Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kääntyi kasvuun toisella vuosineljänneksellä

Koko talouden palkkasumma kääntyi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä kasvuun. Vielä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä palkkasumma oli hienoisessa laskussa, joskin jo maaliskuussa palkat kohosivat selvästi. Kasvuun vaikuttaa osaltaan vuoden takaisen vertailuajankohdan matala taso, joka johtuu taantuman ajoittumisesta palkkasummassa viime vuoden alkuun. Vuoden toisella neljänneksellä palkkasumma kasvoi kaikilla tarkastelujakson kuukausilla, voimakkaimman kasvun (+2,8 %) ajoittuessa kesäkuulle. Palkkasumma oli kasvussa kaikilla päätoimialoilla teollisuutta lukuun ottamatta, joka jarrutti laskullaan (-2,3 %) kehitystä. Teollisuudessakin voimakkain palkkasumman lasku näyttää olevan takana verrattaessa uusinta kehitystä edeltäviin vuosineljänneksiin. Tuoreimmalla vuosineljänneksellä palkkasumma kohosi eniten yksityisessä koulutuksessa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Taulukko 1. Palkkasumman muutokset III/2009-II/2010 neljänneksittäin, %

  III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010
Koko talous (A-X) -1,6 -2,3 -1,1 1,8
Teollisuus (BCDE) -9,2 -10,0 -7,1 -2,3
Rakentaminen (F) -3,6 -4,7 -4,7 0,9
Kauppa (G) -2,1 -3,2 -1,6 1,1
Muut palvelut (HIJLMNRS) -1,3 -2,5 -0,9 2,1
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 0,9 -1,7 -2,6 3,4
Julkinen sektori (OPQ) 3,1 3,5 3,7 4,0
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 7,6 6,9 3,4 5,2
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 8,8 7,0 5,1 5,6

Teollisuusyritysten maksaman palkkasumman lasku taittui vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Palkkasumma oli kuitenkin vielä lievässä laskussa (-2,3 %) tuoreimmalla vuosineljänneksellä. Tätä edeltävillä neljänneksillä palkkasumma on pienentynyt 7-10 prosentin vuosivauhtia. Voimakkainta lasku toisella vuosineljänneksellä oli vaatteiden valmistuksessa (-9,6 %) ja huonekalujen valmistuksessa (-8,4 %). Myös mm. muiden kulkuneuvojen valmistuksessa ja metallituotteiden valmistuksessa palkkasumma oli selvässä laskussa. Eniten palkkasumma puolestaan kasvoi mm. kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (+26,4 %), metallimalmien louhinnassa (+17,7) sekä maaperän ja vesistöjen kunnostuksessa ja muissa ympäristönhuoltopalveluissa (+17 %).

Rakennusalan palkkasumma kääntyi hienoiseen kasvuun kuluvan vuoden toisella neljänneksellä, ollen 0,9 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohtaansa suurempi. Tätä edeltäneellä vuoden ajanjaksolla palkkasumma pysytteli kaikkina vuosineljänneksinä 3-7 prosentin laskussa. Palkkasumman kasvu johtuu pitkälti talonrakentamisen ja erikoituneen rakennustoiminnan vilkastumisesta viimeisten kolmen kuukauden aikana. Talonrakentamisessa palkkasumma kohosi 3,8 prosenttia ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa 0,9 prosenttia. Heikoimmin rakentamisen toimialoista kehittyi maa- ja vesirakentaminen, jonka palkkasumma laski 6,4 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma voimistui 1,1 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Vielä vuoden alussa palkkasumma laski supistuen ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,6 prosenttia. Kaupan palkkasumman kasvuun vaikuttaa etenkin vähittäiskaupan piristyminen. Uusimmalla vuosineljänneksellä vähittäiskaupan alan yritysten maksama palkkasumma kohosi 2,5 prosenttia. Myös autokaupan palkkasumma (+1,1 %) voimistui tuoreimmalla ajanjaksolla, kun taas tukkukaupan oli edelleen vähäisessä (-0,3 %) laskussa.

Julkisen sektorin palkkasumma jatkoi vakaata kasvuaan vuoden 2010 toisella neljänneksellä, voimistuen 4 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdastaan. Kasvu oli lähes samaa luokkaa kuin vuotta aiemmin. Palkkasumman kasvu yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa (+5,6 %) sekä yksityisessä koulutuksessa (+5,2 %) jatkui niin ikään suotuisana. Rahoitustoiminnassa palkkasumma kääntyi kahden supistuneen vuosineljänneksen jälkeen uudelleen kasvuun.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 2,1 prosenttia, kun vielä tammi-maaliskuun aikana palkkasumma supistui 0,9 prosenttia. Voimakkainta kasvu oli uusimmalla vuosineljänneksellä kiinteistöalalla (+8,4 %) sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (+5,4 %). Lukuun ottamatta majoitus- ja ravitsemistoimintaa sekä informaatio- ja viestintä toimialaa palkkasumma voimistui viimeisten kolmen kuukauden aikana kaikilla palvelualojen päätoimialoilla.

Palkkasumma kääntyi kasvuun, työllisten määrän lasku loiveni

Palkkasumma kääntyi vuoden 2010 toisella neljänneksellä 1,8 prosentin kasvuun, ollen sitä ennen yhtäjaksoisesti vuoden verran laskussa. Toistaiseksi voimakkain lasku koettiin viime vuoden lopulla, laskun rauhoittuessa kuluvan vuoden alussa. Käännökseen on osaltaan vaikuttanut työllisten määrän laskun taittuminen, sillä työllisyystilanne heijastuu suoraan myös palkkasumman kehitykseen. Työllisten määrä laski vielä viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 4 prosentin vuosivauhtia, laskun hidastuessa kuitenkin selvästi vuoden 2010 alusta. Työllisten määrä laski enää vuoden toisella neljänneksellä 0,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Myös pitkään jatkunut ansiotason nousu vaikuttaa positiivisesti palkkasumman kehitykseen. Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä palkat kohosivat Suomessa 3,3 prosenttia.

Kuvio 1. Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Kuvio 1. Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Pidempiaikaista suhdannekehitystä tarkasteltaessa palkkasumman neljännesvuosikasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien aina vuoden 2007 kolmannelle neljännekselle asti 3 - 6 prosentin tuntumassa. Vastaavana aikana ansiotason kasvu ylsi 2 - 4 prosentin välille. Työllisyys kehittyi heikosti, työllisten määrän alkaessa kasvaa vasta vuoden 2004 loppupuolella. Kasvun kiihtyminen vuoden 2005 lopulla noin 2 prosenttiin näkyy myös palkkasumman kasvuna vastaavaan aikaan. Yksittäisten vuosineljännesten palkkasumman kasvulukuihin vaikuttavat osaltaan maksettujen tulospalkkioiden sijoittuminen vuosittain eri ajankohtiin. Tällaisia ovat esimerkiksi vuoden 2004 ensimmäisellä ja vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä maksetut tulospalkkiot. Pitkään jatkunut palkkasumman kasvu voimistui etenkin vuoden 2007 lopulla, johon vaikuttivat vahva ansiotason nousu sekä positiivinen työllisyyskehitys. Tuolloin palkkasumma ponnahti 7-8 prosentin kasvuun ja palkansaajien ansiot nousivat keskimäärin 5-6 prosenttia vuodessa. Ansiotason nousuun vaikuttivat monilla toimialoilla neuvotellut uudet sopimuskorotukset.


Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 16.8.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. kesäkuu 2010, Palkkasumma kääntyi kasvuun toisella vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2010/06/ktps_2010_06_2010-08-16_kat_001_fi.html