Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 1,9 prosenttia vuonna 2010

Vuonna 2010 koko talouden palkkasumma oli 1,9 prosenttia suurempi kuin edeltävänä vuonna. Koko talouden palkkasumma kääntyi kasvuun vuoden toisella neljänneksellä kasvun voimistuessa vuoden loppua kohden. Edellisen vuoden negatiiviset kasvuluvut kääntyivät positiivisiksi kaupan, muiden palveluiden ja rakentamisen toimialoilla sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnassa. Suurin palkkasumman kasvu nähtiin edellisvuoden tapaan yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. Päätoimialoista ainoastaan teollisuudessa palkkasumma pieneni vuonna 2010.

Taulukko 1. Palkkasumman vuosimuutokset I/2010-IV/2010 neljänneksittäin, %

  I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 Koko vuosi 2010 Koko vuosi 2009
Koko talous (A-X) -1,0 1,5 3,1 4,0 1,9 -1,1
Teollisuus (BCDE) -7,0 -2,3 1,3 3,4 -1,2 -8,3
Rakentaminen (F) -4,6 -0,3 4,7 7,7 2,1 -4,4
Kauppa (G) -1,5 0,7 2,1 4,7 1,5 -1,6
Muut palvelut (HIJLMNRS) -0,8 1,7 2,9 4,9 2,2 -0,5
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) -2,7 2,8 2,6 4,8 1,8 -1,5
Julkinen sektori (OPQ) 3,7 4,0 3,5 2,3 3,4 3,9
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 3,3 4,9 4,2 3,7 4,0 7,7
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 5,2 5,1 5,9 4,7 5,3 8,9

Palkkasumman kasvu voimistui vuoden loppua kohden

Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä koko talouden palkkasumma pieneni prosenttiyksikön verran. Palkkasumma kääntyi kuitenkin kasvuun vuoden toisella neljänneksellä ja jatkoi voimistumistaan vuoden loppua kohden. Loka-joulukuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 4 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta. Päätoimialoista etenkin rakentamisen palkkasumman kehityksessä tapahtui suuri muutos vuoden aikana. Vuoden viimeisellä neljänneksellä palkkasumman kasvu oli voimakkainta juuri rakentamisessa.

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 10-12/2010 ja 10-12/2009, % (TOL 2008)

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 10-12/2010 ja 10-12/2009, % (TOL 2008)

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma kääntyi kasvuun vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä ja jatkoi voimistumistaan loka-joulukuussa, jolloin kasvua kertyi 3,4 prosenttia. Edellisvuonna vastaavaan aikaan teollisuuden palkkasumma pieneni 10 prosenttia. Vielä vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä teollisuuden palkkasumma oli 7 prosentin laskussa. Lähes kaikilla teollisuuden toimialoilla palkkasumman kasvu voimistui viimeisen vuosineljänneksen aikana. Suurin palkkasumman kasvu koettiin metallimalmien louhinnassa (+33,9 %) sekä kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (+24,8 %). Yli 15 prosentin kasvuun palkkasummassa ylsivät myös maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut (+16,4 %) sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus (+15,5 %). Suurin lasku palkkasummassa vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä nähtiin muiden kulkuneuvojen valmistuksessa, jossa palkkasumma pieneni 12,4 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta. Myös juomien valmistus (-3,2 %), veden otto, puhdistus ja jakelu (-1,8 %) sekä paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus (-1,8 %) olivat toimialoja, joissa palkkasumma pieneni.

Rakennusalalla palkkasumma kasvoi kaikista päätoimialoista eniten vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä, ollen 7,7 prosenttia vuoden takaista vertailuajankohtaa suurempi. Rakennusalalla palkkasumma pieneni vuoden alkupuolella, mutta kääntyi kasvuun kolmannella neljänneksellä. Palkkasumman kasvu perustuu pitkälti talonrakentamisen ja erikoistuneen rakennustoiminnan vilkastumiseen. Talonraken-tamisessa kasvua kertyi loka-joulukuussa 13,1 prosenttia ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa 7,2 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisessa palkkasumma jatkoi laskuaan ollen loka-joulukuussa 2,5 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi 4,7 prosenttia vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä, edellisen vuosineljänneksen kasvun jäädessä 2,1 prosenttiin. Vielä vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä kaupan alan palkkasumma oli 1,5 prosentin laskussa edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Kaikki tarkastellut kaupan päätoimialat pääsivät hyvään kasvuun vuoden loppua kohden. Loka-joulukuussa palkkasumma kasvoi eniten autokaupassa (+6,5 %). Myös vähittäiskaupassa (+4,6 %) ja tukkukaupassa (+4,3 %) maksetut palkat kehittyivät suotuisasti uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumman kasvu alkoi vuoden 2010 toisella neljänneksellä ja voimistui vuoden loppua kohden ollen loka-joulukuussa 4,9 prosenttia. Palkkasumma kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä kaikilla palvelualojen päätoimialoilla. Voimakkainta kasvu oli hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (+12,4 %) ja maltillisinta kiinteistöalalla (+2,2 %).

Julkisen sektorin palkkasumman kasvu hidastui vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. Julkisen sektorin maksama palkkasumma oli loka-joulukuussa 2,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Edellisellä neljänneksellä julkisen sektorin palkkasumma oli 3,5 prosentin kasvussa. Myös yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa palkkasumman kasvu hidastui ollen kuitenkin edelleen 4,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Vielä kolmannella neljänneksellä palkkasumma oli kyseisellä toimialalla 5,9 prosentin kasvussa. Palkkasumman kasvu oli niin ikään suotuisaa rahoitus- ja vakuutustoiminnassa (+4,8 %) sekä yksityisen koulutuksen toimialalla (+3,7 %).

Palkkasumman kasvu voimistui työllisten määrän kasvaessa

Palkkasumman kasvu voimistui vuoden 2010 loppua kohden. Kasvua tuki osaltaan työllisyystilanteen kohentuminen. Työllisten määrä kääntyi kasvuun heinä-syyskuun aikana, ollen laskussa yhtäjaksoisesti tätä ennen aina vuoden 2009 alusta. Työllisyyden parantuminen jatkui myös loka-joulukuussa. Työllisten määrän kasvu oli viimeisellä vuosineljänneksellä edelleen kuitenkin varsin maltillista, työllisten määrän kasvaessa vain 0,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Myös pitkään jatkuneella ansiotason nousulla on positiivinen vaikutus palkkasumman kehitykseen. Kahden edeltäneen vuoden kaltaista ansiotason nousua ei kuluvan vuoden aikana kuitenkaan ole nähty. Ansiotason nousuvauhti on tasaisesti hiipunut viimeisen kahden ja puolen vuoden ajan. Vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä palkansaajien ansiot kasvoivat kuitenkin vielä 2,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Pidempiaikaista suhdannekehitystä tarkasteltaessa palkkasumman neljännesvuosikasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien aina vuoden 2007 kolmannelle neljännekselle asti 3 - 6 prosentin tuntumassa. Vastaavana aikana ansiotason kasvu ylsi 2 - 4 prosentin välille. Työllisyys kehittyi heikosti, työllisten määrän alkaessa kasvaa vasta vuoden 2004 loppupuolella. Työllisyyden kasvu vuoden 2005 lopulla noin 2 prosenttiin näkyy myös palkkasumman kasvuna vastaavaan aikaan. Yksittäisten vuosineljännesten palkkasumman kasvulukuihin vaikuttavat osaltaan maksettujen tulospalkkioiden sijoittuminen vuosittain eri ajankohtiin. Tällaisia ovat esimerkiksi vuoden 2004 ensimmäisellä ja vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä maksetut tulospalkkiot. Pitkään jatkunut palkkasumman kasvu voimistui etenkin vuoden 2007 lopulla, johon vaikuttivat vahva ansiotason nousu sekä positiivinen työllisyyskehitys. Tuolloin palkkasumma ponnahti 7-8 prosentin kasvuun ja palkansaajien ansiot nousivat keskimäärin 5-6 prosenttia vuodessa. Ansiotason nousuun vaikuttivat monilla toimialoilla neuvotellut uudet sopimuskorotukset.


Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Remes (09) 1734 3682, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 14.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. joulukuu 2010, Palkkasumma kasvoi 1,9 prosenttia vuonna 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2010/12/ktps_2010_12_2011-02-14_kat_001_fi.html