Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 24.3.2009

Energian kokonaiskulutus laski lähes 5 prosenttia vuonna 2008

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1 400 petajoulea vuonna 2008, mikä oli 4,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2007. Sähköä käytettiin 87 TWh:a eli 3,8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt vähenivät 12,5 prosenttia verrattuna vuotta aiempiin päästöihin.

Energian kokonaiskulutusta edellisvuodesta vähensivät teollisuustuotannon supistuminen sekä lämmin sää. Myös hiililauhteen korvautuminen vesivoimalla sähkön tuotannossa vähensi merkittävästi primäärienergian kokonaiskulutusta. Yksittäisistä energialähteistä hiilen kulutus väheni 26 prosenttia (hiileen lasketaan mukaan kivihiili, koksi sekä masuuni- ja koksikaasu). Myös turpeen käyttö väheni huomattavasti, yli 20 prosenttia. Kaksi peräkkäistä tuotanto-olosuhteiltaan vaikeaa kesää aiheuttivat loppuvuodesta niukkuutta turpeen saatavuuteen.

Vuosi 2008 oli monessa suhteessa poikkeuksellinen. Teollisuustuotannon kasvu pysähtyi kesällä ja kääntyi jyrkkään laskuun loppuvuodesta. Teollisuustuotanto oli joulukuussa yli 15 prosentin laskussa. Myös alkuvuoden voimakkaasti nousseet polttoaineiden ja sähkön hinnat kääntyivät laskuun vuoden loppua kohden. Vesivoiman tuotanto oli Suomessa ennätyksellisellä tasolla, mutta myös sähköä tuotiin määrällisesti enemmän kuin vuotta aiemmin.

Energian kokonaiskulutus, petajoulea (1 petajoule = 1000 terajoulea)

Talouden vajoaminen taantumaan vähensi energian kulutusta

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2008 bruttokansantuotteen kasvu hidastui 0,9 prosenttiin edellisvuoden yli neljästä prosentista. Vuoden kahden viimeisen neljänneksen bruttokansantuotteen muutokset edellisestä neljänneksestä olivat negatiivisia, jolloin talouden voidaan katsoa olevan taantumassa. Marraskuussa kaikkien teollisuuden päätoimialojen tuotanto kääntyi laskuun.

Teollisuuden tuotannon lasku näkyi teollisuuden sähkön kulutuksessa, joka väheni poikkeuksellisen paljon, yli 7 prosenttia. Erityisesti laskua oli paljon sähköä kuluttavassa metsäteollisuudessa, jonka tuotanto oli koko vuoden laskeva.

Vesivoiman tuotanto ennätyksellisellä tasolla

Koko vuoden erittäin hyvänä jatkunut vesitilanne nosti vesivoiman tuotannon Suomessa 17 TWh:iin, mikä vastaa 23 prosenttia koko sähköntuotannosta. Norjassa ja Ruotsissa vesivarastot painuivat loppuvuodesta pitkän aikavälin keskiarvon alapuolelle, mikä vähensi Suomen sähkön tuontia muista Pohjoismaista. Vuoden loppupuolella Suomi olikin nettomyyjä Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Sähkön tuonti Venäjältä ja Virosta kuitenkin kasvoi pitäen sähkön nettotuonnin pienessä kasvussa. Nettotuonti vastasi 15 prosenttia sähkön kokonaiskulutuksesta.

Myös tuulivoiman tuotanto jatkoi lisääntyneen tuotantokapasiteetin myötä kasvuaan 40 prosentilla ollen kuitenkin edelleen vajaa 0,4 prosenttia sähkön kokonaistuotannosta. Ydinvoimalla tuotettiin sähköä hieman ennätyksellistä vuotta 2007 vähemmän. Kokonaisuudessaan sähkön tuotanto väheni kulutusta enemmän, 4,7 prosenttia.

Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt vähenivät 12,5 prosenttia

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttö väheni 10 prosenttia edellisvuodesta. Tämä vähensi energiasektorin hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Kivihiilen käyttö väheni sekä sähkön erillistuotannossa että sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Myös turpeen käyttö energian tuotannossa väheni merkittävästi ennätyksellisen käyttövuoden 2007 jälkeen. Uusiutuvan energian käyttö kasvoi edellisvuodesta lähes 5 prosenttia. Uusiutuvien osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 27 prosenttia.

Öljytuotteiden käyttö väheni 2 prosenttia. Liikennepolttoaineista moottoribensiinin kulutus laski 5 prosenttia dieselin kulutuksen kasvaessa 2 prosentilla. Vuoden 2008 alusta voimaan tullut laki biopolttoaineiden 2 prosentin jakeluvelvoitteesta lisäsi biopolttoaineiden käyttöä merkittävästi vähentäen samalla fossiilisten liikennepolttoaineiden kulutusta. Lämmityksessä käytettävän kevyen polttoöljyn kulutus väheni prosentilla. Raskaan polttoöljyn kulutus jäi 8 prosenttia edellisvuotta alhaisemmaksi.

Hintojen nousu taittui loppuvuodesta

Vuoden alkupuolella voimakkaasti nousseet öljytuotteiden hinnat kääntyivät kesällä laskuun. Joulukuussa polttonesteiden hinnat olivat huomattavasti alle tammikuun hintojen käytyään kesällä ennätyskorkeilla tasoilla. Myös sähkön markkinahinnat Pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa sekä päästöoikeuksien hinnat nousivat alkuvuonna voimakkaasti kääntyen syksyllä laskuun. Lähes koko vuoden nousussa olleet kivihiilen ja maakaasun hinnat kääntyivät laskuun vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kivihiilen, maakaasun ja turpeen korkeat hinnat ovat näkyneet myös kaukolämmön hinnassa, joka nousi yli 10 prosenttia edellisestä vuodesta.

Sähkön markkinahinnan sekä päästöoikeuksien hintakehitys 2006 -

Energiaennakko 2008

Lähteet: Energiaennakko 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio (09) 1734 2685, Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 24.3.2009

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 4. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2008/04/ehkh_2008_04_2009-03-24_tie_001.html