumren krypterade.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik 

Datautbyte

Företagsstödsmaterialet kan användas av forskare i företagsstödsdatabasen hos Statistikcentralens forskartjänster samt på distans.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter. 

Kvalitetsbedömning

Statistiken följer kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik. Ingen separat kvalitetsbedömning görs.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi) 

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Statistikexperter

Tommi Veistämö
överaktuarie
029 551 3546

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna