Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.10.2017

Pienissä yrityksissä osallistutaan henkilöstökoulutukseen aiempaa enemmän

Korjattu 26.3.2020. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Yritysten järjestämään kurssimuotoiseen henkilöstökoulutukseen osallistuneiden osuus on kasvanut kymmenessä vuodessa erityisesti 10–49 hengen yrityksissä. Suurissa vähintään 250 hengen yrityksissä osallistuminen on pysynyt ennallaan. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen toteuttamasta vuotta 2015 koskevasta Yritysten henkilöstökoulutustilastosta (CVTS5), joka toistetaan yhtenäisellä tavalla viiden vuoden välein eri Euroopan maissa.

Kurssikoulutukseen osallistuminen yrityksen koon mukaan 2005, 2010 ja 2015, % yritysten palkansaajista

Kurssikoulutukseen osallistuminen yrityksen koon mukaan 2005, 2010 ja 2015, % yritysten palkansaajista

Pienessä työpaikassa mahdollisuudet osallistua henkilöstökoulutukseen ovat selvästi heikommat kuin suurten yritysten työntekijöillä. Osallistumismahdollisuuksien ero on kuitenkin kaventunut kymmenessä vuodessa. Suurten yritysten (yli 250 työntekijää) osallistumisaste kurssikoulutukseen on vuodesta 2005 pysynyt jokseenkin ennallaan, mutta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä se on kasvanut. Vuonna 2005 osallistumisaste pienissä yrityksissä (10–49 työntekijää) oli 24 prosenttia ja suurissa yrityksissä (yli 250 työntekijää) 47 prosenttia. Vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 38 ja 49 prosenttia.

Kurssimuotoista koulutusta oli järjestänyt 78 prosenttia yrityksistä. Kaikkien yritysten työntekijöistä osallistui kurssimaiseen henkilöstökoulutukseen vuoden 2015 aikana 44 prosenttia. Kasvua vuoden 2010 tilanteeseen on vajaa 4 prosenttiyksikköä. Aikaisemmin naisten osallistumisaktiivisuus on ollut jonkin verran miehiä korkeampi, mutta vuonna 2015 miesten ja naisten osallistumisaste oli samalla tasolla.

Toimialoittaiset vaihtelut henkilöstökoulutukseen osallistumisessa ovat suuria sekä toimialojen välillä että ajassa. Koulutuksen järjestämisen tarve ja mahdollisuudet ovat vahvasti toimialariippuvaisia. Sekä työmarkkinoilla yleisesti että yksittäisissä yrityksissä myös suhdanne- ja vuosivaihtelut ovat suuria. Esimerkiksi jonakin toimintavuonna tapahtunutta runsasta panostusta uudistuksiin ja niiden edellyttämään koulutukseen saattaa seurata hyvinkin hiljainen koulutusjakso.

Koulutustuntien määrä laskenut

Koulutukseen osallistuneiden osuus on siis noussut hiukan, mutta saadun koulutuksen määrä työntekijää kohden on laskenut hieman. Vuonna 2010 kurssikoulutustunteja kaikkia yritysten työntekijöitä kohti laskettuna kertyi yhdeksän ja vuonna 2015 kahdeksan tuntia. Jos kaikkien työntekijöiden sijaan tarkastellaan vain kurssikoulutuksessa olleita palkansaajia, niin koulutustuntien määrä on 19 tuntia per osallistuja.

Saadun koulutuksen määrä oli miehillä ja naisilla sama ja myös muutos oli samansuuruinen ja –suuntainen sekä sukupuolten suhteen että kahdella päätoimialalla (teollisuus ja palvelut).

Suurissa vähintään 250 hengen yrityksissä koulutustunteja kertyi työntekijää kohden laskettuna 9,5 tuntia, mikä on yli 2 tuntia enemmän kuin pienemmissä yrityksissä.

Opiskelu työn ohessa ja verkko-opiskelu lisääntynyt

Kurssikoulutukseen osallistumisen lisäksi tiedustelussa selvitetään osallistumista muihin (ei kurssimuotoisiin) koulutuksiin. Muun koulutuksen pitää olla suunniteltua, järjestettyä ja sillä tulee olla selvä oppimisen tavoite. Satunnaista oppimista työn ohessa ei lueta mukaan.

Koulutus ja oppiminen ovat monimuotoistumassa ja samalla ero perinteisen kouluttautumisen ja muun ammattitaidon kehittämisen välillä on hämärtymässä. Yritysten panostus kurssimuotoiseen henkilöstökoulutukseen on viime vuosina pysynyt melko ennallaan, mutta erityisesti erilaiset työn ohessa opiskelun muodot sekä itse-, etä- ja verkko-opiskelu ovat vastaavasti selvästi lisääntyneet. Tämä lienee myös tulevaisuuden suuntaus.

Muuhun kuin kurssimuotoiseen koulutukseen osallistuneiden osuus vuosina 2010 ja 2015, % yritysten palkansaajista

  2010 2015 Muutos
% % %- yksikköä
Työn ohessa opiskelu 11,9 18,9 + 7,0
Työkierto, työkomennukset 2,1 4,1 + 2,0
Konferenssit, workshopit 12,5 12,6 + 0,1
Oppimisryhmät, laatupiirit 5,4 3,4 – 2,0
Itseopiskelu, etäopiskelu, verkko-opiskelu 9,0 17,3 + 8,3

Näistä koulutusmuodoista kysyttiin vain osallistuneiden määrä, joten volyymitietoa koulutustuntien määrästä ei näistä koulutuksista ole. Lisäksi on huomioitava, että eri koulutusmuotoihin on voinut osallistua samoja henkilöitä. Samanlainen päällekkäisyys koskee myös kurssikoulutukseen ja muihin koulutusmuotoihin osallistuneita.

Vuoden 2014 alusta astui voimaan ”Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä”, jonka perusteella yritykset saavat verovähennyksenä 50 prosenttia työntekijöiden keskimääräisestä päiväpalkasta sivukuluineen kerrottuna toteutuneiden koulutuspäivien lukumäärällä. Lain tarjoaman koulutustuen toivottiin kannustavan yrityksiä lisäämään panostusta henkilöstökoulutukseen. Henkilöstökoulutustilaston tulosten mukaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työntekijöiden mahdollisuus päästä kurssikoulutukseen onkin lisääntynyt, mutta saadun koulutuksen määrä työntekijää kohti laskettuna ei kuitenkaan ole kasvanut.

Tilasto kattaa yksityisen sektorin vähintään 10 työntekijän yritykset vuonna 2015 pois lukien maa- ja metsätalousala, koulutusala sekä sosiaali- ja terveysala. Suomessa tilaston tiedonkeruun kohteena olleista yrityksistä vastasi 1 579, jotka edustavat kaikkiaan 17 359 yritystä ja niiden 1 050 000 työntekijää. Tilaston tiedonkeruu toteutettiin samanlaisena 30 Euroopan maassa.

Tilaston tiedonkeruu toteutetaan noin viiden vuoden välein ja sillä selvitetään työnantajan kustantamaa henkilöstökoulutusta, kurssikoulutukseen osallistuneiden ja henkilöstökoulutuksena saatujen koulutuspäivien määrää, koulutuksen sisältöä ja järjestäjää sekä koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Kurssikoulutuksen lisäksi selvitetään muita koulutusmuotoja, oppisopimuskoulutusta, yrityksen koulutusstrategioita sekä koulutuksen järjestämisen esteitä.


Lähde: CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, cvts@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (314,1 kt)

Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. Kurssikoulutukseen osallistuminen 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/cvts/2015/01/cvts_2015_01_2017-10-18_tie_001_fi.html