Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ammattirakenteen muutos nostaa keskiansioita julkisella sektorilla

Vaativampien ja korkeampaa koulutusta vaativien ammattien osuuden kasvu nostaa valtion ja kuntien palkansaajien keskiansioita palkankorotusten lisäksi. Vuosina 2010-2012 ammattirakenteen muutos on kiihdyttänyt keskiansiokehitystä kahdesta-kolmeen kymmenystä vuosittain sekä valtiolla että kunnilla. Yksityisellä sektorilla ammattirakenteen muutoksen vaikutus keskiansioihin on vaihdellut toimialoittain. Vuoden 2013 Ansiotasoindeksin 3. vuosineljänneksen tilastojulkistus sisältää uutena tietona ammatin pääluokalla vakioituja ansiokehitystietoja. Näitä tietoja julkaistaan jatkossa kerran vuodessa.

Kuvio 1. Ansioiden vuosimuutos 2010-2011 ja 2011-2012 työnantajasektoreittain säännöllisen ansion indeksin ja ammatin pääluokalla vakioidun indeksin mukaan

Kuvio 1. Ansioiden vuosimuutos 2010-2011 ja 2011-2012 työnantajasektoreittain säännöllisen ansion indeksin ja ammatin pääluokalla vakioidun indeksin mukaan

Tilastokeskuksen nyt julkaisema ammattirakenteen muutosten vaikutuksia kuvaava tilasto perustuu Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan tilaamaan selvitykseen. Tässä selvityksessä säännöllisen ansion indeksiin 2010=100 perustuen kehitettiin uusi indeksi, jossa vakioitiin kunkin indeksin palkansaajaryhmän ammatin pääluokkien osuudet. Näitä pääluokkia on kymmenen johtajista muihin työntekijöihin. Tarkemmat tiedot ammattien pääluokista löytyvät Tilastokeskuksen ammattiluokitussivulta http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/001-2010/index.html.

Koulutustason noustessa myös ammattirakenteessa tapahtuu siirtymistä kohti vaativampia ammatteja. Esimerkiksi erityisasiantuntijoiden ja johtajien ammattiluokissa palkansaajilla on usein ylempi korkeakoulututkinto ja näissä ammateissa myös ansiotaso on keskimääräistä korkeampi. Näiden ammattien osuuden kasvu tietyllä työnantajasektorilla johtaa keskimääräisten ansioiden nopeampaan kehitykseen. Tämä kehitys näkyy selvimmin valtion ja kuntien ansiokehityksessä. Jos ansiotasoindeksiä ja säännöllisen ansion indeksiä olisi vuosina 2010-2012 laskettu ammattirakenteen muutoksia eliminoiden, olisi näiden indeksien nousu julkisella sektorilla ollut tällä ajanjaksolla noin puoli prosenttiyksikköä hitaampaa.

Yksityisellä sektorilla edellä kuvattu ammattirakenteen vaikutus ansiokehitykseen on vaihdellut toimialoittain. Useimmilla aloilla ammattirakenteen muutos on kiihdyttänyt keskiansioiden nousua, mutta joillain toimialoilla on käynyt päinvastoin. Yleensä näillä toimialoilla henkilöstön vähennykset ovat pienentäneet ylempien toimihenkilöiden osuutta ja siten korkeampipalkkaisten palkansaajien osuus on pienentynyt.

Kuvio 2. Ansioiden vuosimuutos 2010-2011 ja 2011-2012 ammatin pääluokalla vakioidun indeksin mukaan, työnantajasektorit yhteensä

Kuvio 2. Ansioiden vuosimuutos 2010-2011 ja 2011-2012 ammatin pääluokalla vakioidun indeksin mukaan, työnantajasektorit yhteensä

Ammatin pääluokalla vakioidun indeksin mukaan ansioiden vuosimuutos on kehittynyt nopeimmin johtajien ja asiantuntijoiden ammattiluokissa ja hitaimmin toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ammattiluokassa (Kuvio 2). Kun vuosimuutoksia tarkastellaan työnantajasektoreittain, johtajien ja asiantuntijoiden ansioiden nopea vuosikehitys sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden hidas vuosikehitys korostuvat etenkin yksityisellä sektorilla. Kuntasektorilla ylempien toimihenkilöiden ammattiluokissa ansiokehitys on ollut nopeampaa kuin muissa ammattiluokissa. Ammatin pääluokalla vakioidun indeksin työnantajasektorikohtaiset tiedot löytyvät Ansiotasoindeksi-tilaston tietokantaulusta.


Lähde: Ansiotasoindeksi 2013, 3. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 09 1734 2322, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 15.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2013, Ammattirakenteen muutos nostaa keskiansioita julkisella sektorilla . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2013/03/ati_2013_03_2013-10-15_kat_001_fi.html