Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.3.2014

Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui

Tilastokeskuksen koulutustilastojen vuoden 2012 tietojen mukaan lukiolaisista 80 prosenttia suoritti tutkinnon enintään kolmessa ja puolessa vuodessa. Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 64 prosenttia suoritti tutkinnon samassa ajassa. Nuorten ammattikorkeakoulutuksen opiskelijoista neljässä ja puolessa vuodessa valmistui 43 prosenttia. Yliopistokoulutuksen alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti viidessä ja puolessa vuodessa 49 prosenttia opiskelijoista.

Läpäisyasteet koulutuksen ja ajankohdan mukaan vuosina 2012 ja 2011

Koulutussektori Opiskeluaika (vuotta) Läpäisyaste 2012 (%) Läpäisyaste 2011 (%) Läpäisyasteiden erotus 2012–2011
Nuorille suunnattu lukiokoulutus 3,5 79,5 80,3 -0,8
Nuorille suunnattu ammatillinen koulutus 3,5 64,3 64,9 -0,6
Nuorten ammattikorkeakoulukoulutus 4,5 43,3 40,6 2,7
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 5,5 49,4 48,9 0,5

Nuorten ammattikorkeakoulukoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2012 loppuun mennessä

Nuorten ammattikorkeakoulukoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2012 loppuun mennessä

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus nuorille suunnatun ammattikorkeakoulutuksen aloittaneista, eli koulutuksen läpäisyaste, kasvaa mitä kauemmin koulutuksen aloittamisesta on kulunut aikaa. Opiskelijoista 43 prosenttia valmistui neljässä ja puolessa vuodessa tai nopeammin. Enintään seitsemässä ja puolessa vuodessa valmistui 65 prosenttia ja kahdessatoista ja puolessa vuodessa 73 prosenttia ammattikorkeakouluopiskelijoista.

Nuorten ammattikorkeakoulutuksen läpäisyasteet vuosina 2012 ja 2011 sukupuolen mukaan 4,5–5,5 vuotta opiskelleille

Koulutussektori Opiskeluaika (vuotta) Sukupuoli Läpäisyaste 2012 (%) Läpäisyaste 2011 (%) Läpäisyasteiden erotus 2012–2011
Nuorten ammattikorkeakoulukoulutus 4,5 Miehet 28,0 24,8 3,2
Naiset 55,8 54,1 1,7
5,5 Miehet 43,1 41,3 1,8
Naiset 67,0 67,1 - 0,1

Ammattikorkeakoulukoulutuksen naisopiskelijat suorittivat ammattikorkeakoulututkinnon useammin kuin miehet. Miehistä ammattikorkeakoulututkinnon suoritti enintään neljässä ja puolessa vuodessa 28 prosenttia ja naisista 56 prosenttia, ja läpäisyasteiden erotus oli 28 prosenttiyksikköä. Seitsemässä ja puolessa vuodessa miehistä valmistui 55 prosenttia ja naisista 74 prosenttia, eli läpäisyasteiden erotus oli 19 prosenttiyksikköä.

Vuoden 2011 tilanteeseen verrattuna ammattikorkeakoulututkinnot suoritettiin vuonna 2012 useammin neljässä ja puolessa tai viidessä ja puolessa vuodessa. Neljässä ja puolessa vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus kasvoi miesten osalta 3 prosenttiyksikköä ja naisten osalta lähes kaksi prosenttiyksikköä.

Puolet yliopistokoulutuksen uusista opiskelijoista suoritti tutkinnon enintään viidessä ja puolessa vuodessa

Yliopisto-opiskelijoista 49 prosenttia suoritti ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon enintään viidessä ja puolessa vuodessa. Mitä vanhempaa uusien opiskelijoiden kohorttia tarkastellaan, sitä korkeammaksi läpäisyaste nousi: opiskelijoista 67 prosenttia suoritti ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon enintään seitsemässä ja puolessa vuodessa ja 12,5 vuotta opiskelleista jo 78 prosenttia oli suorittanut ylemmän tai alemman tutkinnon.

Yliopistokoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2012 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot)

Yliopistokoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2012 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot)

Kuten ammattikorkeakoulutuksessa myös yliopistokoulutuksen suorittamisessa oli suuria eroja sukupuolten välillä. Miesopiskelijoista ylemmän tai alemman tutkinnon suoritti enintään viidessä ja puolessa vuodessa 37 prosenttia ja naisopiskelijoista 59 prosenttia. Miesten ja naisten läpäisyasteiden erotus oli 22 prosenttiyksikköä.

Enintään seitsemässä ja puolessa vuodessa ylemmän tai alemman tutkinnon suoritti miehistä 57 prosenttia ja naisista 75 prosenttia, ja läpäisyasteiden erotukseksi muodostui 18 prosenttiyksikköä. Miesopiskelijoista 68 prosenttia oli suorittanut ylemmän tai alemman tutkinnon 12,5 vuodessa. Naisille vastaava osuus oli 85 prosenttia sukupuolten välisen läpäisyasteiden erotuksen ollessa 17 prosenttiyksikköä.

Yliopistokoulutuksen läpäisyasteet vuosina 2012 ja 2011 sukupuolen mukaan 5,5–6,5 vuotta opiskelleille (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot)

Koulutussektori Opiskeluaika (vuotta) Sukupuoli Läpäisyaste 2012 (%) Läpäisyaste 2011 (%) Läpäisyasteiden erotus 2012–2011
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 5,5 Miehet 36,9 37,3 - 0,4
Naiset 58,6 57,8 0,8
6,5 Miehet 49,6 47,2 2,4
Naiset 68,8 68,5 0,3

Yliopistokoulutuksen läpäisyasteissa muutokset olivat pieniä vuoden 2011 aineistosta vuoden 2012 aineistoon. Ainoastaan enintään kuudessa ja puolessa vuodessa koulutuksen suorittaneiden miesopiskelijoiden läpäisyprosentti muuttui yli prosenttiyksikön verran, kun kasvua oli noin 2 prosenttiyksikköä.

Lukio suoritettiin aiempaa useammin neljässä vuodessa kolmen sijaan

Vuoden 2012 tietojen perusteella lukiokoulutus suoritetaan tyypillisesti 3,5–4,5 vuodessa: Lukion uusista opiskelijoista 80 prosenttia suoritti lukion oppimäärän korkeintaan kolmessa ja puolessa vuodessa ja 88 prosenttia korkeintaan neljässä ja puolessa vuodessa. Kun opiskeluaika oli enemmän kuin neljä ja puoli vuotta, lukiokoulutuksen suorittaneiden määrä suhteessa aloittaneiden määrään vakiintui 88 ja 89 prosentin välille.

Nuorille suunnatun lukiokoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2012 loppuun mennessä

Nuorille suunnatun lukiokoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2012 loppuun mennessä

Lukiossa opiskelevat miehet suorittivat lukiotutkinnon hitaammin kuin lukiossa opiskelevat naiset. Miehistä 79 prosenttia suoritti lukiotutkinnon enintään kolmessa ja puolessa vuodessa, kun naisilla vastaava luku oli 80 prosenttia.

Nuorille suunnatun lukiokoulutuksen läpäisyasteet vuosina 2012 ja 2011 sukupuolen mukaan 3,5–4,5 vuotta opiskelleille

Koulutussektori Opiskeluaika (vuotta) Sukupuoli Läpäisyaste 2012 (%) Läpäisyaste 2011 (%) Läpäisyasteiden erotus 2012–2011
Nuorille suunnattu lukiokoulutus 3,5 Miehet 78,7 80,5 - 1,8
Naiset 80,1 80,2 - 0,1
4,5 Miehet 88,0 86,5 1,5
Naiset 88,8 88,3 0,5

Erityisesti miehet suorittivat vuoden 2012 tilaston perusteella lukion aiempaa useammin enintään neljässä ja puolessa vuodessa. Kolmessa ja puolessa vuodessa lukiokoulutuksen suorittaneiden miesten määrä laski noin kaksi prosenttiyksikköä vuoden 2011 tilanteesta vuoden 2012 lopun tilanteeseen. Samaan aikaan enintään neljässä ja puolessa vuodessa lukion käyneiden miesopiskelijoiden määrä kasvoi lähes saman verran, noin kaksi prosenttiyksikköä. Naisten osalta muutos oli saman suuntainen mutta pienempi.

Miehet suorittivat naisia useammin ammatillisen tutkinnon kolmessa ja puolessa tai neljässä ja puolessa vuodessa

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen tutkintojen suoritusaika vaihtelee enemmän kuin lukiotutkintojen suoritusaika. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 64 prosenttia suoritti ammatillisen tutkinnon kolmessa ja puolessa vuodessa tai nopeammin. Opiskelijoista 73 prosenttia valmistui enintään neljässä ja puolessa vuodessa.

Ammatillisen koulutuksen läpäisyaste kasvoi vuosittain hieman jopa kaikkein pisimpään opiskelleiden osalta: viisi ja puoli vuotta aiemmin aloittaneista 75 prosenttia ja yhdeksän ja puoli vuotta aiemmin aloittaneista 76 prosenttia oli valmistunut vuoden 2012 loppuun mennessä.

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2012 loppuun mennessä

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2012 loppuun mennessä

Ammatillisen koulutuksen suoritusnopeus vaihteli miesten ja naisten välillä. Miesopiskelijoista ammatillisen tutkinnon suoritti kolmessa ja puolessa vuodessa 65 ja neljässä ja puolessa vuodessa 73 prosenttia. Naisopiskelijoista ammatillisen tutkinnon suoritti kolmessa ja puolessa vuodessa 64 ja neljässä ja puolessa vuodessa 72 prosenttia, mikä on hieman vähemmän kuin miesten vastaavat luvut.

Viidessä ja puolessa vuodessa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista valmistui 75 prosenttia, eikä miesten ja naisten läpäisyasteissa ollut eroja.

Kun opiskeluaika ylitti viisi ja puoli vuotta, naiset suorittivat aloittamansa tutkinnon loppuun miehiä useammin. Esimerkiksi 77 prosenttia naisista suoritti ammatillisen koulutuksen enintään kuudessa ja puolessa vuodessa, kun miesten vastaava luku oli 75 prosenttia. Yhdeksän ja puoli vuotta sitten aloittaneessa kohortissa ero on hieman suurempi: yhdeksän ja puoli vuotta sitten aloittaneista naisista 79 prosenttia suoritti ammatillisen koulutuksen vuoden 2012 loppuun mennessä, miesten vastaava luku oli 74 prosenttia.

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen läpäisyasteet vuosina 2012 ja 2011 sukupuolen mukaan 3,5–4,5 vuotta opiskelleille

Koulutussektori Opiskeluaika (vuotta) Sukupuoli Läpäisyaste 2012 (%) Läpäisyaste 2011 (%) Läpäisyasteiden erotus 2012–2011
Nuorille suunnattu ammatillinen koulutus 3,5 Miehet 65,0 66,0 - 1,0
Naiset 63,5 63,7 - 0,2
4,5 Miehet 73,4 72,1 1,3
Naiset 72,0 71,7 0,3

Kuten lukiokoulutuksessa, myös ammatillisessa koulutuksessa erityisesti miehet suorittivat tutkinnon aiempaa useammin neljässä ja puolessa vuodessa kolmen ja puolen vuoden sijaan.

Tämän tilaston tietokantatauluissa on tietoa koulutussektoreiden eri alojen välisistä eroista läpäisyasteissa (ks. tietokantataulukot ). Tietokantataulukoissa on tietoja myös niistä opiskelijoista, jotka eivät läpäisseet koulutustaan tavoiteajassa.

Tässä tilastossa koulutuksen suorittaneiden määrä suhteessa koulutuksen aloittaneisiin oli lisääntynyt erityisesti korkeakoulukoulutuksen osalta. Opiskelu kiinnosti aiempaa enemmän myös muiden tilastojen perusteella, kun sekä koulutuksen keskeyttäminen että opiskelijoiden työssäkäynti vähenivät ( Koulutuksen keskeyttäminen , Opiskelijoiden työssäkäynti ).


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Suvi Vainio 09 1734 2915, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (288,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opku/2012/opku_2012_2014-03-20_tie_001_fi.html