Julkaistu: 19.1.2007

Tutkintoon tähtääviä opiskelijoita vajaat 1,3 miljoonaa

Korjaus 19.1.2007 ilmestyneeseen julkistukseen. Lukiokoulutuksen tutkintotietoja vuosilta 2000 ja 2001 on korjattu 25.1.2008.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoita oli vuonna 2005 yhteensä 1 260 000, joista lähes puolet opiskeli peruskouluissa, vajaa kolmasosa ammatillisessa tai lukiokoulutuksessa ja neljäsosa ammattikorkeakoulu- tai yliopistokoulutuksessa. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä on lisääntynyt koko 2000-luvun ajan, mutta eri koulutussektoreilla kehitys on ollut erisuuntaista. Peruskoulu- ja lukiokoulutuksen opiskelijamäärä on vähentynyt ikäluokkien pienentymisestä johtuen. Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä on sen sijaan jatkuvasti kasvanut mm. aikuisille suunnatun ammatillisen koulutuksen lisääntymisen myötä. Yliopistokoulutuksessa ja etenkin ammattikorkeakoulukoulutuksessa oppilasmäärän kasvu on hidastunut. Myös syksyn 2006 ennakkotietojen mukaan kehitys eri koulutussektoreilla näyttäisi jatkuvan edellä kuvatun suuntaisena. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin.

Tutkintoja suoritettiin 197 000 vuonna 2005, runsas prosentti enemmän kuin edellisenä vuonna. Ylioppilastutkinto suoritettiin keskimäärin 19-vuotiaana ja ammatillinen perustutkinto 21-vuotiaana (mediaani-ikä). Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet olivat keskimäärin 26-vuotiaita ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet 27-vuotiaita.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot 2000-2006

Opiskelijat/tutkinnot
Koulutussektori
Vuosi 20.9.2006
(ennakkotieto)
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Opiskelijat
Peruskoulukoulutus 593 451 595 727 597 356 597 414 593 148 586 381 578 900
Lukiokoulutus 130 032 128 642 124 644 121 816 120 531 118 111 118 000
Ammatillinen koulutus 1) 159 884 160 115 166 809 174 813 l  230 823 243 398 l  195  5003)
Ammattikorkeakoulukoulutus 114 020 118 013 126 767 129 875 131 919 132 783 132 600
Yliopistokoulutus 2) 157 796 162 939 164 312 169 846 173 974 176 061 176 600
Yhteensä 1 155  183 1 165 436 1 179  888 1 193 764 l  1 250  395 1 256  734 l  1  201 6004)
Suoritetut tutkinnot
Peruskoulukoulutus 65 937 63 747 61 450 60 831 63 828 63 755  
Lukiokoulutus 35 9355) 35 5685) 36 524 35 512 35 022 34 408  
Ammatillinen koulutus 55 477 52 545 52 041 54 079 56 678 58 197  
Ammattikorkeakoulukoulutus 14 178 18 045 20 462 20 588 20 821 21 397  
Yliopistokoulutus 16 845 16 822 17 708 18 197 18 293 19 176  
Yhteensä 188 3725) 186 7275) 188 185 189 207 194 642 196 933  
1) Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden perusjoukko on muuttunut vuonna 2004. Tiedot näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta ja oppisopimuskoulutuksesta ovat kalenterivuodelta, aikaisemmin tiedot olivat tilanteesta 20.9. Tiedot oppilaitosmuotoisesta opetussuunnitelmaperusteisesta ammatillisesta peruskoulutuksesta ovat kaikilta vuosilta tilanteesta 20.9. Myös ennakkotiedot ovat poikkileikkausajankohdalta.
2) Vuosina 2000-2001 tiedot ovat ajankohdalta 31.12. ja vuodesta 2002 lähtien ajankohdalta 20.9.
3) Ammatillisen koulutuksen vastaava ennakollinen opiskelijamäärätieto vuodelta 2005 on 190 700.
4) Tutkintotavoitteisen koulutuksen vastaava ennakollinen kokonaisopiskelijamäärä vuodelta 2005 on 1 205 600.
5) Luvut on korjattu 25.1.2008. Aiemmin (19.1.2007) julkaistut luvut olivat lukiokoulutuksessa 2000: 35 886, 2001: 35 508 ja yhteensä 2000: 188 323, 2001: 186 667.
l  Viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin verrannollisia.

Tämä tilasto kuvaa tutkintotavoitteisen koulutuksen kokonaisuutta yhtenäisin käsittein ja luokituksin. Tilastossa on tietoja kaikista koulutussektoreista, mutta pääpaino on perusasteen jälkeisessä koulutuksessa. Aiheeseen liittyviä tietoja julkaistaan Tilastokeskuksen Internet-sivuilla myös kunkin koulutussektorin kohdalla.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, Irma Suovirta (09) 1734 3280,koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 25.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2006/opiskt_2006_2007-01-19_tie_001.html