Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Kauppalaivasto

1. Tilastotietojen relevanssi

Kauppalaivasto on yhteenveto Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Ahvenanmaan valtionviraston yhdessä ylläpitämän Suomen alusrekisterin tiedoista. Alusrekisterissä, jonka pitäminen perustuu alusrekisterilakiin, ovat tiedot kaikista Suomessa rekisteröidyistä aluksista. Aluksen rekisteröintipaikka määräytyy aluksen omistajan ilmoittaman kotipaikan mukaan. Kauppa-alusluetteloon merkitään hakemuksesta sellaiset Suomen alusrekisterin alukset, joille voidaan valtion varoista myöntää kauppamerenkulun tukea kilpailukyvyn parantamiseksi.

Kauppalaivastotilastoilla on tarkoitus palvella mahdollisimman hyvin merenkulkupolitiikan päätöksentekijöitä tuottamalla heidän käyttöönsä tietoa suunnittelua, seurantaa, valvontaa ja päätöksentekoa varten. Lisäksi teollisuus, kauppa, tutkimus ja merenkulkuelinkeino tarvitsevat kauppalaivastoa koskevia tilastotietoja.

Kauppalaivasto sisältää tiedot Suomen alusrekisteriin merkittyjen alusten lukumäärästä, brutto- ja nettovetoisuudesta sekä kantavuudesta. Kauppalaivaston kuukausitilastossa ja vuositilastossa on tietoja Suomessa rekisteröidystä koko kauppalaivastosta sekä varsinaisesta rekisteröintipakon alaisesta kauppalaivastosta, pienaluksista, proomuista ja muista kuljetuskoneettomista aluksista sekä erikseen tietoa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista. Vuositilastossa on lisäksi tietoa aluskiinnityksistä.

Suomen rekisteröidyllä kauppalaivastolla tarkoitetaan kaikkia Suomen alusrekisteriin rekisteröityjä aluksia aluksen kokoon tai laatuun katsomatta. Varsinaisella kauppalaivastolla tarkoitetaan rekisteröintipakon alaisia aluksia eli aluksia, joiden pituus on vähintään 15 metriä. Varsinaiseen kauppalaivastoon ei kuitenkaan lasketa proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia. Varsinainen kauppalaivasto on jaettu alustyypeittäin neljään pääryhmään: matkustaja-alukset, kuivalastialukset, säiliöalukset ja muut alukset.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Kaikki Suomen kauppalaivastoa koskevat tiedot saadaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenteen palveluista annetun lain perusteella (320/2017) ylläpitämän liikenneasioiden rekisterin alustiedoista ja Ahvenanmaan valtionviraston alusrekisterilain perusteella (512/1993) ylläpitämän alusrekisterin tiedoista. Näissä rekistereissä ovat tiedot kaikista Suomessa rekisteröidyistä aluksista. Aluksen rekisteröintipaikka määräytyy aluksen omistajan ilmoittaman kotipaikan mukaan. Alusrekisterin pitäjinä toimivat Manner-Suomen osalta Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Ahvenanmaan osalta Ahvenanmaan valtionvirasto.

3. Tietojen luotettavuus ja tarkkuus

Kauppalaivastotilastoja voidaan pitää kattavina ja luotettavina. Ne perustuvat liikenneasioiden rekisteriin ja alusrekisteriin. Näiden rekistereiden pitäminen perustuu liikenteen palveluista annettuun lakiin ja alusrekisterilakiin.

4. Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Kauppalaivaston kuukausitilasto julkaistaan noin kolme viikkoa tilastokuukauden päättymisen jälkeen Tilastokeskuksen kotisivuilla. Kauppalaivaston vuositilasto julkaistaan tilastovuoden päättymisen jälkeen helmikuun lopussa ja se sisältää alusrekisterin tilanteen tilastovuoden lopussa.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Kauppalaivaston uusimmat kuukausitiedot ja vuosijulkaisun tiedot ovat nähtävissä tiedotteen julkistamispäivänä tilaston kotisivuilla. Tilaston tietoja on myös nähtävissä Tilastokeskuksen Statfin-tietokantapalvelussa.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Suomen kauppalaivastosta on tuotettu tilastoja jo vuodesta 1918 lähtien. Vuoteen 1993 saakka Suomen varsinainen kauppalaivasto käsitti vanhan alusrekisterilain (211/1927) mukaiset alukset eli alukset, joiden nettovetoisuus on vähintään 19. Verrattaessa uuden alusrekisterilain (512/1993) mukaista varsinaista kauppalaivastoa (pituus vähintään 15 m) vanhan alusrekisterilain mukaiseen, lisäys oli vuonna 1993 94 alusta ja vastaava bruttovetoisuuden kasvu vain 8 065.

7. Selkeys ja yhtenäisyys

Kauppalaivastotilasto on ainoa säännöllisesti tehtävä selvitys Suomen kauppalaivaston tilanteesta. Tilastokeskus julkaisee lisäksi tietoa Kauppa-alusluetteloon merkityistä kauppamerenkulun tukea saaneista aluksista osana kauppalaivastotilastoja.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 26.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. 2019, Laatuseloste: Kauppalaivasto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klaiv/2019/klaiv_2019_2020-02-26_laa_001_fi.html