Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Pilvipalvelut

Pilvipalvelut on tässä tutkimuksessa määritelty seuraavasti:

Pilvipalveluilla tarkoitetaan tässä tietotekniikkapalveluita, joita käytetään verkkopalveluina internetissä (mukaan lukien VPN). Palvelut voivat olla esim. sovelluksia, laskentaresursseja tai tallennustilaa, jossa palvelulla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

  • tuotetaan palvelun tarjoajan palvelimilta

  • on helposti skaalautuva tarpeen mukaan (esim. käyttäjien määrä, tallennuskapasiteetti)

  • voidaan käyttää itsepalveluna (ainakin palvelun ensimmäisen käyttöönoton jälkeen)

  • maksetaan käytön mukaan (yleensä käyttäjämäärän tai käytetyn kapasiteetin mukaan)

Maksullisia pilvipalveluja käyttää 51 prosenttia yrityksistä. Toimialoittain pilvipalvelut on yleisimmin käytössä informaation ja viestinnän toimialalla 81 prosentissa yrityksistä ja harvimmin vähittäiskaupan toimialalla 33 prosentilla yrityksistä. Pienimmissä 10–19 henkilöä työllistävistä yrityksistä 45 prosenttia ja suurimmista yli 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä 63 prosenttia käyttää pilvipalveluita.

Pilvipalveluja käyttävistä yrityksistä laskettuna kysytyistä pilvipalveluista yleisimmin yritykset käyttivät sähköpostia (66%) ja tiedostojen tallennusta (54%). Myös kirjanpitosovellusten (39%), toimisto-ohjelmien (39%), yrityksen tietokantojen ylläpito (38%) ja asiakkuuden hallinta (29%) olivat suhteellisen yleisiä pilvipalvelujen käyttötarkoituksia. Laskentatehoa sovellusten ajamiseen pilvipalveluna käytti 13 prosenttia pilvipalveluja käyttävistä yrityksistä.

Kuvio 11. Maksullisten pilvipalvelujen käyttö yrityksissä¹

Kuvio 11. Maksullisten pilvipalvelujen käyttö yrityksissä¹
1) Osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä.

Pilvipalvelut voidaan jakaa julkiseen ja yksityiseen pilveen. Julkisella pilvellä tarkoitetaan, että palvelun käyttäjä ostaa palvelun samoilta palvelimilta kuin muutkin palveluntarjoajan asiakkaat. Yksityisellä pilvellä tarkoitetaan puolestaan palvelimia joista palvellaan vain tiettyä yritystä.

Julkista pilveä, käytti 40 prosenttia kaikista yrityksistä, eli suurin osa pilveä käyttävistä yrityksistä. Käytön yleisyys vaihtelee kuljetuksen ja varastoinnin toimialan 26 prosentista informaation ja viestinnän toimialan 66 prosenttiin ja suuruusluokittain pienimpien yritysten 36 prosentista suurimpien yritysten 54 prosenttiin.

Kuvio 12. Julkisen¹ pilvipalvelun käyttö

Kuvio 12. Julkisen¹ pilvipalvelun käyttö
1) Palveluntuottajan palvelimet ovat jaetussa käytössä ja useita asiakkaita palvellaan samoilla palvelimilla, osuus luokan yrityksistä.

Yksityistä pilveä käytti 14 prosenttia yrityksistä. Käyttö eroaa korostuneemmin yleisyytensä puolesta toimialoittain kuin julkisen pilven käyttö. Useilla toimialoilla yksityisen pilven käyttö on vähäistä, informaation ja viestinnän toimialan erottuessa muita yleisempänä käyttäjänä. Myös suuret yritykset käytävät yksityistä pilveä selvästi yleisemmin kuin pienemmät yritykset.

Kuvio 13. Yksityisen¹ pilvipalvelun käyttö

Kuvio 13. Yksityisen¹ pilvipalvelun käyttö
1) Palveluntuottajan palvelimet, jotka on varattu vain tietyn asiakkaan käyttöön käyttöön, osuus luokan yrityksistä.

Pilvipalveluja käyttäviltä yrityksiltä kysyttiin onko pilvipalveluissa jotain tekijöitä jotka rajoittavat niiden käyttöä. Kolmannes näistä yrityksistä piti tietoturvariskejä rajoittavana tekijänä, samoin kolmannes piti korkeita kustannuksia rajoittavana tekijänä. Kolmanneksi yleisin rajoite oli liian vähäinen tieto pilvipalveluista, 28% näistä yrityksistä.

Kuvio 14. Pilvipalvelujen käytön rajoitteet¹

Kuvio 14. Pilvipalvelujen käytön rajoitteet¹
1) Osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä, jotka käyttävät maksullisia pilvipalveluja.

Yritykset, jotka eivät käytä pilvipalveluja pitivät useimmin käytön esteenä liian vähäistä tietoa tai asiantuntemusta (42%). Epävarmuustekijät estivät myös pilvipalvelujen käyttöä suhteellisen monilla, sillä tietoturvariskejä ja epävarmuutta tietojen sijainnista piti pilvipalvelujen käytön esteenä 28 prosenttia yrityksistä ja epävarmuutta oikeudellisista kysymyksistä 23 prosenttia yrityksistä. Myös kustannukset ovat este varsin monelle yritykselle sillä korkeita kustannuksia piti esteenä 26 prosenttia yrityksistä.

Kuvio 15. Pilvipalvelujen käytön esteet¹

Kuvio 15. Pilvipalvelujen käytön esteet¹
1) Osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä, joilla ei ole käytössä pilvipalveluja.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 029 551 3206, Katja Äijö 029 551 2659, yritys.ict@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 25.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2014, 3. Pilvipalvelut . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2014/icte_2014_2014-11-25_kat_003_fi.html