Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.4.2018

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus lisääntyi edelleen

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli vuonna 2017 noin 129 000 opiskelijaa ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa hieman reilu 12 000 opiskelijaa. Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 23 500 ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja 2 800. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijamäärä kasvoi lähes 11 prosenttia ja tutkintojen määrä noin 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa ei ollut suuria muutoksia opiskelija- ja tutkintomäärissä.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja tutkinnot 2002–2017

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja tutkinnot 2002–2017

Isoimmat alat selvästi sukupuolittuneita

Ammattikorkeakoulututkintoa on voinut opiskella päivä- tai monimuotototeutuksena järjestetyssä koulutuksessa vuodesta 2015 alkaen. Päivätoteutuksessa opiskeli 103 200 opiskelijaa ja monimuotototeutuksessa 25 900 opiskelijaa vuonna 2017.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 52 prosenttia oli naisia. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista taas noin kaksi kolmesta, 65 prosenttia, oli naisia.

Ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia oli eniten terveys- ja hyvinvointialalla, jossa opiskeli noin 30 prosenttia opiskelijoista. Heistä naisia oli useampi kuin neljä viidestä, 83 prosenttia. Toiseksi suurin oli tekniikan ala, jossa opiskeli 23 prosenttia opiskelijoista. Heistä miehiä oli 84 prosenttia. Kolmanneksi suurin oli kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden ala, jolla opiskeli noin joka viides ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevista. Yhteensä näillä kolmella alalla opiskeli siis noin kolme neljäsosaa kaikista ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista.

Myös ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia oli eniten terveys- ja hyvinvointialalla, kolmasosa opiskelijoista. Kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla opiskeli hieman useampi kuin joka neljäs ja tekniikan alalla noin joka viides ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista.

Eniten opiskelijoita oli Metropolia ammattikorkeakoulussa, 16 400 opiskelijaa, ja toiseksi eniten Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa, 10 400 opiskelijaa. Seuraavaksi eniten opiskelijoita oli Tampereen, Turun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluissa, joissa kaikissa opiskelijoita oli reilusti yli 9 000. Opiskelijamäärältään pienimmät ammattikorkeakoulut olivat Högskolan på Åland, jossa oli 521 opiskelijaa ja Poliisiammattikorkeakoulu, jossa opiskeli 806 opiskelijaa.

Naiset suorittivat runsaat 60 prosenttia kaikista tutkinnoista

Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin eniten terveys- ja hyvinvointialalla, 37 prosenttia. Näistä naiset suorittivat 87 prosenttia. Seuraavaksi eniten tutkintosuorituksia oli kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla, 21 prosenttia. Näistä tutkinnoista kaksi kolmesta oli naisten suorittamia. Kolmanneksi eniten tutkintoja, 18 prosenttia, suoritettiin tekniikan alalla, jossa tutkinnoista reilu neljä viidesosaa oli miesten suorittamia. Ammattikorkeakoulututkinnoista naiset suorittivat noin 62 prosenttia.

Myös ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin eniten terveys- ja hyvinvointialalla, 36 prosenttia, ja seuraavaksi eniten kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla, 22 prosenttia. Kaikista ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista 70 prosenttia oli naisten suorittamia.

Kaikki ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot sukupuolen mukaan 2008–2017

Kaikki ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot sukupuolen mukaan 2008–2017

Eniten tutkintoja, hieman yli 3 000, suoritettiin Metropolia ammattikorkeakoulussa, ja vähiten Högskolan på Ålandissa, 60 tutkintoa. Tarkempia aikasarjatietoja ammattikorkeakouluopiskelijoista ja -tutkinnoista mm. koulutuksen ja ammattikorkeakoulun mukaan on saatavissa tietokantataulukoista .


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Jalolahti 029 551 3588, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (216,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammattikorkeakoulukoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0033. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/akop/2017/akop_2017_2018-04-18_tie_001_fi.html