Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.2.2012

Kuluttajien luottamuksen elpyminen jatkui helmikuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa 8,3, kun se oli tammikuussa 3,4 ja joulukuussa 0,4. Helmikuussa luottamus talouteen oli kuitenkin edelleen heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 13,0. Vuosi sitten helmikuussa luottamusindikaattori sai arvon 20,0. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 17. helmikuuta 1 521 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset omista säästämismahdollisuuksista sekä yleisestä talouskehityksestä eli Suomen taloudesta ja työttömyydestä paranivat helmikuussa edelliskuuhun verrattuna. Arviot yleisestä taloudesta ja varsinkin työttömyydestä jäivät kuitenkin edelleen miinusmerkkisiksi. Helmikuussa kuluttajien usko omaan talouteensa heikkeni hieman ja oli siten edelleen varovaisempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin.

Helmikuussa työlliset kuluttajat kokivat jonkin verran myös omakohtaista työttömyyden uhkaa. Lisäksi kuluttajat pitivät säästämistä helmikuussa kannattavampana kuin kestotavaroiden ostamista tai lainanottoa.

Oma ja Suomen talous

Helmikuussa 29 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 30 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat tammikuussa 21 ja 42 prosenttia ja viime vuoden helmikuussa optimistiset 43 ja 16 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti helmikuussa 24 prosenttia kuluttajista ja 15 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten osuudet olivat 27 ja 13 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 18 prosenttia odotti helmikuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja 49 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 14 ja 56 prosenttia ja vuosi sitten 38 ja 25 prosenttia.

Helmikuussa 12 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja useampi eli 15 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Nämä osuudet olivat vuosi sitten 20 ja 13 prosenttia. Helmikuussa 51 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 22 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat helmikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,9 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Helmikuussa 63 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 69 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi helmikuussa kannattavaksi 54 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 65 prosenttia. Helmikuussa keskimääräistä hieman harvempi eli 12 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 42 prosenttia piti helmikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kulutusaikeet olivat helmikuussa yhä tavallista maltillisemmat, mutta monet kotitaloudet suunnittelivat käyttävänsä rahaa esimerkiksi asunnon korjauksiin tai matkailuun seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 17 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja keskimääräistä useampi eli 9 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden helmikuussa 18 ja 9 prosenttia.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 02/2011 01/2012 02/2012 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 13,0 22,9 -6,5 20,0 3,4 8,3 -
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,9 14,1 2,3 8,5 6,1 5,8 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 4,5 25,3 -27,1 13,1 -13,0 -2,2 -
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 3,2 3,1 2,9  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 0,6 27,6 -51,1 6,1 -23,5 -17,6 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 1,0 7,6 -18,8 6,3 0,9 0,2 +/-
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 20,5 41,8 -14,2 18,6 17,6 11,8 -
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,6 36,8 -19,6 19,3 15,1 17,0 +
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,5 42,0 -47,1 19,0 2,5 7,2 -
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 37,9 52,2 10,9 52,2 44,0 47,1 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja 2,6 miljoonaa kotitaloutta Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Helmikuussa tutkimuksen vastauskato oli 35,3 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm .


Lähde: Kuluttajabarometri 2012, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (484,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. helmikuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2012/02/kbar_2012_02_2012-02-27_tie_001_fi.html