Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.3.2015

Kuluttajien luottamus keskimääräisellä tasolla maaliskuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 11,2, kun se helmikuussa oli 10,6 ja tammikuussa 6,0. Maaliskuussa 2014 luottamusindikaattori sai arvon 8,5. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 19. maaliskuuta 1 350 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljässä osatekijässä ei tapahtunut merkittävää muutosta maaliskuussa helmikuuhun verrattuna. Vain odotukset Suomen taloudesta heikkenivät hieman. Näkemykset omasta ja varsinkin Suomen taloudesta olivat edelleen varovaiset ja kuva työttömyydestä synkähkö. Sen sijaan odotukset omista säästämismahdollisuuksista olivat maaliskuussa erittäin hyvät.

Maaliskuussa ajankohdan katsottiin olevan otollisempi lainanotolle kuin kestotavaroiden ostamiselle tai varsinkaan säästämiselle. Työlliset kuluttajat kokivat maaliskuussa melko paljon omakohtaista työttömyyden uhkaa, kuten jo helmikuussa ja vuotta aiemmin.

Oma ja Suomen talous

Maaliskuussa 30 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 25 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat helmikuussa 35 ja 24 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti maaliskuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 17 prosenttia odotti maaliskuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 47 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Maaliskuussa työllisistä 11 prosenttia uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 26 prosenttia puolestaan arvioi riskin kasvaneen. Työllisistä 19 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat maaliskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,3 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Maaliskuussa 2014 kuluttajien inflaatio-odotus oli 2,7 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,3 prosenttia. Kuluttajien arvio myös nykyhetken inflaatiosta on laskenut vuodessa 3,1 prosentista 0,8 prosenttiin.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 47 prosenttia piti maaliskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuoden sisällä 15 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Kotitalouksista 18 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Säästäminen ja lainanotto

Maaliskuussa normaalia harvempi eli 52 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 65 prosentilla oli kuitenkin jäänyt rahaa säästöön ja peräti 82 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi maaliskuussa kannattavaksi keskimääräistä useampi eli 65 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 15 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Vastaava osuus oli vielä helmikuussa 10 prosenttia ja viime vuoden maaliskuussa 12 prosenttia.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 03/2014 02/2015 03/2015 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 8,5 10,6 11,2 =
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,4 14,1 2,3 5,5 8,1 8,5 =
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,2 25,3 -27,1 1,0 4,5 1,2 =
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,3 4,6 0,6 2,7 1,0 1,3  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -3,2 27,6 -51,1 -20,5 -18,8 -16,2 -
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,0 7,6 -18,8 -5,9 -8,5 -8,7 --
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,2 41,8 -14,2 2,7 21,3 17,2 =
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,9 36,8 -19,6 6,6 0,5 3,3 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 16,8 42,0 -47,1 12,6 22,9 22,2 +
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,0 52,2 10,9 48,2 48,5 51,0 ++

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Maaliskuussa kuluttajabarometrin vastauskato oli 42,6 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran kodintekniikan omistusta koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2015, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (535,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. maaliskuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/03/kbar_2015_03_2015-03-27_tie_001_fi.html