Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Sähköinen kauppa

Kansainvälisesti sovitun määritelmän mukaan sähköisellä kaupalla tarkoitetaan tietokoneverkon kautta suoritettuja tavaroiden ja palvelujen tilauksia. Tällöin maksu- tai toimitustavalla ei ole merkitystä.

Sähköisellä kaupalla suoritettujen ostojen maksaminen voidaan suorittaa ostotapahtuman yhteydessä esimerkiksi pankin verkkopalvelun kautta tai luottokortilla tai vaikka vasta myöhemmin lähetettävän laskun perusteella. Ostettu tavara tai palvelu voidaan myös saada käyttöön välittömästi, kuten esim. verkosta ladattavat tietokoneohjelmat, tai ne voidaan saada vasta myöhemmin esimerkiksi postilähetyksenä. Internetissä käytävä sähköisiin lomakkeisiin ja varsinaisiin nettikauppoihin perustuva sähköinen kauppa on yleisesti tunnetumpi sähköisen kaupan muoto, mutta sitä vanhempi ja arvoltaan edelleen suurempi on yritysten välisessä kaupassa käytetty EDI-kauppa. Tässä tilastossa näitä molempia tarkastellaan erikseen.

4.1 Internet-myynti

Yritysten Internet-kaupalla tarkoitetaan tässä valmiille sähköiselle lomakkeelle Internetissä täytettyä ja lähetettyä tilausta sekä varsinaisissa verkkokaupoissa tehtyä kauppaa. Tavanomaisena sähköpostiviestinä tehdyt tilaukset eivät ole sähköistä kauppaa. Extranet-ratkaisujen kautta käyty kauppa samoin kriteerein lasketaan Internet-kauppaan.

Kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä 15 prosenttia ilmoitti myyvänsä Internet-kaupalla. Niistä yrityksistä joilla on kotisivut 16 prosenttia käy Internet-kauppaa (vrt. Kuvio 10). Internet-kauppaa käytiin kaikkein useimmin tukkukaupan toimialalla, jossa 30 prosenttia yrityksistä ilmoitti myyvänsä Internetissä. Myös majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä informaatio ja viestinnän toimialoilla tehtiin Internet-kauppaa useammin kuin muilla toimialoilla, 25–27 prosentissa yrityksistä. Harvimmin Internet-myyntiä tehtiin rakentamisen (6%) sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (8%) toimialalla. Muilla toimialoilla Internet-myynnin yleisyys vaihteli yhdestätoista kahdeksaantoista prosenttiin. Yrityksen koon mukaan tarkasteltuna Internet-myynnin yleisyys on selvästi suurin suurimmassa tarkastellussa kokoluokassa, 29 prosentissa yrityksistä.

Kuvio 11. Internet-myynnin yleisyys vuonna 2011, osuus kaikista luokan yrityksistä

Kuvio 11. Internet-myynnin yleisyys vuonna 2011, osuus kaikista luokan yrityksistä

Internetissä myyvistä yrityksistä 68 prosenttia myi tavaroita, 36 prosenttia palveluita ja 18 prosenttia sähköisiä tuotteita (Liitekuvio 18).

Internet-myynnin arvo on suurimmalla osalla yrityksistä pieni. Vähintään yhden prosentin liikevaihdostaan Internet-kaupalla sai vain 11 prosenttia kaikista yrityksistä (Liitekuvio 19). Vähintään kymmenen prosenttia liikevaihdostaan sai viisi prosenttia yrityksistä. Internet-myyntiä harjoittavista yrityksistä 75 prosenttia sai vähintään yhden prosentin liikevaihdostaan Internet-kaupalla (Liitekuvio 20). Näistä yrityksistä 35 prosenttia sai vähintään kymmenen prosenttia liikevaihdostaan Internet-myynnillä ja 21 prosenttia vielä vähintään neljänneksen.

Internet-myynnin kokonaisarvo oli noin 19 miljardia euroa vuonna 2011. Summa vastaa noin 6,7 prosenttia yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Internet-myynnin arvo on noussut edellisestä vuodesta noin 2 miljardilla eurolla ja liikevaihtoon suhteutettuna sen suuruus on noussut 0,3 prosenttiyksikköä. Taulukossa 1. on esitetty sähköisen kaupan jakautuminen Internet- ja EDI-myyntiin euroina ja osuutena yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta vuosina 2006–2011.

Taulukko 1. Sähköisen kaupan arvo sekä osuus liikevaihdosta vuosina 2006–2011, vähintään kymmenen henkilöä työllistävät yritykset, TOL 2002 (2006–2008), TOL 2008 (2009–2011)

  Euro mrd Osuus liikevaihdosta, %
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Internet-myynti 14 17 18 15 17 19 5,2 6,1 6,1 6,1 6,4 6,7
EDI-myynti 26 29 33 29 36 34 9,6 10,0 10,9 11,6 13,2 11,7
Sähköinen kauppa yhteensä 40 46 51 44 53 53 14,8 16,1 17,0 17,8 19,6 18,5

Noin 88 prosenttia yritysten yhteenlasketusta Internet-myynnistä kertyi yritysten ja julkisen sektorin tilauksista ja noin 12 prosenttia kotitalouksien tekemistä tilauksista (Liitekuvio 21).

4.2 EDI myynti

Sähköinen tiedonsiirto eli EDI on menettely, jossa yrityksen tietojärjestelmässä sijaitsevista tiedoista tuotetaan määrämuotoinen tietovirta, joka välitetään sähköisesti vastaanottavaan organisaatioon ja on siellä automaattisesti jatkokäsiteltävissä (esim. tilaus, lasku, tulliasiakirja tai rahtikirja).

Yrityksistä 9 prosenttia käytti EDI:ä ostotilauksien vastaanottoon (myyntiin) (Liitetaulukko 3). EDI-myynnin arvo kaikissa vähintään kymmenen hengen yrityksissä oli vuonna 2011 noin 34 miljardia euroa. Summa vastaa 11,7 prosenttia yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Suuri osa tästä summasta syntyy sellaisissa suurissa yrityksissä, joiden myynti tapahtuu suurelta osin EDI:n välityksellä vastaanotetuista tilauksista. Niistä yrityksistä, jotka myyvät EDI:n välityksellä, saa 71 prosenttia yrityksistä liikevaihdostaan vähintään 10 prosenttia EDI-myynnistä (Liitekuvio 22). Vähintään puolet liikevaihdostaan EDI-myynnistä saa 31 prosenttia EDI:llä myyvistä yrityksistä.


Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 09 1734 3206, Kari-Pekka Niemi 09 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 27.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2012, 4. Sähköinen kauppa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2012/icte_2012_2012-11-27_kat_004_fi.html