Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 29.3.2011

Energian kokonaiskulutus nousi 9 prosenttia vuonna 2010

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1445 PJ (petajoulea) eli 402 TWh (terawattituntia) vuonna 2010, mikä oli 9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Sähkön kulutus oli 87,5 TWh, mikä oli 7,6 prosenttia enemmän. Energian kulutusta kasvattivat teollisuustuotannon elpyminen ja suurempi rakennusten lämmitystarve. Energian kokonaiskulutus kasvoi lähes samalle tasolle kuin ennen talouden taantumaa. Fossiilisten polttoaineiden käytön kasvu 11 prosentilla ja turpeen käytön kasvu yli 30 prosentilla kasvattivat energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöjä 15,3 prosenttia. Uusiutuvan energian käyttö kasvoi 12,5 prosenttia. Uusiutuvan energian osuus oli koko energian kokonaiskulutuksesta 26,3 prosenttia vuoden 2010 ennakkotietojen mukaan.

Energian kokonaiskulutus; PJ

Energian kokonaiskulutus; PJ
Yksittäisistä energialähteistä puupolttoaineiden kulutus kasvoi eniten 40,1 PJ eli 15 prosenttia ja toiseksi eniten kasvoi kivihiilen kulutus 34,4 PJ eli 23 prosenttia. Kolmanneksi eniten kasvoi turpeen käyttö 21,8 PJ, joka oli 30 prosenttia enemmän vuoteen 2009 verrattuna. Ydinenergialla tuotettu energia väheni yli kolme prosenttia, joka johtui pidemmistä huoltoseisokeista voimalaitoksissa. Maakaasun käyttö kasvoi yli kymmenen prosenttia.

Sähkön kulutus kasvoi suhteellisesti eniten metsäteollisuudessa ja metalliteollisuudessa. Määrällisesti kulutuksen kasvu oli suurinta metsäteollisuudessa ja toiseksi suurinta koti- ja maatalouksissa. Sähkön kotimainen tuotanto kasvoi 11 prosenttia. Suomessa kulutetusta sähköstä 12 prosenttia katettiin tuontisähköllä. Sähköä tuotettiin myös vientiin pohjoismaisille markkinoille 12,4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Lisääntynyttä sähkön vientiä selittää osaltaan se, että pohjoismaiden vesivarannot ovat olleet erityisesti Ruotsissa ja Norjassa keskimääräistä pienemmät, joka on pienentänyt sähkön tuotantoa vesivoimalla. Sähkön nettotuonti Suomeen laski kaikkiaan 13,1 prosenttia. Sähkön tuotannon kasvu kohdistui erityisesti hiililauhdevoimaan, joka kasvoi 51 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna. Sähkön viennin arvo kasvoi lähes 150 prosenttia vuonna 2010. Tuulivoimatuotanto kasvoi 6,3 prosenttia. Tuulivoimalla tuotetun energian osuus koko energiankokonaistuotannosta oli 0,1 prosenttia.

Energiatuotteita tuotiin eniten Venäjältä Suomeen vuonna 2010. Energian tuonnin arvo-osuus Venäjältä oli 80 prosenttia. Muista EU-maista tuotiin Suomeen noin 10 prosenttia energiatuotteista ja viennin arvo-osuus oli lähes 80 prosenttia muihin EU-maihin. Suomesta vietiin eniten öljytuotteita ja sähköä. Suomen suurin vientimaa energian osalta oli Ruotsi, jonne viedään lähes kolmasosa energiatuotteista, joista merkittävin tuote oli sähkö. Puupelletin vientimäärät kasvoivat 40 prosenttia vuonna 2010.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Korjattu 4.4.2011. Korjatut luvut merkitty punaisella. Olivat aiemmin 31348 ja 4,2.
Energialähde* 5) 2009 2010* Muutos-%* Osuus % kokonaiskulutuksesta*
Öljy 335495 353871 5,5 24,5
Hiili 1) 151982 186346 22,6 12,9
Maakaasu 134568 148615 10,4 10,3
Ydinenergia 2) 246555 238733 -3,2 16,5
Sähkön nettotuonti 3) 43504 37802 -13,1 2,6
Vesi- ja tuulivoima 4) 46259 47010 1,6 3,3
Turve 71743 93544 30,4 6,5
Puupolttoaineet 267501 307600 15,0 21,3
Muut energialähteet 30078 31198 3,7 2,2
Energian kokonaiskulutus 1327684 1444720 8,8 100
Ulkomaanliikenne 31841 25988 -18,4  
Energiasektorin CO2-päästöt 51,9 59,8 15,3  
1) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
2) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
3) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
4) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
5) *Ennakollinen tieto

Energian hinnat nousussa

Kotimaisten polttoaineiden hintojen nousu on ollut pienempää verrattuna tuontipolttoaineisiin. Jyrsinturpeen hinta oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 3,9 prosenttia ja metsähakkeen 1,8 prosenttia korkeampi vuoden 2009 vastaavaan aikaan verrattuna. Kuluttajapelletin hinta laski marraskuussa 1,2 prosenttia.

Liikennepolttoaineiden hinnat lähentyivät viime vuoden lopussa vuoden 2008 huippuhintoja. Erityisesti kallistui dieselin ja kevyen polttoöljyn hinta. Kevyen polttoöljyn hinta nousi vuoden aikana kolmanneksen. Kevyen polttoöljyn hinta oli joulukuussa 47 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Maakaasun kulutus kasvoi viime vuonna 10 prosenttia ja hinnat ylittivät vuoden 2008 hintatason. Kivihiilen kulutus kasvoi 23 prosenttia, hinnat nousivat 25 prosenttia, mutta eivät saavuttaneet vielä vuoden 2008 korkeinta tasoa.

Kylmä talvi lisäsi lämmitystarvetta ja huono vesitilanne Pohjoismaissa sekä kysynnän kasvu nostivat pörssisähkön hintaa voimakkaasti. Suomen aluehinta pohjoismaisessa sähköpörssissä oli 53 prosenttia kalliimpaa vuonna 2010 vuotta aiempaan verrattuna. Sähkön kuluttajahinnat ovat nousseet hitaammin kuin pörssisähkön hinta.

Energian hankinta, kulutus ja hinnat -tilasto jakautuu kahdeksi eri tilastoksi seuraavan julkistuksen yhteydessä. Uudet tilastot ovat energian hankinta ja kulutus sekä energian hinnat.


Lähde: Energian hankinta, kulutus ja hinnat,Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (12 sivua 363,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.3.2011

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 4. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2010/04/ehkh_2010_04_2011-03-29_tie_001_fi.html