Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Käsitteet ja määritelmät

Aineelliset hyödykkeet

Kiinteistöomaisuus; mm. rakennukset, rakentamattomat maa- ja vesialueet, kiinteistöjen vuokraoikeudet sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet.

Muut aineelliset hyödykkeet; mm. atk-laitteistot, muut toimistokoneet ja -kalusto, taide-esineet, rahakokoelmat, ajoneuvot sekä kiinteistöjen hoitoon tarkoitetut koneet ja laitteet.

Aineelliset hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet (liitetiedot)

Aineelliseen käyttöomaisuuteen luetaan maa-, vesi- ja metsäalueet (rakentamattomat), rakennukset ja muut kiinteistöt sekä koneet ja kalusto ja muu aineellinen käyttöomaisuus. Kiinteistöt-erä sisältää sijoituskiinteistöt ja omassa käytössä olevat kiinteistöt.

Rakennukset ja rakennelmat sekä maa- ja vesirakennukset luetaan investointeihin sille tilastokaudelle, jolloin ne on maksettu. Muu käyttöomaisuus luetaan investointeihin sille tilastokaudelle, jolloin käyttöomaisuus siirtyy ostajan tai vastaanottajan käyttöön.

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomaan omaisuuteen kuuluvat vastikkeelliset oikeudet ja varat, kuten toimiluvat, patentit, lisenssit ja tavaramerkit. Oman kehittämistoiminnan perusteella aikaansaatuja aineettomia hyödykkeitä voidaan merkitä taseeseen erityistä varovaisuutta noudattaen.

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista

Erään merkitään arvonalentumistappiot saamisista luottolaitoksilta sekä saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä. Lisäksi erään merkitään myös taseen ulkopuolisista sitoumuksista kirjatut arvonalentumistappiot.

Arvonkorotusrahasto

Maa- tai vesialueiden tai kiinteistöyhtiöiden osakkeiden arvoon sisältyvän arvonkorotuksen määrä.

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot

Vaihtuvien vastaaviin luettujen saamistodistusten, osakeiden ja osuuksien luovutushinnan ja kirjanpitoarvon positiivinen tai negatiivinen erotus (myyntikate).

Valuutanvaihdosta sekä varojen, velkojen ja valuutanvaihtosopimusten pääomien muuntamisesta kotimaan rahaksi syntyneet positiiviset ja negatiiviset kurssierot.

Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset

Arvopapereiden myyntisopimukset, joihin liittyy ostajalle asetettu optio myydä arvopaperi haluttaessa takaisin luottolaitokselle. Lisäksi mm. talletuksentekosopimukset, osittain maksettujen arvopapereiden maksamaton määrä, merkintäsitoumukset ja sitovat lisäluottojärjestelyt, sitovat luottolupaukset ja käyttämättömät luottolimiitit.

Johdannaissopimukset

Johdannaissopimuksista maksetut preemiomaksut sekä taseen vastaavaa puolella esitettävät johdannaisten positiiviset käyvät arvot.

Järjestämätön saaminen

Järjestämätön saaminen perustuu sopimusrikkomukseen. Saamisesta tulee järjestämätön saaminen, kun sen korko tai pääoma tai pääoman osa on ollut erääntyneenä ja maksamatta 90 päivää.

Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset

Erään luetaan keskuspankin rahapoliittisten operaatioiden vakuuksiksi hyväksyttävät saamistodistukset.

Korkokulut

Korkokulut (liitetiedot)

Korkokulut -erä sisältää mm. korot, sakko- ja viivästyskorot sekä sellaiset luotonvaraus- ym. provisiot, jotka määräytyvät ajan kulumisen ja pääoman määrän perusteella; tilikaudelle kuuluva osa liikkeeseen laskettujen lainojen emissiotappioista sekä tilikaudelle kuuluva osa saaduista lainoista maksetuista palkkioista pois lukien myöntämiseen liittyvät korvaukset välittömistä hallinnollisista kuluista.

Korkokulut

Mm. korot, sakko- ja viivästykorot sekä sellaiset luotonvaraus- ym. provisiot, jotka määräytyvät ajan kulumisen ja pääoman määrän perusteella; tilikaudelle kuuluva osa liikkeeseen laskettujen lainojen emissiotappioista sekä tilikaudelle kuuluva osa saaduista lainoista maksetuista palkkioista pois lukien myöntämiseen liittyvät korvaukset välittömistä hallinnollisista kuluista.

Korkotuotot

Mm. korot ja korkotuet, sakko- ja viivästyskorot sekä sellaiset luotonvaraus- ym. provisiot, jotka määräytyvät ajan kulumisen ja pääoman määrän perusteella.

Yli tai alle nimellisarvon hankittujen saamisten nimellisarvon ja hankintahinnan erotuksesta tilikaudelle kuuluva osa.

Takaisinmyyntisitoumuksin (repo) ostettujen arvopaperien tai muiden hyödykkeiden takaisinmyyntihinnan ja ostohinnan erotus sopimuksen voimassaoloaikana.

Johdannaissopimuksiin liittyvät koronluonteiset tuotot. Korkoihin rinnastettavat palkkiot jaksotetaan korkotuotoiksi lainan juoksuaikana.

Korkotuotot

Korkotuotot (liitetiedot)

Korkotuotot -erä sisältää mm.

  • Korot ja korkotuet, sakko- ja viivästyskorot sekä sellaiset luotonvaraus- ym. provisiot, jotka määräytyvät ajan kulumisen ja pääoman määrän perusteella
  • Yli tai alle nimellisarvon hankittujen saamisten nimellisarvon ja hankintahinnan erotuksesta tilikaudelle kuuluva osa
  • Takaisinmyyntisitoumuksin (repo) ostettujen arvopaperien tai muiden hyödykkeiden takaisinmyyntihinnan ja ostohinnan erotus sopimuksen voimassaoloaikana.
  • Johdannaissopimuksiin liittyvät koronluonteiset tuotot.

Korkoihin rinnastettavat palkkiot, kuten marginaalikorko, jaksotetaan korkotuotoiksi lainan juoksuaikana.

Käteiset varat

Erään luetaan Suomen ja ulkomaan setelit ja kolikot, sekit ja pankkivekselit sekä muut sellaiset maksuvälineet. Erään luetaan lisäksi vaadittaessa maksettavat saamiset keskuspankeilta.

Lainat ja muut saamiset

Lainat ja muut saamiset (finrep-raportointi)

Erään luetaan lainat, rahalaitosten väliset talletukset ja ennakkomaksut. Tiedot ilmoitetaan nimellisarvoina.

Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennallisiin verosaamisiin ja -velkoihin merkitään jaksotuseroista ja muista väliaikaisista eroista johtuvat verosaamiset ja -velat.

Leasingkohteet

Leasingsopimuksin vuokralle annetun omaisuuden poistamaton hankintameno sekä leasingkohteiden ennakkomaksut.

Leasingtoiminnan nettotuotot

Leasingsopimuksista saadut vuokratuotot vähennettynä leasingkohteista tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla, leasingkohteista tehdyt lisäpoistot, leasingomaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot, asiakkailta perityt palkkiot sekä muut leasing-sopimuksista välittömästi johtuvan tuotot ja kulut. Muut leasingtoiminnasta johtuvat tuotot ja kulut luetaan tuotto- tai kuluerän luonnetta vastaavaan tuloslaskelman erään.

Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrakulut ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta.

Liiketoiminnan muita kuluja ovat myös laite- ja esinevuokrat. Erään merkitään myös mm. fuusiotappiot, vakuutus- ym. varmuuskulut, valvonta-, tarkastus- ja jäsenmaksut sekä muut sellaiset kulut, joita ei lueta muihin eriin.

Liiketoiminnan muut tuotot

Kiinteistöistä saadut vuokratuotot ja kiinteistöyhteisöistä saadut osinko- ja vuokratuotot bruttomääräisinä, palkkiot samaan konserniin tai konsolidointiryhmään kuuluvilta yrityksiltä niiden hallintoon liittyvistä palveluista ja muista sellaisista palveluista sekä muut varsinaisesta toiminnasta johtuvat muut tuotot.

Liikevaihto

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten liikevaihto koostuu seuraavista eristä: Korkotuotot + Leasingtoiminnan tuotot + Oman pääoman ehtoisten sijoitusten tuotot + Palkkiotuotot + Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan kate + Liiketoiminnan muut tuotot.

1.1.2005 alkaen IAS/IFRS-tilinpäätösstandardiin siirtymisen johdosta liikevaihtoon on laskettu edellisten lisäksi Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot + Suojauslaskennan nettotulos + Sijoituskiinteistöjen nettotuotot.

Luottokorttisaaminen

Luottolaitoksen tililuottosaamiset luottokorttisopimuksen solmineelta asiakkaalta.

Luottokorttien maksuaikaluotto:

Luottokorttien maksuaikaluotto määritellään lainaksi, joka myönnetään 0 prosentin korolla yhden laskutuskauden aikana kortilla suoritetun/suoritettujen maksutapahtuman/maksutapahtumien ja tältä laskutuskaudelta kertyvien velkasaldojen erääntymisen väliseksi ajaksi. Luottokorttien maksuaikaluotto voi olla joko viivästetyn veloitustoiminnon sisältävällä kortilla (debit-kortti) tai luottokortilla (joka antaa sekä maksuaikaluottoa että korollista luottoa eli pidennettyä luottokorttiluottoa).

Pidennetty luottokorttiluotto:

Pidennetty luottokorttiluotto määritellään lainaksi, joka myönnetään sen jälkeen kun aikaisemman laskutuskauden tai -kausien eräpäivät ovat ylittyneet eli korttitililtä tehtäviä veloituksia ei ole suoritettu silloin, kun se oli ensimmäistä kertaa mahdollista. Pidennetystä luotosta veloitetaan yleensä korkoa, joka on suurempi kuin 0 prosenttia. Korko voi olla myös porrastettu.

Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut

Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotoiksi ja kuluiksi katsotaan sellaiset tuotot ja kulut, jotka perustuvat luottolaitoksen varsinaisesta toiminnasta poikkeaviin kertaluontoisiin tapahtumiin.

Muut liiketoiminnan kulut

Muut liiketoiminnan kulut (finrep -raportointi)

Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät käyvän arvon mallilla lasketut aineelliset hyödykkeet, sijoituskiinteistöt, vuokrakulut (sis. kiinteistövuokrat, laite-, esine-, ja liikennevälinevuokrat), fuusiotappiot, maksut vakuutusrahastoille, sijoittajien korvausrahastoille, muut vakuutus- ja turvallisuuskulut, valvonta-, tarkastus- ja jäsenmaksut sekä muut liiketoiminnan kulut yhteensä.

Muut liiketoiminnan tuotot

Muut liiketoiminnan tuotot (liitetiedot)

Erään luetaan kiinteistöistä saadut vuokratuotot ja kiinteistöyhteisöistä saadut osinko- ja vuokratuotot bruttomääräisinä, palkkiot samaan konserniin tai konsolidointiryhmään kuuluvilta yrityksiltä niiden hallintoon liittyvistä palveluista ja muista sellaisista palveluista sekä muut varsinaisesta toiminnasta johtuvat muut tuotot.

Muut varat

Maksujenvälityssaamiset, erilaisilla selvittelytileillä olevat saamiset, johdannaissopimuksiin liittyvät marginaalitilisaamiset sekä kaikki muut saamiset, joiden esittämiseen ei ole muuta sopivaa tase-erää.

Muut velat

Maksujenvälitysvelat, ostovelat ja muut sellaiset luotonantoon perustumattomat velat sekä pakolliset varaukset.

Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuottot

Nettotuotot sellaisista rahoitusvaroista, jotka yritys omistaa usein pidemmän aikaa, mutta jotka yrityksen on tarkoitus myydä sopivan tilaisuuden tullen.

Osakeanti-, sijoitusosuusanti- ja kantarahastoantisaamiset

Merkityistä osakkeista, sijoitusosuuksista tai kantarahasto-osuuksista luottolaitoksille maksamatta oleva määrä siihen saakka, kun se on maksettu tai merkintä on mitätöity.

Osakkeet ja osuudet

Osakkeet, kantarahasto- ja sijoitusosuudet ja muut sellaiset osuudet, jotka tuottavat oikeuden yhteisön omaan pääomaan. Osakkeisiin ja osuuksiin rinnastetaan niiden merkintään tai tuottoon oikeuttavat todistukset sekä rahasto-osuudet. Ei sisällä kiinteistöyhteisöjen osakkeita tai osuuksia.

Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä

Osakkeet ja osuudet kirjanpitolaissa määritellyissä tytäryrityksissä. Ei sisällä kiinteistöyhtiöiden osakkeita ja osuuksia.

Palkkiokulut

Palkkiokulut (liitetiedot)

Palkkiokulut jaotellaan selvityskuluihin, säilytyskuluihin, arvopaperistamistoiminnoista maksettuihin hoitopalvelupalkkioihin, saatuihin luottositoumuksiin, saatuihin takauksiin ja muihin palkkiokuluihin.

Palkkiotuotot

Palkkiotuotot (finrep -raportointi)

Erään kirjataan palkkiotuotot arvopaperin välityksestä, selvityksistä, omaisuudenhoidosta, säilytyksestä, hallinnollisista palveluista institutionaalisille asiakkaille, maksuliikenteestä, jakelukanavapalkkioista, strukturoiduista tuotteista, hoitopalvelupalkkioista arvopaperistamistoiminnoista, palkkiot luotonannoista, annetuista takuista ja muut saadut palkkiot.

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

Erään kirjattavat poistot jaetaan kahteen erään: ajan kulumisen perusteella tehtäviin suunnitelmapoistoihin ja todennäköisen luovutushinnan pysyvän alenemisen vuoksi tehtäviin arvonalentumispoistoihin.

Repo-osto

Taseeseen sisältyvät velvoittavaan takaisinmyyntisitoumukseen perustuvat repo-ostot hankintahintaisina. Repo-ostot ovat luottolaitoksen luotonantoa. Tällöin luottolaitos toimii ostajana (sijoittajana) ja hankkii itselleen asiakkaiden omistamia arvopapereita takaisinmyyntisitoumusta vastaan.

Repo-optiot sen sijaan kuuluvat taseen ulkopuolisiin eriin.

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä

Erään luetaan annetut luotot ja muut sellaiset saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä.

Yleisö (saamiset yleisöltä/ velat yleisölle) sisältää kotitaloudet, yritykset, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, vakuutuslaitokset ja muut rahoituslaitokset pl. luottolaitokset.

Julkisyhteisöt sisältää valtion, kunnat ja kuntayhtymät, Ahvenanmaan maakuntahallinnon, työeläkelaitokset ja muut sosiaaliturvarahastot.

Saamistodistukset

Saamistodistuksia ovat kaikki jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit, kuten valtion velkasitoumukset, kuntatodistukset, pankkien sijoitustodistukset, yritystodistukset ja joukko- sekä vaihtovelkakirjalainat.

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot

Saamatta olevat korot ja muut tuotot oikaistuina tai täydennettyinä suoriteperusteisiksi, maksetut korko- ja muut menoennakot.

Siirtovelat ja saadut ennakot

Maksamatta olevat korot ja muut kulut oikaistuina tai täydennettyinä suoriteperusteisiksi sekä saadut korko- ja muut tuloennakot.

Sijoituskiinteistöjen nettotuotot

Nettotuotot maa-alueista tai rakennuksista, jotka omistetaan vuokratuoton hankkimista tai arvonnousua varten, ja joka ei ole yhtiön omassa käytössä.

Suojauslaskennan nettotuotot

Suojaaminen (hedging) on toimenpide, jolla halutaan poistaa esimerkiksi korko-, valuuttakurssi- tai raaka-aineiden hintakehitykseen liittyvä riski, esimerkiksi johdannaisinstrumentteja käyttämällä.

Tilinpäätössiirrot

Tilinpäätössiirtoina merkitään verotettavaa tulosta laskettaessa huomioitava kumulatiivisen poistoeron lisäys tai vähennys sekä verotuksessa vähennettäväksi hyväksytyn vapaaehtoisen varauksen lisäys tai vähennys.

Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista

Erään luetaan osakkeista ja rahasto-osuuksista saadut osinkotuotot ja voitto-osuudet sekä muut vastaavat tuotot, jotka maksetaan yhteisön voitonjakokelpoisista varoista.

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille

Velat muille kuin luottolaitoksille ja keskuspankeille.

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla

Velat, joilla niitä koskevien sopimusehtojen mukaan on huonompi etuoikeus kuin luottolaitoksen muilla sitoumuksilla. Erään kuuluvat myös ikuiset lainat ja muu sellainen sekamuotoinen pääoma, jolla on huonompi etuoikeus kuin yrityksen muilla veloilla.

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat

Luottolaitoksen yleiseen liikkeeseen laskema joukkovelkakirja, sijoitustodistus ja muu jälkimarkkinakelpoinen haltija- tai määrännäissitoumus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/kas.html