Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.12.2012

Kuluttajat uskovat säästämismahdollisuuksiinsa

Kuluttajien luottamus talouteen on edelleen vahvistunut hieman. Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 3,5, kun se oli marraskuussa 1,0 ja lokakuussa -1,6. Joulukuussa luottamus talouteen oli hieman vahvempi kuin vuosi sitten (0,4), mutta selvästi heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin (12,6). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3. - 17. joulukuuta 1 365 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain jo ennestään hyvät arviot kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat joulukuussa merkitsevästi edelliskuuhun verrattuna. Lisäksi näkemykset Suomen työttömyyskehityksestä olivat vähemmän pessimistiset kuin aiemmin. Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta pysyivät joulukuussa ennallaan, edelliset varovaisina ja jälkimmäiset synkkinä.

Joulukuussa työlliset kuluttajat kokivat jonkin verran omakohtaista työttömyyden uhkaa. Lisäksi kuluttajat pitivät joulukuussa ajankohtaa otollisempana säästämiselle kuin lainanotolle tai kestotavaroiden ostamiselle.

Oma ja Suomen talous

Joulukuussa 23 prosenttia kuluttajista uskoi Suomen taloustilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 40 prosenttia arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden joulukuussa 14 ja 51 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen vuoden kuluessa luotti joulukuussa 24 prosenttia kuluttajista ja 17 prosenttia pelkäsi taloutensa heikkenevän.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 11 prosenttia odotti joulukuussa, että työttömyys Suomessa vähentyy seuraavan vuoden aikana, ja 61 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat marraskuussa 9 ja 68 prosenttia ja vuosi sitten 11 ja 63 prosenttia.

Joulukuussa 10 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 21 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Lähes puolet työllisistä (47 %) arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja viidennes (22 %) koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat joulukuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,1 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Joulukuussa 57 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vastaava osuus oli vuosi sitten 65 prosenttia. Joulukuussa kahdella kolmesta kotitaloudesta (66 %) oli jäänyt rahaa säästöön ja neljä viidestä (81 %) uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Jälkimmäinen osuus oli marraskuussa 78 prosenttia.

Lainanoton arvioi joulukuussa kannattavaksi 56 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli kuukautta aiemmin 62 prosenttia ja vuosi sitten 40 prosenttia. Kotitalouksista hieman tavallista harvempi eli 11 prosenttia suunnitteli joulukuussa ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 36 prosenttia piti joulukuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Yhtä moni (36 %) piti kuluttamista huonona ajatuksena. Maltillisista kulutusaikeista huolimatta 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon vuoden kuluessa. Asuntonsa peruskorjaamista suunnitteli joulukuussa 19 prosenttia kotitalouksista.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 12/2011 11/2012 12/2012 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,6 22,9 -6,5 0,4 1,0 3,5 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,7 14,1 2,3 4,6 4,6 4,4 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,8 25,3 -27,1 -22,0 -10,1 -11,4 --
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 3,1 3,2 3,1  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -0,6 27,6 -51,1 -29,9 -34,5 -28,1 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 0,6 7,6 -18,8 -6,9 -6,6 -5,8 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 19,8 41,8 -14,2 -0,0 5,0 0,1 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,7 36,8 -19,6 20,1 9,4 10,1 +/-
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,4 42,0 -47,1 -10,7 17,5 9,7 -
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,3 52,2 10,9 48,9 43,9 49,0 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Joulukuussa tutkimuksen vastauskato oli 41,9 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2012, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (518,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. joulukuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2012/12/kbar_2012_12_2012-12-27_tie_001_fi.html