Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.9.2012

Kuluttajien luottamus vahvistui hieman syyskuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa 3,4, kun se oli elo- ja heinäkuussa nollassa. Luottamus talouteen oli suunnilleen samalla tasolla kuin vuosi sitten (2,3), mutta selvästi pitkäaikaisen keskiarvonsa alapuolella (12,7). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3. - 19. syyskuuta 1 468 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta, työttömyyskehityksestä ja kotitaloutensa säästämismahdollisuuksista paranivat hieman syyskuussa elokuuhun verrattuna. Lievästä kohentumisesta huolimatta näkemykset säilyivät synkkinä lukuun ottamatta jo ennestään melko positiivisia näkemyksiä kotitalouden säästämismahdollisuuksista.

Syyskuussa kuluttajien arvio ajankohdan otollisuudesta kestotavaroiden ostamiseen oli selvästi elokuuta synkempi. Sen sijaan ajankohtaa pidettiin sopivana säästämiselle ja lainanotolle. Työllisten kokema työttömyyden uhka säilyi syyskuussa lähes ennallaan elokuuhun verrattuna.

Oma ja Suomen talous

Syyskuussa noin viidennes (19 %) kuluttajista uskoi Suomen taloustilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 42 % arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten syyskuussa 16 ja 48 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen vuoden kuluessa luotti syyskuussa vajaa neljäsosa (23 %) kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa heikkenevän. Vuosi sitten vastaavat osuudet olivat samansuuntaiset 23 ja 16 prosenttia kuluttajista.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Lähes kolme viidesosaa (58 %) kuluttajista arvioi työttömyyden lisääntyvän Suomessa ja 12 prosenttia odotti työttömyyden vähentyvän seuraavan vuoden aikana. Vuosi sitten syyskuussa vastaavat osuudet olivat suunnilleen samat 58 ja 14 prosenttia.

Syyskuussa vajaa viidennes (17 %) työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan ja 11 prosenttia arvioi uhan vähentyneen. Puolet työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 22 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat syyskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,3 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Selvästi yli puolet (57 %) kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten vastaava osuus oli 65 prosenttia. Kahdella kolmesta kotitaloudesta oli jäänyt syyskuussa rahaa säästöön ja neljä viidestä uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainanoton arvioi kannattavaksi 62 prosenttia kotitalouksista. Vuosi sitten vastaava osuus oli lähes puolet kotitalouksista (47 %). Kotitalouksista 13 prosenttia suunnitteli syyskuussa ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista vajaa kaksi viidesosaa (38 %) piti syyskuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Noin kolmasosa (34 %) piti ajankohtaa kuluttamiselle epäedullisena. Elokuussa vastaavat osuudet olivat vielä 42 ja 30 prosenttia. Maltillisista kulutusaikeista huolimatta 14 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon vuoden kuluessa.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 09/2011 08/2012 09/2012 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,7 22,9 -6,5 2,3 0,5 3,4 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,8 14,1 2,3 4,5 2,6 5,1 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 4,1 25,3 -27,1 -19,0 -18,1 -14,2 --
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 3,2 3,4 3,3  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -0,1 27,6 -51,1 -25,3 -28,2 -25,2 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 0,8 7,6 -18,8 -0,2 -2,7 -2,4 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 20,1 41,8 -14,2 4,2 11,4 3,7 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,7 36,8 -19,6 19,2 13,2 9,8 +/-
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,5 42,0 -47,1 -2,2 18,0 16,7 +/-
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,2 52,2 10,9 48,9 45,7 47,9 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja 2,6 miljoonaa kotitaloutta Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Syyskuussa tutkimuksen vastauskato oli 37,5 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2012, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (521,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. syyskuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2012/09/kbar_2012_09_2012-09-27_tie_001_fi.html