Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Sähköinen kauppa

Kansainvälisesti sovitun määritelmän mukaan sähköisellä kaupalla tarkoitetaan tietokoneverkon kautta suoritettuja tavaroiden ja palvelujen tilauksia. Tällöin maksu- tai toimitustavalla ei ole merkitystä.

Sähköisellä kaupalla suoritettujen ostojen maksaminen voidaan suorittaa ostotapahtuman yhteydessä esimerkiksi pankin verkkopalvelun kautta tai luottokortilla tai vaikka vasta myöhemmin lähetettävän laskun perusteella. Ostettu tavara tai palvelu voidaan myös saada käyttöön välittömästi, kuten esim. verkosta ladattavat tietokoneohjelmat, tai ne voidaan saada vasta myöhemmin esimerkiksi postilähetyksenä. Internetissä käytävä sähköisiin lomakkeisiin ja varsinaisiin nettikauppoihin perustuva sähköinen kauppa on yleisesti tunnetumpi sähköisen kaupan muoto, mutta sitä vanhempi ja arvoltaan edelleen suurempi on yritysten välisessä kaupassa käytetty EDI-kauppa. Tässä julkaisussa näitä molempia tarkastellaan erikseen.

4.1 Internet-myynti

Yritysten Internet-kaupalla tarkoitetaan tässä valmiille sähköiselle lomakkeelle Internetissä täytettyä ja lähetettyä tilausta sekä varsinaisissa verkkokaupoissa tehtyä kauppaa. Tavanomaisena sähköpostiviestinä tehdyt tilaukset eivät ole sähköistä kauppaa. Extranet-ratkaisujen kautta käyty kauppa samoin kriteerein lasketaan Internet-kauppaan.

Kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä 16 prosenttia ilmoitti myyvänsä Internet-kaupalla (Liitekuvio 27). Niistä yrityksistä joilla on kotisivut 17 prosenttia käy Internet-kauppaa (vrt. Liitekuvio 26). Internet-kauppaa käytiin kaikkein useimmin tukkukaupan toimialalla, jossa 32 prosenttia yrityksistä ilmoitti myyvänsä Internetissä. Myös majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä informaatio ja viestinnän toimialoilla tehtiin Internet-kauppaa useammin kuin muilla toimialoilla, 27–29 prosentissa yrityksistä. Harvimmin Internet-myyntiä tehtiin rakentamisen sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, joissa 7 prosenttia yrityksistä ilmoitti myyvänsä Internetissä. Muilla toimialoilla Internet-myynnin yleisyys vaihteli kymmenestä kahteenkymmeneen yhteen prosenttiin. Yrityksen koon mukaan tarkasteltuna Internet-myynnin yleisyys on selvästi suurin suurimmassa tarkastellussa kokoluokassa, 29 prosentissa yrityksistä.

Internetissä myyvistä yrityksistä 70 prosenttia myi tavaroita, 41 prosenttia palveluita ja 16 prosenttia sähköisiä tuotteita (Liitekuvio 28). Näistä yrityksistä lähes kaikki, 96 prosenttia ilmoittivat myyneensä Suomeen, 25 prosenttia muihin EU-maihin ja 41 prosenttia EU:n ulkopuolisiin maihin (Liitetaulukko 2).

Internet-myynnin arvo on suurimmalla osalla yrityksistä vielä pieni. Vähintään yhden prosentin liikevaihdostaan Internet-kaupalla sai vain 11 prosenttia kaikista yrityksistä (Liitekuvio 29). Vähintään kymmenen prosenttia liikevaihdostaan sai seitsemän prosenttia yrityksistä. Internet-myyntiä harjoittavista yrityksistä 73 prosenttia sai vähintään yhden prosentin liikevaihdostaan Internet-kaupalla (Liitekuvio 30). Näistä yrityksistä 44 prosenttia sai vähintään kymmenen prosenttia liikevaihdostaan Internet-myynnillä ja 26 prosenttia vielä vähintään neljänneksen.

Internet-myynnin kokonaisarvo oli noin 17 miljardia euroa vuonna 2010. Summa vastaa noin 6,4 prosenttia yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Internet-myynnin arvo on noussut edellisestä vuodesta noin 2 miljardilla eurolla ja liikevaihtoon suhteutettuna sen suuruus on noussut 0,3 prosenttiyksikköä. Liitetaulukossa 1. on esitetty sähköisen kaupan jakautuminen Internet- ja EDI-myyntiin euroina ja osuutena yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta vuosina 2006–2010. Noin 81 prosenttia yritysten yhteenlasketusta Internet-myynnistä kertyi yritysten ja julkisen sektorin tilauksista ja noin 19 prosenttia kotitalouksien tekemistä tilauksista (Liitekuvio 31).

4.2 EDI-myynti

Sähköinen tiedonsiirto eli EDI on menettely, jossa yrityksen tietojärjestelmässä sijaitsevista tiedoista tuotetaan määrämuotoinen tietovirta, joka välitetään sähköisesti vastaanottavaan organisaatioon ja on siellä automaattisesti jatkokäsiteltävissä (esim. tilaus, lasku, tulliasiakirja tai rahtikirja).

Yrityksistä 9 prosenttia käytti EDI:ä ostotilauksien vastaanottoon (myyntiin). EDI-myynnin arvo kaikissa vähintään kymmenen hengen yrityksissä oli vuonna 2010 noin 36 miljardia euroa. Summa vastaa 13,2 prosenttia yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta (Liitetaulukko 1). Suuri osa tästä summasta syntyy sellaisissa suurissa yrityksissä, joiden myynti tapahtuu suurelta osin EDI:n välityksellä vastaanotetuista tilauksista. Niistä yrityksistä, jotka myyvät EDI:n välityksellä, saa 73 prosenttia yrityksistä liikevaihdostaan vähintään 10 prosenttia EDI-myynnistä (Liitekuvio 32). Vähintään puolet liikevaihdostaan EDI-myynnistä saa 28 prosenttia EDI:llä myyvistä yrityksistä. EDI tilauksia vastaanottaneista yrityksistä 72 prosenttia ilmoittivat myyneensä EDIn välityksellä Suomeen, 28 prosenttia muihin EU-maihin ja 13 prosenttia muihin maihin.


Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen (09) 1734 3206, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 24.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2011, 4. Sähköinen kauppa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2011/icte_2011_2011-11-24_kat_004_fi.html