Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Käsitteet ja määritelmät

Bioperäiset jätteet

Uusiutuviksi luettavat jätteet.

Ei-energiatuotteisiin sisältyvä energia

Muuhun kuin energiakäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä energia.

Energiahäviöt

Kaikentyyppinen tuotannon, jakelun, varastoinnin ja jalostuksen aikana sekä loppukäytöstä vapautuva lämpösäteily.

Energiatuotteet

Energiatuotteet sisältävät kaikki fossiiliset ja bioperäiset polttoaineet sekä sähkön ja

lämmön.

Fossiiliset polttoaineet

Fossiilisilla polttoaineilla tarkoitetaan polttoaineita, jotka ovat muodostuneet biomassasta ja varastoituneet maaperään miljoonia vuosia sitten. Fossiilisia polttoaineita ovat mm. kivihiili, ruskohiili, maakaasu ja raakaöljystä jalostetut polttoöljyt. Kansainvälisissä luokituksissa turve luokitellaan usein fossiiliseksi polttoaineeksi, vaikka se on selvästi niitä nuorempi polttoaine.

Jalostuskäyttö

Jalostuskäytössä energiatuotteita jalostetaan muiksi energiatuotteiksi.

Jalostetut tuoteet siirtyvät edelleen uudelleen jalostukseen tai loppukäyttöön

toimialoille ja kotitalouksille.

Johdetut kaasut

Valmistetut kaasut, ei biokaasu.

Kivihiili

Kivihiili on kiinteää orgaanista fossiilista polttoainetta, jonka tehollinen lämpöarvo on yli 24 MJ/kg tuhkattomassa aineessa. Kivihiililaadut luokitellaan pääasiassa haihtuvien aineiden määrän ja lämpöarvon perusteella.

Kivihiileen ei sisälly metallurginen kivihiili tai siitä valmistettu koksi.

Kotipaikkaperiaate

Ympäristötilinpidon toimialoittaiset tilastot noudattavat kotipaikkaperiaatetta,

jolloin tilastoihin sisältyy myös kotimaisten talousyksiköiden toiminta ulkomaille, kuten

maa-, vesi- ja ilmaliikenne ja suomalaisisten kalastusalusten toiminta ulkomailla.

Vastaavasti ulkomaisten talousyksiköiden toiminta, kuten maa-, vesi- ja ilmaliikenne

Suomen alueella eivät sisälly tilastoihin.

Tämä kotipaikkaperiaate -lähestymistapa on erilainen kuin mm. energiatilastojen ja

kasvihuonekaasuinventaarin noudattama alueperiaate, jossa tilastoon sisältyy ainoastaan kaikki Suomen alueella tapahtuvan toiminta.

Loppukäyttö

Loppukäytössä energiatuotteet käytetään ja ne muuntuvat energiahäviöksi tai sitoutuvat

ei-energiatuotteisiin, kuten muoviin. Loppukäyttöön kuuluu myös energiatuotteiden vienti.

Luonnon energiapanokset

Luonnosta saatavat uusiutuvat ja uusiutumattomat energiapanokset.

Muut jätteet

Uusiutumattomiksi luettavat jätteet.

Puupolttoaineet

Sisältää seuraavat polttoaineluokituksen luokat

 • Halot, rangat ja pilkkeet (3111)
 • Kokopuu- tai rankahake (3112)
 • Metsätähdehake tai -murske (3113)
 • Kuori (3121)
 • Sahanpuru, kutterilastut ym. purut (3122)
 • Puutähdehake tai -murske (3123)
 • Erittelemätön teollisuuden puutähde (3128)
 • Muu teollisuuden puutähde (3129)
 • Puunjalostusteollisuuden jäteliemet (3130)
 • Muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetuotteet (3140)
 • Kierrätyspuu (3150)
 • Puupelletit ja -briketit (3160).

SEEA

SEEA = System of Integrated Environmental and Economic Accounting, suomeksi Ympäristötilinpito

Turve

Sisältää seuraavat polttoaineluokituksen luokat:

 • Jyrsinturve (2110)
 • Palaturve (2120)
 • Turvepelletit ja -briketit (2130).

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiatilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-5725. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/entp/kas.html